என க்கு இணை யாக போ ட்டி இவ ர் தா ன்.. .! ! ! ந டி கர் க ம லே வெ ளி ப் படை யாக கூ றி ய த க வல்.. .! ! ! ப ல ரு ம் மி ர ண்டு போ ன அ ந் த ந டி கர் யா ர் தெ ரியு மா .. .? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர்த் து அ தி ர்ச்சி யடை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த மிழ்   சி   னி மா   உ   ல கி ல்  த ன்   னு டை ய  தி ற   மை யா  ல்  உ ழை   ப் பா   ல்   கி  ட் டத் த    ட் ட  கு    ழ ந்  தை   ந  ட் ச  த் திர   மா க  இ ரு ந் து  ந டி   ப் பி ன்  மீ து   உ ள் ள   ஆ   ர்வ  த்தா   ல்   த ன   க்  கென  ஒரு  இ ட  த் தை  பி டி த்தவர்   தா ன்  ந டி க ர்  க ம ல ஹா ச ன் .   இவர்   8 0   கால க  ட் டத்  தி  ல்   தொ ட  ங்கி    இ ன்று   வ ரை   ந டி த் து  வ ரு கி   ன் றா ர்   எ ன் ப து   கு றி   ப் பி ட த்த  க் க து.  கே பா ல ச் ச ந் த ர்  அ  வர் க ள்   அ  றி ய ப் ப   ட் ட  உ    ன் ன த மா   ன   க லை ஞ   ர்   க ம   ல் ஹா  ச   ன்.   இ வ ரி ன்    சி  னி மா    வா   ழ் க் கையி   ல்   அனை    த் து   க தா பா த் தி ர   த் தி லு ம்  ந டி   த் து ள்   ளா ர்.

அ னை  த்  து  க தாபா   த் திரத்  தில்  ந  டி க்கும் வ    ல் ல  மை  இவ ருக் கு  உ ண்டு.    அ ந் த   வ கையி  ல்   ர ஜி னி ,  கம ல்    இருவ   ரு ம்    சி   னி மா வி   ல்   ஒ ரே   ச ம ய    த் தி ல்   சி   னி மா வி ல்   ந டி த்   து கொ   ண் டு   உ   ள்ளா    ர் க ள் .   இ  ப்ப டி   ஒரு மே   டை யி  ல்  த ன க்கு  இ   ணை யா  ன   போ   ட்டி யா  ள ர்   ஒ ருவ ர்   இ   ரு க் கின்   றா ர்   என   கூ றி யு   ள்ளா ர் .   அ து  வே று  யாரு ம்   கி டை   யாது   ர ஜி னி  அ வர் க ள்   தா ன்  எ ன் று   அ வரே  த  ன் னு  டை ய வா  யா  ல்   கூ  றியுள்   ளா ர் .

எ  ன க்கு   ப   ல மா   ன   போ   ட் டி ,   அ சா   த் தி ய   மா ன     போ   ட் டி ,  அ   ற் பு தமா   ன   போ   ட் டி   எ  ன்  அ னை  த்தி லும் உன க் கு இணை  யாக  ஒ ருவ ர்   வ ந்து  கொ  ண்டி ரு க் கி   ன் றா ர்  எ ன் று நானே  எ னக் கு ள் சொ   ல் லி க்   கொ   ண் டே ன் .   அ ந் த  வ கை  யி ல்   இ தி ல்   யா ர்   ஜெ   யி ப் பா   ர்க ள்  எ ன் று   எங் க ள்     இரு வ  ரு க் கு ம்  க  வ   லை  கி டை   யா து.   ஆ னா ல்,  இ   ன்னும்  ப ல   ஆ ண்   டு கள்   நா  ங் கள்  ஓ   டி  உழை  ப்போ   ம் என் று அவர்  கூறி யு ள்ளா ர்.  இந் த   த   க வல் தான் தற் பொழுது  வை   ர ளாகி   வ ரு கி  ன் றது …

Leave A Reply

Your email address will not be published.