ரகசி ய மாக நிச் சய தார்த் தை மு டித்த பா ரதி கண் ணம் மா அரு ண் . ..! ! ! அ து வு ம் பொ ண் ணு இ ந்த நடி கை யா . .. ? ? ? இ ணை யத் தி ல் கசி ந் த த க வல் .. . ! !! யா ரெ ன் று நீங் களே பா ரு ங் க .. . !!!

0

த ற்  போ   து  வி  ஜய்  தொ   லை க்  கா ட்   சியில்  ஒ ளி ப் பர   ப் பா  கி  மக்  களி டையே ந   ல்ல வ ரவே  ற் பு   பெ ற்   று  வ  ரும்  சீரி ய ல்  க ளி  ல்   ஒ ன்   று   தா  ன்   பா ர தி   க   ண் ணம் மா  .   இ  ந் த  சீ ரி ய லை   பி ர   வீன்   பெ ன்  னட்    எ   ன் பவர்   இ ய க்  கி  வரு   கிறார் .   இ  ந் த  சீ ரி ய ல்   தொ  ட ங்   கி ய து முத ல்   இ ன் று   வரை  வி  றுவி   று ப் பு ட   னு ம் ,   ப ல   தி ரு ப் ப    ங் க   ளு ட னு ம்   ஒ  ளி ப் ப ர   ப் பா கி  வரு  கி ற  து   . இ ந்த   சீ ரி  ய லில்  பா ர தி   யா க  ந  டிக  ர்   அ   ரு ண்   பி  ர   சா  ந் த்   நடி த்  து   வ ரு   கி றா ர்  . க ண்  ண   ம் மா    வாக    வினு ஷா   தே வி ,   எ ன்   ப வ ர்   ந   டி த் த   வ ரு   கி றா ர்    .  மே லு ம்   இ தில்   க  தா   நா   ய க னா   க   ந டி த்   து   வ  ரு ம்    அ  ருண்   பி  ர சா   ந் த்   ஆ ர ம்   ப க்   கா ல  க ட் டங்  க  ளி  ல்   கு று   ம் ப ட ங்   க ளி ல்   க தா   நா ய க   னா  க   ந டி த் து   வ ந்  தா ர்    .

பின் ன  ர்   மே யா   த   மா    ன்   எ ன் ற   ப ட த்  தி  ன்    மூ   ல ம்   து   ணை  ந டி க  ரா க   த மி ழ்   சி னி   மா   வி ற் கு   அ றி   மு க   மா னா   ர்   . இ தை  யடு  த் து தற்   போ து   பார தி   க ண் ண   ம் மா   ,   சீ ரி ய   லி ல்   க தா   நா   யக னாக நடித்த வருகி றார் நடிகர் அருண் பி ர சாந்த் . இப்படி ஒரு நிலை யில் நடி கர் அ   ரு ண்   பி ர சா ந்   து   க் கு ம்   பி   ர ப ல    ந டி  கை ஒ   ரு வ ரு   க் கு ம்   ர க சி   ய மா க   நி ச் ச   ய தா ர்   த் த ம்     மு   டி ந் து   ள் ள தா   க   த க வ   ல்   வெ ளி   யா கி   உ ள்   ள து   .   அ ந் த   வ கை   யி ல்   வி ஜ ய்   தொ லை   க் கா   ட் சி   யி ல்   ஒ ளி ப் ப  ரப் பாகு ம்  ராஜா   ரா ணி   2  சீரி ய லி   ல்   ,   வி ல்   லி யா   க  ந   டி த் து  வ ரு  ப வ ர்   தா ன்   ந   டிகை   வி   ஜே   அ ர் ச்   ச  னா.   ச மீப கால மாக அருண் பிரசாந்து ம் ,

அ ர்ச்சனாவும் காத லித்து வ ருவ தாக இ ணையத் தி ல்   ப ர வி  வ ந்  தது   .   இ  த     னா  ல்   இ வ   ர் க   ள்   இ ரு வ   ரு க்   கு ம்   ர க   சி ய மா   க   நி ச் ச   ய தா ர் த்   த ம்   மு டி ந் த   தா க   கூ   ற ப் ப டு   கி ற   து    . அ தோடு  இ வ  ர் க ள்   இ   ரு வ   ரு க்   கு ம்    கூ  டி  ய  வி ரை   வி ல்   தி   ரு ம  ண  ம் என் று ம் ,   த க வ   ல்   வெ ளி ப யா   கி    உள்   ள து .   மே லு  ம் ச மீப த்தில் நட ந்து ஒரு விழாவி ல் நடிகை அர் ச்சனா வை அ னை வரும் டாக்டர்   , பார   தி  ,டி எ ன் ஏ   போ    ன்ற    வி  ஷ ய  ங் க  ளை    கூ றி க்   கொ   ண் டு கி ண்   ட ல்   செ ய்    தார்    கள் .    இ  த  ன்  மூ   லம்    இ  வ   ர்  க ள்   இ ரு  வரும் காதலி க் கிறார்க ள் என்று சின் ன த்தி ரை வட் டாரத்தி ல் பேசப்ப ட்டது என் ப   து   குறி  ப்   பி ட  த் த   க் க து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.