எ ன க்கு பி ன் னா ல் வ ந் த அ வ னே எ த்த னை கோ டி ச ம்ப ள ம் வாங் கு றா ன். . .! ! ! நா ன் ச ம்ப ள த்தை அ தி க மா க கூ டா தா.. .? ? ? தி டீ ரெ ன் று ச ர்ச் சை ஏற் படு த் திய பி ர பல ந டிக ர்.. .! !!

0

த மிழ்  சி  னி மா  உ  ல கில்  உ ச்ச ந ட் ச த்திர  மா க இ ருக் கு ம்  ந  டிக ர் கள்   ஒ வ் வொ   ரு    திரை    ப் பட  த்தி ன்   வெ ற்  றி க் கு பி றகு   த ன து   ச  ம்ப ள   த் தை அ தி  கமா க்  கிக்  கொ  ண் டே   போ கி   ன்றா  ர் கள் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   த ற் போ து   த மிழ் சி  னி மாவில்  டா ப்   ந டி க ர் களா  க    இ ரு  க்கு ம்   ர ஜி னி ,  வி ஜ ய் ,   அ ஜி த்   போ ன்    ற வர் க ள்    1 0 0   கோ   டி க் கு    மேல்     ச  ம் ப ள   ம் வா ங் கி  வ ருகி  ன் றா ர்க  ள்.   இ வ ர் க ள்  ந டிக ர் க ள்   ஒவ் வொ ரு  வெற்   றி ப் ப ட ம்  சு மா ர்   5    கோ  டி   வ ரை    ச ம்பள   த் தை    உய   ர் த் து கி ன்   றா ர்  கள் .   இ ப் ப டி    இரு க் கு ம்   நி லை யி ல்   பி ர ப ல   ப   த் தி ரி க் கை  யா ள ர்  மி   ஷ் கி  ன்   ந டி க ர் க ள்   ச   ம் ப ள   ம்   உ   ய ர்  வு  கு றி த்  து   பே சி   வ ருகி   ன் றா ர் .   அ த ற் கு   கா ர  ண ம்   என் ப தை  வி ள   க் க மா   க   கூறி யு    ள் ளா ர் .

ஒ வ் வொ ரு   ந டி க ரு ம்   ஒரு   வெ   ற் றி    ப ட த் தை   கொ   டு க் கு ம்   பொ ழு து     த  ன து    ச  ம்   ப ள த்   தை   க  ணி ச  மா   க    உ ய   ர்  த் து கி   ன்றா    ர் க ள் . அந் த    வ கை யில்  ர ஜி னி ,   வி ஜ ய் ,   அ ஜி த்   ஆ   கி யோ ர் க   ளை   தொ ட   ர் ந் து   த ற் பொ ழு து   த னு ஷ்   ம ற் று ம்  சி வ கா ர்   த் தி கே ய ன்   போ ன்   ற வ ர் க ள்   அ வ ரு டை ய      சம்  ப ள  த் தை   உ   ய ர்த்  தி  வருகி  ன் றா  ர் கள்,  ந டி க ர்   சி வ  கா ர்   த் தி கே ய   ன்   தொ ட  ர் ந்து   ஹி   ட்   தி ரை  ப் ப ட    ங் க ளை   கொ டு   த் து   வ ரு கி   ன்றா ர் .    இ த னா ல் ,   ஒ வ் வொ   ரு  ப  ட  வெ ற் றி   க் கு ம்   பி  ற கு ம்  5   கோ    டி  வ ரை   ச   ம் ப ள  த்   தை   உ ய   ர் த் து வ   தா க  கூ  ற   ப் படு  கி   ன்ற து .   அ ந் த   வகை யி ல்  த ற் பொ ழு  து   20    அல் ல  து  2 5   கோ    டிக் கு   மே   ல்  ச ம்ப  ள  ம்  வா   ங்கி   வரு கி  ன்றா   ராமா .

 

இ தை  அ றி   ந்த   ந  டி க ர்   த னுஷ்   நா ள்    வ  ல ர் த்  து   வி  ட் ட  பை ய   ன்    சிவ கா ர்  த்திகே   ய ன்   அ வ னே   ஒவ் வொரு  ப ட ம்   வெ  ற் றி   அ டை  யும்   பொ   ழு து   தனது   ச  ம் ப ள த்   தை  உ ய ர்   த் து கி றா   ன்  அப் போ   நா ன்  எ  ன்   ன   சு  ம் மா  வா   எ ன் ப து   போ ல    ந டி க ர்  த னு ஷ்   த ற் போ து    ப ட  த் திற்கு   2 5  மு  த ல்   3 0  கோ  டி  வ ரை ச  ம் ப ள ம்   வாங்   கு வ  தா   க   கூ ற   ப் ப டு கி ன்   ற  து .   ஒவ்  வொ ரு   ந டிக   ர் க ளு ம்  போ ட்டி  போ   ட் டுக்  கொ   ண் டு   ச ம்ப ள   த் தை   உ ய ர்  த் து கி  ன் றா  ர் க ள். ஆ னா ல்,   இ து   பெ   ரு ம ள  வு ம்   பா தி  க் க ப் ப டு   ப வ ர் க   ள்   யா ர்   எ ன் றா ல்   த யா  ர் ள ர் க   ள்  ம ட் டு மே   இ ரு  க் கின்  றா ர்க ள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.