புதி ய தொ ழி லை ஆ ர ம் பி த் த ஜூ லி . . .! ! ! இ ப் போ எ ன் ன வே லை செ ய் கி ன் றா ர் தெ ரி யுமா . . . ? ? ? வீ டி யோ வை பா ர் த் து வி ய ந் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . .! ! !

0

பி க் பா  ஸ்   பு க ழ்   ஜூ லி   புதி  ய  யூ  ட்  டி  ப்    ஒ ன்  றை    ஆ  ர ம் பி  த் து   த ன து   அ டு த் த    ப ய ண த் தி ல்   காலெ டுத்து   வை த் துள்  ளா ர் .      பி  க்   பா ஸ்   நி க ழ் ச் சி க் கு   பி ற கு   ரொ  ம் பவே    பி ர ப ல மா ன   ஜூ லி யை   யா ரு ம்   அ வ் வ   ள வு   சீக்  கி ர த் தி ல்   ம ற ந் து   வி ட   மு டி யா து   .   மெ ரீ னா    ஜ ல்லி க்க ட்டு   போ ரா ட் ட த் தா ல்   பி ர ப ல மா கி   ர சி க ர் க ளி ன்  ம  ன தி ல்  சி ம் மா  ச ன த் தி லி ரு ந் தா ளு ம்   இ ந் த   பிக் பா ஸ்   நிக ழ் ச்சி யி ல்   டோட் ட லா  க  இ  வ ரு டை ய   இ மே ஜை   கெ டு த் து  வி ட் ட து  .   அ  த ற் கு   மு ன் பு  அ  வ ரை   வா ழ்           த் தி ய   அ தே    ர சி கர்  கள்    தா ன்  இ ந் த   நி க ழ் ச் சி  க் கு   பி  றகு    இ வ ரை   தி ட் டி   தீ ர் த் து   வ ரு கி ன்ற ன ர்   . அ த னா ல்   ரொ ம் ப வே   அ ப் ச ட் டா க யி ரு ந் த   ஜூ லி  த ற் போ து   பி க் பா ஸ்  டா ன் ஸ்   நி க ழ் ச் சி யி ல்   த ன் னு டை ய   ம ன திலி ரு ந் த    க வ லை களை   க ண் ணீ ரோ டு   வெ ளி யே   கூ றி யி ரு ந் தார்  .

இ ந் த   வீ டி யோ  இ ன் னு ம்   ஒ  ளி ப ர ப் பா ம ல்   இ ருந் தா லு ம்    ப் ரோ மோ  பா ர் த் த து ம்   ர சி க ர் க ள்   இ வரை    க மெ  ண்   ட்   க ளா ல்   பா டா ய்  ப டு  த்தி   வ ரு கி ன் ற  ன ர்.  மெ ரி னா   க ட ற் கரை யி ல்   சி ங் க ப்  பெ ண் ணா  க   சி லி ர் த் து க்   கொ ண் டி ரு ந்  த   ஜூ லி  பி க்   பா  ஸ்  வீ ட் டி ற்கு ள்   ஒ ரே   ஒ ரு  வா ர் த் தை யா ல்   ர சி கர் க ளி ன்   ம ன தி ல்   இ ருந் து   தூ க் கி  வீ ச   ப ட் டி ரு ந் தாலு ம்   எ வ் வ ள வு  நா ளை க் கு தா ன்   அ தை யே   சொ ல்லி க்   கொ ண் டு   இ ரு ப் பீ  ர்க  ள்   அ வ் வ ள வு   பெ ரி ய   த ப் பு   ஒ ன் னு ம்   நா ன்   செ ய் து வி ட வி ல் லை   கொ லை   கு ற் ற ங க ள்  செ ய் த வ ர் க ள்   எல்  லா ம்   தை ரி ய மா க   நெ ஞ் சை   நி மி ர் த் து   கொ ண் டி ரு க்  கு ம் போ து   தெ ரியா  மல்

நா ன்   செ ய் த   ஒ ரு   செ ய லு ம்   இ வ் வ ள வு     வ ன் ம த் தோ டு   ர சி க ர் க ளு க் கு   எ ன்   மீ து   ஏ ற்ப டு த் தி   இ ரு க் கிற து   .   அ து   எ வ் வ ளவு   பெ  ரிய   வே த னை   எ ன   அ தை  அ னு ப வி ப் ப வ ர் க ள்   ம ட் டு ம்தா ன்   தெ ரி யு ம்   எ  ன   த ன்னு டை ய  க ஷ் ட ங் க ளை   கூ றி  யி ருக் கி றா ர் .  அ து வு மி ல் லா ம ல்   இ வ ர்   அ ந் த   வீ டி யோ வி  ல்   மெ ரி  னா   க டற்  க ரை யி ல்   எ ன் னை   தூ க் கி   வை த் து க்   கொ ண் டா டி ய   ர சி க ர் க ள்   தா ன்   த ற் போ து   எ ன து   மு க த் தி ல்    கா ரி த்   து ப் பி   வ ரு கி ன் ற ன ர்  . நா ன்   ஒ ரு  போ ட் டோ வை   போ  ட் டால்   கூ ட   எ ன க் கு  லை க்   போ டா ம ல்  எ ன் னை   தி ட் டி   தீ ர் க் கின் ற ன ர்   .   ஆ னா ல்   அ தை யெ ல் லா ம்  நா ன்   க ண் டு    கொ ள் ள வே   மா ட் டே ன் .

