சி வ கா சி தி ரை ப் ப ட த் தி ல் சி று வ ய து விஜ ய் த ங் கை யா க ந டி த் த பொ ண் ணு யா ர் தெரி யு மா .. . ? ?? இ ப் போ எ ப் ப டி இ ரு க் கா ங் க பா ரு ங் க ளே . . . ! ! ! பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து வா ய் ய டை த் து போ ன ரசி க ர் க ள் .. . ! !!

0

சிறு வய தி ல்   கு ழ ந் தை    ந ட்ச த் தி ர மா க   அ றி மு க மா ன      பல  ரு ம்  வ ள ர் ந் த   பி ன்   பெ ரிய   நட் ச த் தி ர  மா க  ஜொ லி ப் ப தை   பா ர் த் தி ரு க் கிறோ ம் .   அ ந் த   வ கையி ல்   ந டி கை   வெ ண்  பா வு ம்  ஒ ரு வ ர் !   கற் ற து   த மி ழ்  தி ரை ப் ப ட த் தி ல்  சி ன்  ன   வ யது    அஞ் ச  லி,   சி வகா சி   ப ட த் தி ல்   வி ஜ யி  ன்   த ங்  கை  ஆ கி ய ப்   பா த்  தி ர ங் களி ல்  ந டி த் து   அ  ச த் தி யவ ர் தா ன்   வெ ண்  பா.   சி வ கா சி  ப ட  த் தில்   ந டி கை   செ ம்  பா   ம ற்  றும்   வி ஜ ய்  கு டு ம் ப த் து ட ன்   இ ரு ப் ப து   போ ல  சி று வ ய து போட் டோ   ஒ ன் று  கா ண் பி க் க ப் ப ட் டி ரு க்கு ம் . அ ந் த   ப ட ம்   த ற் போ து   இ ணை ய த் தி ல்   வெ ளியா கி   வி ர லா கி   வரு கி ற  து . சு மா ர்   1 2   இ ணை ய த் தி ல்  மு ன் பு   வ ந் த   அ ந் த   ப ட த் தில்   கா ண் பி க் க பட் ட   பு கை ப ட த் தை   பா ர் த் து

ந டிகை    செம் ப வு ம்  ,ர சி க ர் க ளு ம்  மி க  வு ம்    ம ன ம்  நெ கி ழ்ந் து  ள் ளா ர் .   இ வ ர் தா ன்   ச மீ ப த் தி ல்   மா ய ந தி  திரை  ப் ப ட த் தி ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .   அ து வும்    ந ல் ல வ ர வே ற் பை ப்  பெ ற் ற து  . சி று வ ய தி ல்    கு ழந் தை    ந ட் ச த் தி ர மா க  அ றி மு  கமான  பல  ரு ம்   வ ள ர் ந் த   பி ன்    பெ  ரிய  ந ட் ச த் தி ர மா க  ஜொ லி ப் ப தை   பா ர் த் தி ரு க் கி றோ ம் .   அ ந் த   வ கை யி  ல்   நடி கை   வெ ண் பா வு ம்    ஒ ரு வ ர் !   க ற்  ற து   த  மி ழ்   தி ரை ப்  ப ட த் தி ல்    சி ன் ன    வ ய து    அ ஞ் ச லி ,  சிவ காசி   ப ட த்  தி ல்   வி ஜ யி ன்   த ங் கை  ஆ கி ய  ப்   பா த் தி ர ங் க ளி ல்   ந டி த் து   அச த்திய வ  ர் தான்   வெ  ண் பா .

சி  வ கா சி   ப டத்  தி ல்   ந டி கை   செ ம் பா   ம ற் று ம்   வி ஜ ய்   கு டு ம் ப த் து ட ன்   இ ரு  ப் ப து   போ ல   சி று வ ய து போ ட் டோ   ஒன் று   கா ண் பி க் க ப் ப ட் டி ரு க் கு ம் .   அ ந் த   ப ட ம்    த ற் போ து   இ ணை ய த் தி ல்   வெ ளி யா கி  வி ர லா கி   வ ரு கி ற து. சு மா ர்   1 2   இ ணை  ய த் தி ல்  மு ன் பு    வ ந் த   அ ந் த   ப ட த் தில்   கா  ண் பி க்க ப ட் ட    பு கைப ட த் தை   பா ர் த்  து  ந  டி கை   செ ம் ப வு ம்  , ர சி க ர் க ளு ம்   மி க வு ம்    ம ன ம்   நெ கி ழ் ந் து ள் ளா ர் .  இ வ ர் தா ன்   ச மீ ப  த் தி ல்    மா ய நதி தி ரை  ப் ப டத்  தி ல்   ந டி த் தி ரு ந் தா  ர் .   அ து வு ம்  ந  ல் ல வ ர வே ற்பை  ப்  பெ  ற் றது . த ல   அ  ல் டி மே ட்   ஸ் டா ர்  அ ஜி த் து ட ன்   ஒ ரு    ப ட த் திலா வ து   ந டி  க் க   வே ண் டு ம்   எ ன் ப து

அ ம் ம ணி யி ன்    வெ கு நா ள்   ஆ சை .   ப ள் ளி ப் பரு வ க்   கா த ல்   எ ன் றா  லே   தமி ழ் த் தி ரை ப்  ப ட   இ ய க் கு ன ர் க ளி ன்    ஒ ரே   சா ய் ஸ்   வெ பா   தா ன் .   அ வ ர்   ந டி ப்  பும்   அ த ற்  கே ற் ப   து ரு ,  து ரு வெ ன் று   இ ரு க் கு  ம் .  கு ழ ந் தை   ந  ட்ச த் தி  ர த் தி ல்   இரு ந் து   அ டு த் த க ட் ட த் து க் கு    நா ய கி யை   நோக் கி   ந கர த் து டி க் கு ம்   வெ ண் பா   அ டி க் க டி   பு கை ப் ப ட ங் க ள்   எ டுத் து   சோ சி ய ல்   மீ டி யா க் க  ளி ல்  ப தி வே ற் று வா ர்  .  அ ந் த வ கை  யி ல்  இ ப் போ து    பு து ம ண ப் பெ ண்   போ  ல்  அ  வ ர்   எ டு த் து க் கொ ண் ட   பு கை ப் பட ங் க ள்   இ ணை ய த் தி ல்  வைர லா கி வ ரு கி றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.