என் னு டைய ம னை விக் கு பி ற கு நமி தா வை தா ன் ரொ ம்ப பிடி க்கு ம் .. .! ! ! வெ ளி ப்ப டை யா க கூ றி ய மு ன்ன ணி நடி கர் .. .! !! இ வ ரா இ ப் படி சொ ன் ன து என் று ஆச் சி ரி யமா ன ரசி கர் க ள் .. .! !!

0

80 க ளி   ன்   கா லக    ட் ட ங்    க   ளி ல்    து  ணை    ந டி  க   ரா க   அ றி மு   க  மா   கி    பி ன்    ன ர்   ஹீ ரோ    வா   க   ந   டி த்    து   ப ல    சூ   ப் ப  ர்   ஹி   ட்    ப ட ங்  க ளை   கொ    டு த்   தவ ர்    தா ன்  ந டி க ர்   ச ர  த் கு   மா ர்  .   மே  லு ம்   கே   எ  ஸ்   ர   வி  க்   கு  மா   ர்   இ   ய க் க   த் தி   ல்   வெ    ளி   யா ன   நா ட்    டா   மை    தி    ரை ப் ப   ட த் தி ல்   இ வ ரி ன்   க தா பா த் தி ர ம்   ர சி க  ர் க ளை   பெரி ய    அள    வி  ல்    கவ    ர்ந் த    து   .   பி ன் ன ர்   இ ந்  த  ப  ட த் தை   தொ   ட ர் ந் து   சூ ர்  ய   வ ம் ச ம் ,    ந ட் பு   க்   கா க,    சி   ம்   ம ரா சி    ,  பா ட்  டா   ளி   , ச மு    த் தி   ர ம்  ,   அ ர சு    போ   ன் ற    ப ல   தி ரை    ப் ப   ட  ங் க   ள் ,   வெ ற்   றி   ப ட மா க   அ மை   ந்    தது .    இ   ந் நி   லை   யி  ல்   ச   ர த் கு   மா  ர்  உ ட ன்   ப ல    ந டி   கை க   ள்  இ  ணை   ந் து   ந டி த் தி   ரு ந்   தா லு   ம்   எ  ன க் கு   ந மீ   தா   வை   தா ன்   மி க வு ம்   பி   டி க்கு  ம்   எ ன் று   ச   ர த் கு   மா ர்   கூ றி   யி  ரு   ப் ப   து   ப ல ரு   க் கு ம்   ஆ ச்   சி ரி  ய த்   தை   ஏ ற் ப டு   த் தி   உ ள் ள து .

மே லு ம்   ஒ ரு   மு   றை   ந டி   கை   ரா   தி கா   வை   த   வி ர உ   ங் க ளு   க் கு   எ ந் த   ந டி   கை   மி க வு   ம்   பி டி   க் கு ம்   எ   ன் று ,    கே ள்   வி   எ ழு ப்   ப ப்   ப ட் ட   நி    லை  யி  ல்   ந டி   க ர்   ச   ர த்   கு மா   ர்   கொ   ஞ் ச ம்   கூ   ட   யோ   சி க்   கா  ம ல்  ந டி    கை   ந மி தா    எ ன்   று   ப தி   ல ளி   த் தி ரு க் கி   றா ர்   .   கா ர   ண ம்   ந மீ தா   மி   க வு   ம்   ந   ன் றா க   ப ழ க க்   கூ   டிய வ ர் ,   அ  தோ  டு   ந மீ தா   அ வ   ரி ன்   தி ரு ம ண த்  திற் கு   எ   ன்    னை   நே ரில்   வ   ந்  து  அ  ழை த் தா ர்   . தி ரு ம ண   த் தி   ற் கு   தி   ரு  ப் ப   தி   செ ன்   றி  ரு ந்   தே ன்   .   தி ரு   ம   ண   மே டை   யி ல்   நி ன் று   கொ   ண்   டி ருந்   த   அ    வ ர்   நா ன்   வ ரு   வ   தை   க   வ னி   த் த து ம்   உ ட னே    கீ   ழே   இ ற    ங் கி   வ ந் து

எ ன்  னு   டை ய   கா   லி  ல்   வி ழு ந்   து    ஆ   சீ ர்   வா த  ம்   பெ ற்   று க்    கொ   ண் டா   ர் .  அ   வ ர்   அ   ப்   ப டி   செ    ய் ய   வே ண்   டு   ம்   எ ன் று   அ வ   சி  ய   மே   இ ல் லை   .   ஆ னா   ல்    அ ந்   த   இ ட த் தி ல்   அ வ ர்   அ ப் ப டி   செ    ய் த   து   எ ன்    னு   டை   ய   ம ன   தி ற்   கு    மி க   வு ம்   ம   கி ழ் ச் சி    யா க   இ ரு   ந் த து    .   இ ந் த    வி   ஷ ய   த்    தை   எ ன் னா   ல்   ம   ற க்  க   வே   மு டி    யா   து .   அ தி    லி ரு   ந் து   தா   ன்   ந மீ   தா   எ   ன்   னை   எ ந் த   அ   ள வி ற் கு   ம தி க்   கி றா ர்   எ ன்   ப தை   நா ன்  உ ண ர்   ந்  து   கொ  ண்   டே  ன்   எ ன்   று   கூ   றி யி   ரு  ந் தா   ர்    ந டி   க ர்    ச   ர த் கு மா   ர்   .    மே லு ம்   ச ர   த் கு   மா  ர்   ந மீ தா   வு ம்   இ ணை    ந் து   ஏ ய்   , சா   ண க் யா   , 1 9 7 7    போ ன்   ற   ப ட ங்   க ளி ல்    ந   டி த் தி   ரு க்   கி றா ர் க  ள்   எ ன் ப து   கு றி ப்   பி ட த் த க் க   து …

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.