வ னிதா வு க் கு இ து தேவை யா . . . ? ? ? அ ண்ண னு க் கா க செ ய் த காரி ய ம் . . .! ! ! கிழி த் து தொங் க வி ட் ட ர சி க ர்க ள் . . . ! ! !

0

அண் ண ன்   அ ரு ண்    வி ஜய் யி ன்   ‘ யா னை ‘    ப ட த் தி ற் கு   வா ழ் த் து   தெ ரி  வி த் து   வ னி தா   வி ஜ ய  கு மா ர்   ப தி வி  ட் டு ள் ள தை    பா ர் த் து   ர சி க ர் கள்   தி ட்  டி   வ ரு கி ன் ற ன  ர் .   இ ய க் கு ந  ர்   ஹ ரி   இ  ய க் க த் தி ல்   ந டி க  ர்   அ ரு ண்   வி ஜ  ய்   ந டி ப் பி ல் ,    பி ர ம் மா ண் ட   ப ட் ஜெ ட் டி ல் ,   மி க ப் பெ ரி ய   எ தி ர்  பார்  ப் பி ல்   உ ரு வா கி யு ள் ள   ப ட ம்    யா னை .   யா னை   ப ட ம்    வெ ளி யாகி    அ னை வ ர்   ம த் தி யி லு ம்    பா சி ட் டி வா ன  வி  ம ர் ச ன ங் க ளை யே   பெ ற்  று   வ ரு கி ற து .   இ ந் நி லை யி ல்   வ னி தா   வி ஜ ய கு  மா ர் ,   த ன து   அ ண்  ண ன்   அ ரு ண்   வி ஜ ய் யி ன்   யா  னை   ப ட த் து க் கு   த ன து   வா ழ் த் து க ளை   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .    இ ந் த ப்   ப ட த் தை   வ னி தா வி ன்   த ங் கை   ப் ரீ த் தா வி ன்   க ண வ ர்   ஹ ரி   இ  ய க் கி யி ரு க் கி றா ர் .   த ன் னு டை ய   வா ழ் த் தி ல் ,  க டின   உ ழைப் பு ம்    வி டா மு ய ற் சி யு ம்   ஒ  ரு போ து ம்   தோ ல் வி ய டை யா து    எ ன க்   கு றி ப் பி ட் டு ள் ளா  ர் .

வ னி தா வி ற் கு   அ  வர து    கு டு ம் ப த் தி ற் கு ம்   இ டை யே   சி ல   ம ன   க ச ப் பு க ள்   உ ள் ள து .   இ த னா ல்   த ன து   கு டு ம் ப த் தின  ரை  வி  ட் டு   வி ல கியி ரு க்  கி றார்   வ னி தா. Wishing team #Yaanai all the very best … hard work & persevarance never fails pic.twitter.com/jBW0d0tvSi — Vanitha Vijaykumar (@vanithavijayku1) July 1, 2022   கிழி த் து   தொ ங்  க   விட்  ட  ர சி க ர்  க ள்   இந் நி லை யி  ல்  த  ற் போ து   வ னி தா  த ன து    அ ண்ண  னு க்கு    வா ழ்த் து    தெ ரி வி த் து ள் ள தை   இ ப் ப டி யெ ல் லா ம்   செ ஞ் சா  லு ம்  உ  ங் க ளை   ம று ப டி யு ம்   சே ர் த் து க் க    மா ட்டா ங் க   எ ன் று   தி ட் டி    க ரு த் து   வெ ளி யி ட் டு   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.