ச ற்று மு ன் பு ற் று நோ ய் பா தி ப் பா ல் பி ர ப ல இள ம் நடி க ர் தி டீ ர் ம ர ண ம் . . . ! ! ! பெரு ம் அதிர்ச் சி தி ரை யு ல கி ன ர் க ள் . . . ! ! ! சோ க த் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

அ சாம்   மா  நி லத்  தை  சே ர்  ந்த   ந டி க ர்       கி ஷோ ர்    தா ஸ்   புற் று நோ ய்   கா  ர ண மா க     உ  யி ரி ழ ந் தார் .  அ வ ரு க் கு   வ ய து   3 0 .   அ சா மி ய   தி ரையு ல கி ல்   பி ர ப ல   ந டி க ரா க   வ ல ம் வ ந் தவ  ர்   கிஷோ  ர்   தா ஸ் . 30    வ ய தா ன   இ வ ர்  ந டி ப் பு ,   ந ட  னம் ,    மா ட ல்   மற் றும்    தொலை  க் காட்  சி   நிக ழ் ச் சி   எ  ன   ப ன் மு கம்  கொ ண் ட வ ரா க   அ வர்   வி ள ங்  கி னா ர் .   30 0 க் கு ம்    மே ற் ப ட் ட   இ சை   வீ டி யோ க்   களி ல்    ந டி த் து ள் ள   கிஷோ  ரி ன்   ‘ து ரு த்   து ருத்  ‘   எ ன் ற   இசை   வீ  டியோ    அ சா மி ன்   மி க வும்   பி  ர ப ல மா ன  வீ டி யோ வா க   மா றி ய து .   இ து த வி ர   மே லு ம்   ப ல    குறு ம் ப ட ங் க  ளி லு ம்   ந டி த் து ள் ளார்  . கிஷோ ர்   தா ஸ்  க டை சி யா க    ‘ தா தா   து மி    ட ஸ் டோ   போ ர் ‘   எ ன்  ற   அ சா மிய   தி ரை  ப் ப ட த்தி  ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .

இ த னி டையே  ந டி  கர்    கி ஷோரு  க் கு   பு ற்று  நோய்    பா திப்பு     இ ரு ப்ப து க ண் ட  றி  ய ப்  ப ட்ட து.  இ த ற்  கா க   க வ ஹா  த் தி யில்  சிறி  து   கா ல ம்   சி கி  ச் சை பெ ற் று   வ ந்த    அ வ ர்,  கட ந்த  ஆ  ண்  டு    மா  ர்ச்   மா த ம்   உ ய ர்  த ர    சிகி ச் சை  க் கா க   செ ன் னை க் கு   வ ந் தா ர் .   செ ன் னை யி ல்   அ வ  ர்   சி கி ச்  சை   பெ ற் று   வ ந் த   நி லை  யில்   கி ஷோ ரு க் கு    கொ ரோ னா   பா தி  ப் பு  உ  று தி யா ன து .   இ  த னா ல்  ஏ ற் ப ட் ட   பா தி ப் பு  கா ர ண  மா க   கி ஷோ ரின்    உ யிர்   பி ரி ந் த து  .  அ வ ரி  ன்  இ ற ப் பு    செ ய் தி   அ சா மி   தி ரை யுல கி ல்    அ தி ர் ச் சி யை யு ம் ,   சோ க த் தை யு ம்   ஏ ற் ப டு த் தி   உ ள் ள து .

ச க   ந டி க ர் க ள்,    ர சி கர் க  ள்   எ ன ப்   ப ல   த ர ப் பி ன ரு ம்   கிஷோ ரி ன்    ம றை வு க் கு   இ ர ங் க ல்   தெ ரி வி த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .   இ த னி டை யே   இ ற ந் த   கி ஷோ ர்   தா ஸி ன்   உ ட லை   அ சா மு க் கு   அனு ப் பு வ த  ற் கா ன   ஏ ற் பா டு க ளை   செ ய் யு மா று    அ ம் மா நி ல   மு த ல் வ ர்   ஹி ம ந் தா    பி ஸ் வா   ச ர் மா   த மி ழ க   அ ர சை   கே ட் டு க் கொ ண் ட தா க வு ம்   ஆ னா ல்   கொ ரோ னா    க ட் டு ப் பா டு க ள்   கா ர ண மா க   அ து   ந ட க் கவி ல் லை   எ ன் று ம்   அ சா  ம்   எ ம் எ ல் ஏ   ஹே ம ங் கா   தா கு ரி யா   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .   இ த ன் கா ர ண மா க   கி ஷோ ர்   தா ஸி ன்   இ று தி ச்   ச ட ங் கு க ள்   செ ன் னை யி லே யே   ந ட த் தி   மு டி க்க ப் ப ட் ட  து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.