வி வா கர த்து க் கு பி ன் ந டி கை க ளை இப் படி நட த் து ம் இய க்கு ன ர் பா லா.. .! ! ! இ து வ ரை இ ப் படி ந ட ந்த தே கி டை யா து. .. ? ? ? தி டீ ரெ ன் று ர சி கர் கள் ம த் தியி ல் ச ர்ச் சை ஏற்ப டு த்தி ய த கவ ல் இ தோ.. .! !!

0

த மி ழ்  சி   னி மா    உ   ல கி ல்   உ   ட லை   ப்  வ    ரு த்   தி   ப ட   ங் க ளை   எ டு   த் து   சூ ப்    ப ர்   ஹி   ட்   கொ டு   த் து   ம   க் க  ள்   ம   த் தி யி   ல்   த ன   க் கெ ன   ஒ ரு   வ ர   வா  ய் ப் பு   பெ   ற் ற வ ர்   தான்  இ  யக் கு ன ர்   பா லா .   இ வ ர்   ந   ந் தா ,   பி    தா மக    ன்   போன்  ற  தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளை   கொ டு த் து   சூ ர் யா வை   வே று   மா   தி ரி யா  ன   ஒ ரு   ஆ   ளா க் கி  ய வ   ர்   எ ன் று   கூ ட   சொ   ல் ல   லா ம் .   ப ல   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி த் த   ந டி க ர் க ள்   ம ட் டு ம்   ந டி  கை  கள்   ஆ ளே  அ டை   யா  ளம்   தெ  ரி யா த   அ  ளவி  ற் கு    இ வ ர்   அ ந் த  ப ட   த் தி ல்   ந டி க் க   வை த் தி   ரு ப் பா ர் .    அப் ப டி   நா ன்    க   ட வு ள்   ப ட   த் தி ல்   பூ   ஜா வை   கூட    க   ண்   தெ ரி   யா த  பெ   ண்    ணா  க    ந டி க் க   வை த் து   த   த்  ரூ ப  மா   க   இ வ ர்   அ ந் த   ப ட   த் தி ல்    அ வ ரை   கா    ட் டி யி ரு   ப் பா ர் .   அ தே  போ ல்   ப   ர    தே   சி   தி ரை    ப் ப ட த் தி    லு ம்   ந டி   கை யை    வே   று   மா தி   ரி   கா   ட் டி யி ரு   ப் பா ர் .

இ ப் ப  டி   ஒ ரு   நி லை  யி ல்   இ ய க் கு ன ர்   பா லா  வி ன்   வி   வா   க   ர   த்   து   க    பி ன்   ந டி க ர்    சூ ர் யா வு ட ன்   1 7   வ ரு    ட ங் க   ளு க் கு   ப ட த்  தை   இ ய   க் க ப்    போ கி    ன் றா ர் .   மே லு ம் ,   இ ந் த   ப ட   த் தி ற் கா   ன   ப ட ப்பி   டி ப் பு   தொ   ட  ங்  கி ய   பி ற  கு  ப ல   பி    ரச்    சனை   க    ள்   ச  ந் தி த்   து   வ ந்   து ள் ளா   ர் க ள் .   மே லு ம்,   பா லா வி ட  ம்  சூ ர் யா   கொ    ஞ் ச   ம்   கோ   ப   மா   க   இ ரு ப்   ப தா க   ப ல  த க வ   ல் க ள்   வெ ளி   யா ன து .   இ ப் ப டி  ஒ ரு   நி  லை   அந் த   ப  ட   த் தி ற்கு   ந டி க ர்    சூர்  யாவு  க் கு   ஜோ டி   யா க   1 8   வ   யது   இ   ள ம்   ந  டி கை   கீ ர் த் தி   ஷெ ட் டி   ந டி   க் க வே   உ   ள் ளா   ர் க ள் .

மே  லு ம்,   மு த   ற் க ட்   ட   ப  ட   ப் பி டி  ப் பு   க   ன்  னி   யா கு ம  ரி  யி ல்  கீ ர் த் தி   ஷெ ட் டி    ந டி   த் தி ரு   ந் தா ர் .   ஆ னா ல்,   ப  ட   த் தி ன்   ந டி கை   ஒரு   தே  வ தை   போ ல்  கா   ட் டி   இ ரு    ப் ப தா க   ப ல   த க வ  ல் க  ள்   வெ ளி யா  கி   உ   ள்  ளது  .   மே லு ம் ,   இ வ ரது    பட   த் தி ல்    ந டி  கை க ளை   கொ டூ   ர மா   க  த்தா   ன்   எ ப் பொ   ழு து ம்   இ வ ர்   கா   ட் டு வா   ர் .   ஆ னா ல்  ,  வி    வா   க   ர  த்    துக்   கு    பிற கு   இ ப் ப டி   ஒ ரு    க தை  எ   டு த் து   வ   ரு வ தே   ப ட    க் கு ழு நீ   ர்   ம ற் று ம்   ர சி க   ர் க ளு   க் கு   அ தி  ர் ச் சி    யா க   இ ரு   ப் ப தா க   ப ல   த க வ   ல் க ள்   வெ   ளி யா கி   உ ள்   ள து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.