பொ து இ ட த் தில் மு ன் ன ணி ந டி கை யை ப ற் றி உ ன க்கெ ல் லாம் இ து வ ர வே வ ரா து எ ன் று கூ றி ய அ ரு ண் வி ஜ ய். ..! ! ! அ தி ர்ச்சி யி ல் உ றை ந்த ரசிக ர்கள்…!!! இத னா ல் ப ட வாய் ப் புகள் போ யி டு மோ எ ன் ற அ தி ர்ச்சி யில் ந டி கை.. .! !!

0

த மி ழ்  சி  னிமா   உ   ல கி ல்    எ த் த   னை யோ  ந டி க   ர் க ளி ன்    வா   ரி      சு   சி    னி மா வி ல்   ந டி த் து   வ  ரு கி   ன் றா   ர் கள்  .   அ ந் த   வ கை யி ல்   ந டி க ர்  அ  ரு ண்   வி ஜ ய்    எ ன்   ப வ ர்    ஒ ரு வ ர் .   த ற் போ து    வி   ல் ல   ன்   ம ற் று ம்   ஹீ ரோ    போ ன் ற   க தா பா   த்  தி ர   த் தி ல்   த ன து   சி   ற ப் பா   க    ந டி   ப் பை   வெ   ளி  க் கா   ட் டி   ம  க்  க ளை   க வ   ர் ந் து ள்   ளா ர் .   அ ந்  த   வ கை யி ல்    இ ய க் கு ன ர்   ஹ    ரி யு ட    ன்   மு த ன்    மு றை   யா க   கூ    ட் ட   ணி     அ மை   த் து   யா னை   எ ன்ற    தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   க தா  நா   ய க னா   க   நடி    த் து ள்   ளா ர் .   இ  ந் த   தி ரை   ப் ப ட ம்   மு   ழு க்   க    மு   ழு க்    க   ஆ    க் ச    ன்   செ    ண் டி மெ   ண்  ட்   தி ரை   ப் ப  ட   மா க    உ   ரு வா கி  யு   ள் ள  து .

மே  லு ம் ,   இ ந் த   தி ரை    ப் ப ட ம்   வெ    ளி யா   கி   ம   க் க    ள்    ம   த் தி யி    ல்   க வ    ர் ந்   து   ந   ல் ல ப  டி யா க    ஓ   டி    வ ரு கி   ன் ற து .      இ து வ  ரை   இ  ந் த    தி ரை    ப் ப ட ம்   9  கோ   டி   வ சூ   ல்   செ   ய் து ள்   ள தா க   கூ ற   ப் ப டு    கி ன் ற து .   இ ப் ப டி    உ   ன் னி   ல்    ச மீ ப    த் தி ல்   ந டி க ர்   அ ரு ண்   வி ஜ ய்   பே   ட் டி   ஒ  ன்  றி   ல்   க ல   ந் து   கொ ண்   டு ள் ளா ர் .   அ தி  ல்   ந டிகை    பி ரியா   ப வா னி   ச ங்  கரை   ப  ற் றி  பே  சி  உ   ள் ளா ர் .   அ தி ல்   ஒ ரு  வ ர்  பி ரி யா த   ப வா னி   ச ங்க  ர்  எ   ப் ப  டி  ந டி   க் கி   ன் றா  ர்  .   ரொ   மான்ஸி   ல்   எ ப் ப டி   எ ன   பல   கே   ள் வி க   ள்   கே ட் டு   ள் ளா    ர்கள் .

அ தற்  கு  ந டிக ர்   அ ரு ண்   வி  ஜ ய்   ரொ   மா ன்   ஸ்   செ   ன் டி மெ   ன் ட்    கா   ட் சி க ள்   எ ல் லா  ம்   க   ல  க்   கி   வி   டு  வா  ர் .   ஆ னால் ,  அ வ ரு க்  கு    டா     ன் ஸ்  கொ   ஞ் ச    ம்   வ ரா து    என   அ  ந்த  வி   ஷய   த் தை வெ   ளிப் ப டை   யாக  கூ றி  யு   ள் ளார் .   மேலு ம் ,   ந டி கை    பி ரியா    ப வானி    ச ங் க ர்    இ ந் த  வ ரு ட    த்தி ல்    அ தி  க   தி ரை   ப் ப ட    த் தி  ல்    ந டி க்  க    ஒ   ப்  ப ந் த   மா கி யு ள்   ளா ர் .    இ ப் ப டி   த  க  வல்   வெ    ளி யா   ன து ம்   ப ல ரு ம்   கூ டி ய   வி ரை வி ல்   அ  வ ர்   ந ட ன ம்    க   ற் றுக் கொ   ள்வா  ர்   எ  ன  ப ல   ர சி க  ர்  க ள்     க மெ ண்  ட்  செய் து  வ ரு  கி   ன் றா   ர் க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.