என் னை பற் றி த ப் பு த ப் பா பேச தீ ங் க.. .! ! ! க ண வர் ம ர ண ம் ப ற் றி ந டி கை மீ னா வி ன் வ ரு த் தமா ன அறி க் கை.. . !! ! ப ல ரை யும் க ண் கல ங் க வை த்த அறி க் கை இ தோ. ..! !!

0

ந டிகை   மீ னா வி ன்    க   ண வ  ர்   வி   த் யா சா கர்   இ ர ண் டு  நா   ட் க ளு  க் கு   முன்   உ    யி ரி ழ   ந்து ள்   ளா ர் .   இ ப் ப டி   எ ன்   நி லை யி ல்   ப  ல  ரு ம்  ந  டிகை    மீ  னா  வு க்கு   தொ ட ர்   ந் து   ஆ   று த   ல்   கூ   றி   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள் .   இ ப் ப டி   நி லை யி ல்   த   ன்னு   டை ய  க   ண வ ரி   ன்  அ   ஸ் தி   யை    கையி ல்   வை    த்து க்    கொ ண் டு   ந டி கை   மீ னா  வ  ந் து   நி   ன் ற  து   ப    ல ரி ன்   ம   ன  தை    உ லு   க் கி ய   து  எ  ன் று   தா ன்   சொ ல் ல   வே   ண் டு ம் .  அ  ந்த    வ கையி ல்   ந  டி கை   மீ   னாவி ற்    கு  பி  ர பல   டா   ன் ஸ்   மா   ஸ் ட ர்   க லா   அ வ ர து   வீ ட்  டி  லே யே   உ  ள் ளா  ர்.    த ற் போ து   ப ல  பி ரப   ல  ங்க ள்   மீ    னா வி ற்   கு   நே ரி ல்   ஆ   று த ல்    தெ ரி வி   த் து   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள் .   மே லு ம் ,   ந  டி கை   மீ னா வி ன்   க   ண  வ ரி   ன்   ம ர   ணத்   தி ற் கு   ப்   பி ற கு   மு த   ன் மு   றை யா க   அ   றி க்    கை   ஒ ன் று   வெ   ளி யிட் டு ள்   ளா ர் .

அ ந் த   அ றி  க் கை    யி ல்   அ   ன் பு   க  ண வ ன்    வி   த் யா சா க   ரை   இ   ழ ந் த தி   ல்   ஆ   ழ் ந்   த   சோ க   த் தி  ல்   இ ரு   க் கி ன் றே  ன் .   எ ன வே   இ ந்  த   த  ரு ண   த் தி ல்    எங் க    ளு க்கு   தே   வை யா   ன   த   னி மை    யை   ம தி   க் கு ம் ப   டி   அ னை   த் து   ஊ ட க   த் து றை   யி ன ர்   இ ட மு  ம்  கே ட்   டு  க்கொ   ள் கி  ன்  றே ன்.   இ ந் த   வி  ஷ ய   ம்   தொ ட   ர் பாக    த   வ   றா   ன   செ   ய் தி க  ளை   இ ணை   ய த ள    ங் க ளி ல்   ப ர   ப் பு வ   தை   நி று  த் தி க்   கொ    ள்ளு  ங் க   ள் .   இ து   போ ன் ற    க  டி ன மா   ன   கா ல   த் தி ல்   எ   ன் னு ட   ன்   எ ன்   கு டு    ம்ப  த்  தி     ன ரு ம்    து  ணை    நி  ன் ற   அ னை   த் து    ந ல் ல   இ த ய ங் க   ளு க் கு ம்   ந ன் றி   தெ ரி வி   த் து ள்   ளா ர் .

அ தே போ  ல்   த   ங் க ளா   ல்   மு டி   ந் த வ    ரை   மு ய ற் சி   செ ய் த   ம ரு   த் து வ   அ   னிரு க்    கு ம்   ந ன் றி   தெ   ரி வி த்  து  க்   கொ ள்   கி ன் றே   ன் .   மே லும் ,   த   மி ழ   க   மு த  ல மை   ச் சர் ,     சு   கா தார  த்து றை   அமை   ச் ச ர் ,   ரா  தா கி ரு    ஷ் ண ன் ,   எ ம்  எ ல்   ஏ ,   ச க   க லை   ஞ ர் ,   ந ண் ப   ர் கள்    கு டு   ம் ப த் தி   ன ர் ,   ஊ   ட க ம்   ம ற்று ம்   என்   அ   ன் பா ன   ர சி க   ர் க ள்   எ ன   அ னை வ   ரி ன்   அ ன் பி   ற் கு ம்   பி ரார்   த் த னை   க் கு ம்   ந ன்றி   எ ன் று    ச மீ ப   த் தி ல்  ந டி  கை   மீ னா   வெ  ளி யி  ட்  ட   அ றி   க்  கை   த ற் பொ   ழு து   வை ர    ளா கி   வ ரு கி   ன் ற து …

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Meena Sagar (@meenasagar16)

Leave A Reply

Your email address will not be published.