மு க ம்   தெ ரி யா த   உ ங் க ள து  பே  ச்சை    எ ன து   ம ன தி ல்  ஏ  ற்றி   எ ன் னு டை ய  வ ள  ர்  ச் சி யை    நா ன்     கெ டுத் து  க்கொள் ள   மாட் டே ன் .    அத  னா ல்  எ  ன் னை   தி ட் டு வ தை   நி று த் தி  விட் டு    உ ங் க ளுடை ய    மு ன்னே ற் ற த் தி ற் கு   வ ழி    செய் யு ங் க ள் .   எ வ் வ ளோ   பெ ரி ய   த ப் பு   செ ய் தவ ர் க ள்   எ ல்லா  ம்   தைரி ய மா க   இ ரு க் கு ம்   போ து   தெ ரி யாம ல்   நா ன்   செ ய் த   ஒ ரு   செ ய லு க் கு  வ  ரு ட க் க ண க் கி ல்   இ ந் த   வெ று ப் பு   கா ட் டி னா ல்   அ த ற் கு   நா ன்   பொ று ப் பு   அ ல் ல   எ ன   கூ றி யி ரு க் கி றா ர் .  எ ன் ன தா ன்   நெ ட் டி ச ன் கள்   இ வ  ரை  க லா ய் த் து   வ ந் தா லு ம்   இ வ ர்   த  ன து   தி றமை யை   நா ளு  க் கு நா ள்   அ தி க ரி த் து   மாட லி ங்கில்   க ல க் கி க்  கொ ண் டி ரு க் கி றா ர் .

அ து வு ம்   போ தா தெ ன் று   தற் போ  து   வி ஜ ய்   டி வி யி ல்   மீ ண்டு ம்    கா ல டி   எ டுத் து   வை  த் தி ரு க் கி றா ர்   . அ தி ல் த ன் னு  டை ய   க ல க் க லா ன   ஆ ட் ட த் தை   வெ ளி க்கா  ட் டி   இ ரு க் கி றா ர் .   நா ன்   கே ம ரா வு க் கு  ம  ட் டு ம்   ந டி ப் ப வ ர்  அ  ல்ல .   ச மீ ப த் தி ல்   வெ ற்றி க ர மா க   மு டி வ டை ந் த   பி க்   பா ஸ்   அ ல் டி மே ட்  நி க ழ் ச் சி யி ல்  ஜூ லி   க ல ந் து கொ ண்டி ரு ந் தா ர் .   இ ந் த   நி க ழ் ச் சி யி ன்   மூ ல ம்  இ வ ர்   த ன் னு டை ய  இ மே ஜை   அ ப் ப டி யே   சு க் கு நூ றா க   உ டை த் து  இ ரு க் கி  றா ர் .  பி  க்  பா ஸ்   அ ல் டி மே ட்   மூ ல ம்   ஜூ லி   த ன் னுடை ய    நேர் மை யா ன    முக த் தை    கா ட் டி   ம க் க ளின்   ம ன தை   க வ ர்ந் து   இ று தி   வா ர ம்   வ ரை   வ ந்  து   இ ரு ந் தா ர் .

பிக்   பா  ஸ்   அ ல் டி மே ட்   நி க ழ் ச் சி க்கு    பி ன் ன ர்   ஜூ லி   ஒ ரு   சி ல   நி கழ் ச் சி க ளு க்கு ம்    ம    ட்டு மே    க ல ந் து கொ ண் டா ர்  .   அ தே   போ ல   ஜீ  த மி ழ்    டி வி –  யில்    ஒ  ளி  ப ர ப் பா  கி   வ ரு ம் ,   த வ மா ய்  த வ  மி ரு ந் து    சீ  ரி ய  லி ல்  சி ற  ப் பு த்   தோ ற் ற த் தி ல்   ந டி த் து   இரு ந்  தா ர்.   அ து   போ க   பி க்   பா ஸ்   அ ல் டி மே ட்  நி கழ் ச் சிக்கு   பின் னர்   சொந் த மாக   யூ டு யூ   சேன ல்   ஒன்ற  யு ம்   ஆ ர ம்பி த் தா ர் .   இ ப் ப டி   ஒ  ரு   நிலை  யி ல்    த ன  து    யூ டு  யூ ப்    ப  க் க  த் தி ல்    த ன து   H o  m e    To  u r    வீ டி யோ   ஒ ன் றை   வெ ளி யி ட்டு ள் ளா ர்.    இ ந் த   வீ டி யோ   இ ணை ய த்  தி ல்   வை ர லா கி   ர சி க ர் க ளி ன்  ம  ன தை   கவ  ர் ந் து  வ  ருகி ன் ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.