நடி கை யு ட ன் த ங் கி யி ரு ந் த பி ரப ல ந டி க ர் . . . ! ! ! பி ர ப ல ந டி க ரை செ ரு ப் பா ல் அ டி க் க வ ந் த 3 வது ம னைவி . . . ! ! ! த மி ழ் ப் ப ட ந டி கை க்கு ம் த ர் ம அ டி . . .! ! ! பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப் ப டு த் தி ய வீ டியோ . . . ! !!

0

நடி  க  ர்    மகே ஷ்   பா பு  வின்    ச கோ த ரரா ன    ந ரே ஷ்  பா பு   ம ற் று ம்   ந டி கை    ப வி த்ரா   தா  க் க ப் ப ட் ட   ப ர ப ர ப்பு   வீ டியோ    வெளி யா கி யு ள்ளது.   ச மீ ப த் தி ல்   வெ ளி யான   வீ  ட் ல  வி சே ஷ ம் ,   க வு ர  வ ம் ,   அ யோ க் யா ,   கா . பெ . ர ண சி ங் க ம்  போ ன் ற   ப ல   த மி ழ்   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள் ளவ ர்   ப வித் ரா    லோ கே ஷ் .   ஏ ற் க ன வே   இ ர  ண் டு   மு றை   தி ரு ம ண மா கி   வி வா க ர த் து    பெ ற் ற   ந டி கை   ப வி த் ரா   லோ கே ஷ் ,   விரை  வி ல்   மூ ன் றா வ து   தி ரு  மண  ம்   செ ய் து கொ ள் ள   உ ள் ள தா க   த க வ ல்   ப ர வி   வ ந் த  து .   இ வ ர்   ந டி க ர்   ம கே ஷ் பா பு வி ன்   ச கோ த ர ரா ன    ந ரே ஷ்   பாபு வை   தி ரு ம  ண ம்  செ ய் து  கொ ள் ள வு ள் ள தா க   கூ ற ப் ப ட்  ட து.   ந  ரே ஷ்  பா  பு   ஏ ற் க ன வே   3   மு றை   தி ரு ம ண மா ன வர் .    த ற் போ து   மூ ன் றா வ து   ம னை வி யு ட ன்   ச ண் டை    வ ந்த தா  ல்  வி வா க ர த் து க் கா க   வி ண் ண ப் பி த் து ள் ளா ர் .

இ ந் த   நி லை யி ல்   ந ரே ஷு ம் ,   ப  வி த் ரா வு ம் ,   மை சூ ரி ல்   உ ள் ள   அ பா ர் ட் மெ ண் ட்   ஒ ன் றி ல்   த ங் கி யி ரு ப் ப தா க   அ றி ந் த   ந ரே ஷி ன்   3 வ து   ம னை வி   ர ம் யா  ,   அ ந் த   இ ட த் து க் கு   செ ன் று   வா க் கு வா த த் தி ல்   ஈ டு ப ட் டா ர்  .   அப் போ து   பொ  லி சா ர்   அ ங் கு   வந்  து   ரம் யா வை   ச மா  தா ன ப் ப டு த் த   மு ய ற் சி   செ ய் த  ன ர் .   அ தே போ ல்    ஒ ரே  வீ ட் டி ல்   த ங் கி  இ ரு ந்த    ந ரே ஷு ம் ,   ப வி த் ரா வும்   வெ ளி யே   வ ந் த போ து  செ ரு ப் பா ல்   அ டி க் க    மு ய ன் றா ர்   ர ம் யா .    இ தை ய டு த் து   பொ லி சா ர்   ந ரே ஷை   ப த் தி ர மா க   அ ழை த் து   செ ன் ற ன ர் .

செ ரு ப் பா ல்   அ டி க் க   வ ந் த   ர ம் யா வை   பா ர் த் து   ந டி க ர்    நரே ஷ்   வி சி ல்    அடி த் தா ர் .    ர ம் யா   கூ று கை யி ல் ,   ந ரே ஷ்    ஒ ரு   பெ ண் பி த் த ன் .   எ ன் னு ட ன்   வா ழு ம்   போ தே   அ வ ரு க் கு   ப வி த் ரா வு ட  ன்   தொ ட ர் பு   இ ரு ந் த து ,   இ ருவ ரு ம்   ர க சி ய    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் ட தா க   தெ ரி வி த் தா  ர்.   இ தை    ம றுத்  த  ந ரே ஷ் ,    ர ம் யா   தா ன்   இ ந் த   வத ந் தி க ளு க் கு    கா ர ண ம் .   நா ன்  அ வ ரு க் கு   வி வா க  ர த் து   நோ ட் டீ ஸ்   அ னுப் பி  ய தா ல்  தா ன்   இ ப் ப டி    பொ ய்   செ ய் தி களை    ப ர ப்பு கி  றா ர்   எ ன   கூ றி யு ள் ளார் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.