சற் று மு ன் ந டி க ர் வி ஷா ல் அ வ ச ர அ வ ச ர மா க ம ரு த் து வ ம னை யி ல் அ னு ம தி . . . ! ! ! அ வரு க் கு எ ன் ன து எ ன் று தெ ரி யுமா . . . ? ? ? அ து தெ றி ச் ச நி ங் களே ஷா க் க யி டு வி ங் க . . . ! ! !

0

ராணா   பு ரொ ட க் ஷ் ன் ஸ்   சா ர் பி ல்    ந டி க ர்   ர ம ணா ,   ந ந் தா    இ ணை ந் து   த யா ரி த் து   வ ரு ம்   ப ட  ம்   ல த் தி .   இ த  ன்   பட  ப் பி டி ப் பு   செ ன் னை ,   ஹை த ரா பா த்   உ ள் ளி ட் ட   இ ட ங் க ளி ல்   க ட ந்  த   சில    மா த ங் க ளா க   ந டை பெ  ற் ற து .   இ த ன்   இ  று தி க் க ட் ட   ப ட ப் பி டி ப் பு    த ற் போ து   செ  ன் னை யி ல்   இ ர வு ,    ப க லா க    ந ட ந் து   வ ரு கி ற து .    ஏ ற் க ன வே  ,   இ ப் ப ட த் தி ல்    இ ட ம்   பெ று ம்   இ று தி க் க ட் ட   2 0   நி மி ட   கா ட் சி  க் கா க   ஹை த ரா பா த் தி ல்   3 0   நா ட் க ள் ,    ஸ் ட ண் ட்   கா ட் சி  பீ ட் ட  ர்  ஹெ ய் ன்    ஸ் ட ண் ட்   அ மை ப்  பி ல்   பு து    இ ய க் கு ந ர்    வி னோ த் கு மா ர்    டை ர க்‌ ஷ னி ல்    பி ர மா ண் ட  மா க ப்   ப ட மா க் க ப் ப ட் ட து .   பா ழ டை ந் த   பி ல் டி  ங் கி ல்   ப ட மா க் க  ப்ப  ட் ட போ து   ந டி க ர்   வி ஷா லு  க் கு க்   கை யி ல்   வி ப த் து   ஏ  ற் ப ட் டு ,

சி ல   நா  ட் க ள்   ப ட ப்  பி டி ப் பு   ர த் தா ன து  .   பி றகு    கே ர ளாவு க் கு ச்   செ ன் று    சி கி ச் சை   எ  டு த் து க்   கொ ண் டு   மீ ண் டு ம்   ஹை  த ரா பா த்  தி ல்   ப ட  ப் பி டி ப் பி ல்    க ல ந் து   கொ ண்  டு   ந டி  த் து   மு டி  த் தா ர் .   இந்  நி லையி  ல்,   த  ற் போ து  மீ ண் டு ம்   ஒ ரு   ஸ் ட ண் ட்   கா ட் சி    செ ன் னை யில்    இ ர வு  ப க லா க    நடை பெ ற் று   வ ரு கி ற து .   இ ன் னு ம்   சி ல   நா ட் க ளி ல்   ப ட ப் பி டி ப்  பு   முடி வ டை ந் து   வி டு ம்   எ ன் ற   நி  லை யி ல் ,   இ ர வு    ப க லா க   ஸ்  ட ண் ட்   மா ஸ்  ட ர்   பீ ட் ட ர்   ஹெய் ன்   ப ட மா க்கி   வ ரு கி றா ர் .    கை தி   ஒ ரு வ ரை   ஜீ ப் பி ல்   ஏ ற் றி க்   கொ ண் டு   செ ல் லு ம்   போ லீ  ஸ்   கா ன் ஸ் ட பி ள்

வி ஷால்   தி டீ ரெ ன    அ தி ர் ச் சி யாகி றா ர் .   1 0 0 – க்  கு ம்  மே ற் ப ட் ட  ர வு டி க ள்  க த் தி ,   க ம் பு களு ட ன்   ஜீ ப் பை    நி று த் தி த்   தா க் க   ஆ  ரம் பி க் க ,   தை ரி யமா க க்   கீ ழே   இ ற ங் கி   அ வ ர் க ளை   அ டி த்  து த்   தா க்கி க்   கொ ண் டு    கை தி யைப்   பி டி த் து ச்   செ ல் கி றா  ர் .   இ ந்த   கா ட் சி யி ல் ,   1 0 0 – க்  கு ம்   மே ற் ப ட்ட   ர வு டி க ள்   வி ஷா  லை   சுற் றி க் கொ ண் டு   கை ,   கா ல் ,   உ ட  ம் பி ல்   தா க் க ,   எதி ர் பா ரா  த   வி த மா க க்   கா லி ல்   நி ஜ மா  க வே   அ டி   வி ழு ந்  து ள் ள து.   அப் போ து   து டி து டி த் து  கீ ழே   வி ழு ந் து ள் ளா ர்   ந டி க ர்   வி ஷா ல் .   உட ன டி யா க   அ வ ரு க்  கு  மு த லு த வி   கொடு  க்க  ப் ப ட் டு   ம ரு த் து வ மனை க் கு   அழை த் து ச்   செ ன் று ள்  ளன ர் .

ம ரு த்  து வ   ப ரி சோ த னை யி ல் ,   எ லும் பு   மு  றி வு   எ து வு ம்   இ ல்லை    எ ன் பது    தெ ரி ய வ ந்து  ள் ளது  .   அ த னை த் தொ ட ர் ந் து ,   பி சி யோ   செ ய் தா  ல்  போ  து ம்   எ ன   மரு த் துவ ர்   சொ ல் லி   இரு ப்  ப தா க வு ம் ,    தொ ட ர் ந் து   பி சி யோ   சி கி ச் சை   அ ளி க் க ப் ப ட் டு   வ ரு வ  தாக  வு ம்   கூ ற ப் ப டு கி ற து .   இ ந் நி லை யி ல்,   நா  ளை   மீண் டு ம்    ப ரிசோ தி க் க  ப் ப ட் டு   வ லி   இ ல் லை யெ ன் றா ல்   மீ ண் டும்   அ வ ர்   பட ப் பி டி ப் பி ல்   க ல ந் து   கொள்  வா ர்  எ ன க்   கூ ற ப்ப டுகிற து.   இ தனா ல்  ,  மா  லை    நே ரப்  படப் பி  டிப் பு  ர த் து   செ ய்   ய ப் ப  ட்டு  ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.