ர ஜி னி, கம லு க்கு கூட கி டை க்கா த மிக ப்பெ ரிய வி ஷய ம்.. .! ! ! 23 வ ய தி லே யே வி ஜ ய்க்கு கி டை த்து வி ட் டது.. .! !! அ ப்படி அ வ ருக் கு எ ன் னதா ன் கி டை த் தது தெ ரி யு மா .. . ? ? ? வெ ளிவ ந்த சு வார சிய மா ன த கவ ல் உ ள் ளே. ..! ! !

0

த மிழ்   சி    னி  மா    உ   லகி ல்   ப ல    ஆ ண்   டு க ளா  க   மு   ன் ன ணி   ந டி க   ரா க   திக   ழ் ந் த வ   ர்  வரு ப வ   ர் தா ன்  ந டி க ர்   வி ஜ ய்.   இ வ ரு  டை ய   ந டி   ப் பி ல்   ப ல   தி ரை  ப் ப ட  ங்க ள்   வெ   ளிவ ந் து   ர சி க ர்   ம த்  தி யில்  த ன  க் கென   ஒ  ரு  இ ட   த் தைப்   பி டி   த் து ள்  ள து .  மே லு ம் ,  ப ல  தி ரை  ப் ப ட   ங் க ள்  வ சூ   ல்   ரீ தி யா   க   வு ம்   வெ   ற் றி   அ டை ந் து   ள்ள து .   மேலு ம் ,   இ வ ரு க் கு  உ   ல  க ம்    மு  ழு வ து ம்   ர சி க   ர் கள்   இ ரு  ந்   து   வ ரு கி   ன் றா ர்க ள்.    மே  லு ம் ,   இ வ ரு டை ய   ப ட ம்    வ   ந்தா லே   தி ரை ய ர   ங் கி ல்   தி   ரு விழா   போ    ல் தா ன்   கொ   ண் டா டு வா   ர் க ள் .

அ வ ர து   ர சி க ர் க ள்   அ ந்   த வ கை   யி ல்   ந  டிக ர்   வி ஜ  ய்   நடி   ப் பி  ல்   இ ய க்   கு னர்   நெ ல் ச ன்    இ ய க் க   த் தி ல்   வெ  ளி வ ந் த   தி ரை   ப் ப ட ம்   தா ன்   பீ   ஸ் ட் .     மே லு ம் ,   இ ந் த    தி ரை   ப் ப ட ம்  ஓ ட வி   ல் லை   என்   றா லு ம்   2 0 0  கோ டி   மே ல்  வ சூ   ல்   சா த னை   செ   ய் து ள்  ள து  .  இ ப் ப டி   ஒ ரு   நி லை யை   ச மூக   த் தி ல்   ந டி கை   வி ஜ ய்   ப ற் றி    சுவா    ர சி ய மா  ன    வி   ஷ ய   ங் க ள்  வெ   ளி யா கி யு   ள் ள  து.   அ து   எ   ன் ன வெ ன்   றா ல்   ந டி  கர்   வி ஜ யி ன்   2 3  வ   ய தி   ல்   பெ  ரி ய   வி ஷ   ய ம்     ஒ ன்   று   ந ட ந்   து ள்ள   து   அ து   எ  ன் ன வெ   ன் றா ல்

வி ஜ ய்   தன து   2 3  வ து  வ   ய தி  ல்   ந டி த்த   தி ரை   ப் ப ட ம்   தான்    ஒ ன்  ஸ் மோ   ர் .    இ ந் த   தி ரை   ப் ப ட ம்   சூ   ப் ப ர்   ஹி   ட்  ஆ ன து .   இ ந் த  தி ரை ப் ப   ட த் தி ல்   ந டி க ர்   சி வா ஜி   கணே ச ன்    ம  ற்  று ம்    ச  ரோ   ஜா தே வி   உ   ள் ளி  ட் ட   இ ந் த    தி ரை   ப் ப ட   த் தி ல்   ந டி   த் தி ரு ப்   பா ர் க ள் .   இ ந் த   வா ய் ப்   பு   வே று   எ ந் த   ஒ ரு   ந டி க   ரு க் கு ம்   கிடை    க் க வி   ல்லை .    இ ப் பொ ழு து  ஒ ன்   ஸ்மோ ர்    தி ரை   ப் பட ம்   வெ ளி   யா  கி   கி ட்   ட த் த ட்   ட   2 5   ஆ ண்  டு க ள்    ஆ கி   உள் ள து  .  இ ந் த  வ கை யி  ல்   த ற் பொ ழு து   வி ஜ ய்   ரசி க   ர் க ள்   அ ந் த   பு கைப் ப  ட த்  தை  வெ  ளி யி  ட் டு  வ ரு கி  ன் றா ர்கள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.