பிர ப ல ந டி க ர் நா ச ருக் கு உ ட ல் ரீ தி யா க இவ் வ ள வு பிர ச் ச னை க ளா. . . ? ? ? இ வ ரு க் கு இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை மை யா . . . ? ? ? இ தை கே ட் ட சோக த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பிர ப ல   ந டி க ர்   நா ச ரு க் கு  உ ட ல்   ரீ தி யா  க   ப ல   பி ர ச்  சனைக ள்   இ  ரு ப் ப தா க    த க வ ல் க ள்   வே க மா க   ப ர வி ய   நி லை யி ல்   அ து  கு றி த் து    அ வ ர்   வி ள க் கம ளி  த்து ள் ளா ர் .  த மி ழ் ,   தெ  லு ங் கு ,   ம லை யா ள ம்,    க ன் ன ட ம் ,    இ ந் தி  மொ ழி க ளி ல்   பி ர ப ல   குண சி த்  திர    ந டி க ரா க   இ ரு  ப் ப வ ர்   நா ச ர் .   தென்  னிந்  தி ய   ந டி க ர்   ச ங் க   த லை வ ராக  வும்    பொ று ப் பு   வ கி க் கி றா ர் .   இ ந் த   நி லை யி ல்   சி  னி மா வை   வி ட் டு    வி ல க   நா ச ர்   மு டி வு   செ ய் து   இ ருப்  பதா க   த க  வ ல்க ள்    வெளி யா ன  து.   இ து  தொ ட ர் பா க   நா ச ரி  ன்  ம னைவி  யு ம்,   த யா ரி ப்பா ள ரு மா ன   க  மீ லா

நா ச ர்   த ன து   டு வி ட் ட ரி  ல்   நா ச ரி  ன்   உ ட ல் நி லை ,   ந டி  ப் பு த்   தொ ழி லை   வி ட் டு   வி ல கு வ து   போ ன் ற   .   த வ றா ன   செ ய் திக  ளை   ப ர ப்  ப   வே ண்  டா ம்   எ ன் று   கே ட் டு க்   கொ ண்டு  ள்ளா  ர் .  நா ச  ர்   இ து   தொ ட ர் பா க   பே சு கை யி ல் ,   எ ன் னை   ப ற் றி   த வ றா ன  த  கவ ல்    ப ர வி   உ ள் ள து .    சி னி மா வை   விட் டு   வி  ல கு ம்  எ  ண் ண ம்   இ ரு ப்ப தா க   வெளி யா ன   தக வ லி  ல்   உ ண் மை   இ ல்  லை .

நா ன்   அ தி க   பட ங் க  ள்  கை  வ  ச ம்   வை  த் து  ந டி த்  து    வ ரு கிறே ன் .   தொ ட  ர் ந் து   ந டி ப் பே ன் .   த ற் போ து   3   த மி ழ்   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து   வ ரு  கி றே ன் .   3   இ ந் தி   ப ட ங் க ளி லு ம் ,   ஒ ரு   இ ந் தி   வெ ப்   தொ  ட ரி லு ம்   ந டி க் கி றே ன் .   3   தெ லுங்  கு  ப ட ங் க ளி லு  ம்   ந டி த் து     வ ரு கி றே ன் .   என வே   த வ றான   வ த ந்  தி க ளை   ப ர ப் ப    வே ண் டா ம் .    எ ன்   மூ ச் சு   இ ரு க் கு ம்   வ ரை    நா ன்   ந டி த் து க்   கொ ண் டே   தா ன்    இ ரு ப் பே ன்   எ ன  தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.