திரு ம ண த் தி ற் கு மு ன் பு உ ற வு வை த் தா ல் எ ன் ன தப் பா . . . ??? ம ன ம் தி ற ந் து பே சி ய பி ர ப ல ந டி கை . . . ! ! ! யா ர் அந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் கள் . . . ! ! !

0

தி ருமண  த்தி  ற் கு   மு ன் பு   ஆ ண்   பெ ண்    உட லு ற வு   வை த் து க் கொ ள் வ து   அ வ ர் க ளது   சொ ந் த   வி ரு ப் ப ம்   எ ன  இ  ந்தி   ந டி கை   தி யா   மி ர் சா   பி ர  ப ல   ஊ ட க ம்  ஒ ன் றுக் கு   பே ட் டி ய ளி த் து ள் ளா ர் . டீ என   அ ழை க் க ப் ப டு ம்  தி யா    மி ர் சா   பிற ப் பு :   9   டி ச ம் ப ர்   1 9 8 1   பா லி வு ட்    தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்   தோ  ன் று ம்   மு ன் னா ள்   இ ந் தி ய   மா ட ல்   ம  ற்று  ம்   ந டி கை யாவா ர் .  இ வ ர்    ஃ பெ மி னா   மி ஸ்   இ ந் தி  யா   2 0 0 0   போ ட்  டி யி ல்   இ ர ண் டா வ து   இ ட த் தை ப்   பெ ற் றா ர் ,   மே லு ம்   அ தை த் தொ ட ர் ந் து   வ ந் த   மி  ஸ்   ஆ சி யா   ப சுபி  க்   2 0 0 0   போ ட் டி யி லு ம்   வெ ற் றி  பெ ற் றா ர் .  ஆண்   பெ ண்   உ ற வு     பி ர ப ல   இ ந் தி    நடி கை   தி யா   மி ர் சா   த  மிழ்   இ ந் தி   மொ ழி   தி ரை ப் ப ட ங்க ளி ல்   ந டி த் த ன்   மூ ல மா க  பி ர ப ல மா னவ ர் .   மே லு ம்  டி வி   ம ற் று ம்   இ ணை ய த்   தொ டர் க ளி ல்  ந டி  த்த ன்   மூ ல மாக   பி ர பல மா ன   தி யா   க டந் த   வ ரு டம்   பி ப் ர வ ரி யில்  தொ ழி ல தி ப ர்  வை ப வ்   ரெ க் கி யை   கா த  லி த் து   தி ரு ம ண ம்  செ ய் து க்   கொ ண் டா ர்.

த ற் போ து   இ ந் த   தம் ப தி க் கு   ஒ ரு   ஆண்   கு ழ ந் தை   உ ள் ள து .   இ ந் த   நி லை  யில்   பி ர ப ல   ஊ ட கம்   ஒ ன் றி க் கு   பே  ட் டி ய ளி த் து ள் ள   தி யா   தி ரு ம ணம்   ம ற்  று ம் ஒ ரு   பெ ண் ணி ன்   க ர் ப் ப ம்   கு றி த் து  பே சி யு ள் ளா ர் .   தி ரு ம  ண த் தி ற் கு  முன்   உ ற வு   அ தில் திரு ம  ண த் திற் கு   மு ன் பு   உ ற வு   வை த் து க் கொ ள் வ து    எ ன் பது    த வறா ன    ஒன் றா க   பா ர் க் க ப் ப டு வ தா க   கூ றி யு ள் ள   தி யா .    ஒ ரு   ஆ ணு ம்   பெ ண்ணு ம்   தி ரு ம ண த்  திற்  கு  மு ன் பு   பா லி ய ல்   ரீ தியா க   உ ற வு வை த் து க் கொ ள் வ து  அ வ ர் க ளி ன்   வி ரு ப் பம்   ,    இ து   கு றி த்து   மு டி வு க ள்   எடு க்  க

அ வ ர் க ளு க் கு   உ ரி மை யு ள்ள து   எ ன க்   கூ றி யு ள்ளா ர் . அ தே   ச ம ய ம்   ,பெ ண் க ளு  க் கு   எ தி ரா ன   கு ற்ற ங் க ள்   தொ ட ர் ந் து   அ திக ரி த்  து   வ ருவ தா க   கூறி ய   தி யா   பெ ண் க ள்   க ரு   க லை ப் பு க் கூ ட   செ ய் ய   மு டி யா த   சூ ழ ல்  நி ல வு வ தா க   அமெ ரி க் கா வி ல்   த ற் போ து   அ ம லு க்கு   வ ந்  த   க ரு   க லை ப் பு   ச ட்ட  த் தை   மே ற்க் கொ ள்   கா ட் டி   பே சி யு ள் ளா  ர்.   தி யா   த ற் போ து  அ னு ப வ   சின் ஹா   ​ ​ இ ய  க்க த் தி ல்   பீ  ட்  ப ட த் தி  லு ம் ,   ரத் னா    ப த க்   ஷா ,   பா த் திமா    ச னா   ஷே க்   ம ற் றும்   ச ஞ் ச னா   ச  ங்கி   ஆ கி யோ ர்   ந டி த் த  த க்   த க்   எ ன் ற   ப டத் தி லு ம்   ந டி த் து  வ ரு கி றா ர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.