மு ன் ன ணி நடி கை யு ட ன் தொ ட ர்பி ல் இ ருக் கும் க வு ண் ட ம ணி. .. !! ! ப ர பர ப் பை ஏ ற்ப டு த் திய ந டிக ரின் த க வல் .. .!! ! இ வ ருக் கு இ துதா ன் பிடி க் குமா ம். .. ? ? ? ப ல ரையு ம் அ தி ர்ச்சி யி ல் ஆ ழ் த் தியு ள் ள து .. .! !!

0

இ ந்த   சினி மா வி ல்   கா மெ டி  ஜா   ம் ப வா   னா க   இ   ரு ந் து    வ    ந்  த வ ர்   தா ன்  ந கை   ச் சு வை    ந   டி க ர்   கவு   ண் டம  ணி  .    இ வ ர்  கா மெ    டி க் கு   எ ன் று  ஏ ரா   ள மா  ன   தி ரை    ப் ப ட   ங் க ள்   ஓ  டிய    து ம்   உ   ண்  டு .   இ வ   ரை   பி டி   க் கா த வ   ர் க ள்    யா   ரு ம்  இ  ரு க் க   மு  டி யா து   எ   ன் று  தா  ன்   சொ  ல் ல   வே  ண் டு ம் .   அ  ந்த    அ ள வி   ற் கு   இ வ  ர து   ந கை  ச் சு  வை   ம  க்  க ள்   ம  த் தி யி   ல்   அ வ   ரை   மி   க வு ம்   பி   ர ப ல மா   க் கிய து .   ஒ ரு    இ  ந் தி  ய  ந   டி க ர்   ம   ற் று ம்   ந கை  ச் சு வை   ந   டி க ர் .   அ வ ர்   ச க   நடி க ர்   செ ந்   தி லு ட னா   ன    த  மி ழ்      தி ரை   ப்ப ட  ங் க ளி ல்   ந டி த் து   ந டி ப் பு   தி   ற மை யா   ல்   ம   க் க ள்  மு ன்   னி லை யி   ல்   அ றி ய   ப ட் டா ர் .   அ வ ர து   ஆ  ர ம் ப   நா ள்   நா ட க   ங் க ளி  ல்   ஒ   ன் றி ல்   கவு ண் ட ரா க   ந டி   த்த பி ன்   அ வ ர்   க வு   ண் ட ம ணி   எ ன் று   அழை க்   க ப்    ப ட் டா ர்   ம ற் று ம்

பு னை   ப் பெ ய ர்   அ வ ரு ட ன்   எப் போ   து ம்   சி   க்கி க் கொ   ண் ட து .   ந டி   ப் பி ல்   ஆ ர்   வ ம்   கொ  ண் ட   அ வ ர்  செ ன்    னை க்கு ச்   செ   ன்  று   ஆ ர   ம் ப   த் தி ல்   நா ட க   நாட க   ங் க ளி ல்   ந டி   க் கத்   தொ ட   ங் கி   னா ர் .    அவ ர்    பெ ரு  ம் பா லு ம்   செ  ந்   தி லு டன்    இ ணை   ந் து   நடி த் து   ந கை    ச் சு வை   இ ர   ட் டை   ய ரை   உ   ரு வா க் கி  னா ர் .  இ ந்  த  ஜோ  டி  “ த மி   ழ்   சி   னி  மாவி ன்    லார   ல்   ம ற் று  ம்   ஹா  ர் டி ”    எ ன் று   வி வ   ரி க் க   ப் ப ட் ட து.   பி ன்  1 9 8 0   க ளி ன்   ந டு  ப்பகு தி யி ல்   இ ரு ந் து   2 0 0 0   க ளி ன்   மு ற்   ப குதி   வ ரை  ப ல   த மி   ழ்    தி ரை   ப் ப   ட ங் க  ளி ல்   மெ   கா ஹி ட்   ந கை   ச் சு வை   யை   நி க   ழ் த் தி யு  ள் ள து .    த ற் போ து   பி ர ப ல  கா மெ டி   ஜா ம்   பவா   ன்

ந டி க ர்    க வு   ண் டம ணி   ப ற் றி   ஒ ரு   த   க   வ  ல்   வெ ளி யா கி    யு ள்   ள து .  அ  து   எ  ன்   ன  வெ ன்  றா ல்   ந டி க ர்    க வு ண் ட   ம ணி க் கு   பி ர ப ல   ந டி கை   ஒ ரு வ   ரு க்   கு ம்   நெ   ரு ங்கி   ய   தொ   ட ர்   பு     இ ரு   ப் ப   தா க   ப  த் தி   ரி    கை யா   ள  ரு ம்   ந டி   க ரு  மா   ன  ப யி ல்   வா ன்   ர ங் க நா த   ன்   கூ    றி  ப   ர ப   ர   ப்   பை    ஏ   ற் ப  டு   த் தி   உ ள் ளா   ர் .   மே   லு ம்,   ந   டி க ர்   க வு ண்  ட ம ணி க்கு   வெ  ள்  ளை ஆ ப் பம்   எ ன்   றா ல்  மி  க  வு ம்  பிடி   க்குமா ம்   அ ப்   ப  டி   எ ன்   றா ல்   வெ ள்   ளை த்  தோ    ல்   ந டி   கை க   ளை   தா   ன்    இ   வ ர் வெ  ள் ளை  ஆ ப் ப   ம்  எ ன்   று    கூ   று வா   ராம்  .   வெள்   ளை  தோ   ல்   ந டி   கை  களை இ வ    ரு க்   கு   மி கவு ம்   பி டி  க் கு மா ம் .

அ ந் த    வ   கை  யி  ல்   ஒ ரு   ந டி   கை க்   கு   த னி   வீ  டு   வா ங்   கி    கொ   டுத் து   த   ங் க    வை   த் து  அடி க்   க டி  வ ந்   துபோ  கும்   அ  ளவி   ற்கு நெரு க்   க மா  க வு   ம்   உ  ள்ளா ர்  எ ன்  று ம்   ந    டி கர்   ப  யி ல்வா ன்    ர ங்    க நா த    ன்  கூ   றியு ள்   ளா ர் .   அ ந்  த   நடி  கை யி   ன்   பெ   ய ரை   சொ ன்   னா ல்   ச   ங் க   ட ம்    ஏ    ற்   ப டு ம்   எ ன் ப   த னா ல்   அ   ந் த    ந டிகை   யி ன்   பெ   ய ரை   அ   வ ர்   வெ ளி   ப் ப   டையா    க   கூ ற வி   ல்   லை .   ஆ  னா ல் ,   இ து    உ   ண் மை   யா   இ   ல்   லை   ப   யி ல் வா   ன்   ர   ங் க நா த   ன்   கூ றுவதில் ஏ   தே   னு   ம்   கு ழ  ப்பம் இ ரு க்கிறதா எ ன்றும் தெ ரியவி ல் லை…

Leave A Reply

Your email address will not be published.