கிழ க் குச் சீ மை யி லே பட த் தி ன் ஆ த்த ங் கர ம ர மே பா டல் ஞா ப கம் இ ரு க்கா .. . ? ?? அ ந் த ந டி கை ரு த்ர வா இ து. ..? ? ? அ டே ங் கப் பா, இ ந் த வ ய தி லு ம் இ ப்ப டி ஒரு பு கை ப் ப டமா. . .? ? ? ப ல ரை யு ம் வி ய க்க வை க்கு ம் வ கை யில் வெ ளி யி ட் ட பு கை ப்ப டம் உ ள் ளே . .. ! !!

0

சி னி மா    உ   லகி ல்    ஆர  ம் ப    கா ல க   ட்  ட த் தி    ல்    கி ரா ம    த் து    தி ரை    ப் ப  ட த் தி    ல்   ந  டித்  த   ப ல    ந டி  கை க ள்   இ  ன் று    வா ய்    ப் பு க    ள்   கி டை    க் கா ம ல்    ஒ ரு   சி ல ரு    க் கு    சி   னி  மா வை   வி ட் டு   வி    ல கி   உ ள்  ளா   ர் க ள் .   ஒ ரு    சி லரு  க் கு   ம ட் டு  ம்   பெ   ரி  தா க   வா ய்    ப் பு க    ள்   சி   னி மா வி  ல்   கி டை   க்க வி ல்   லை   எ ன்   றா லு ம்   சி  ன்   ன த் தி ரை   யில்   பி ர ப   ல மா கி   வ ரு கி ன்   றா ர் க ள் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   தெ  ன் னி    ந் தி ய  சி   னி மா  வில்    பி ர ப ல   ந டி கை யா க   தி க   ழ் ந் து  வ  ந் த வ ர்   தா ன்   ருத்  ரா .   இ வ ர்  ம  லை  யா ள    மொழி   யி  ல்  இ ரு  ந் து   அ   றி மு க ம்    ஆனா  ர்.   மே  லு ம் ,   இவ ரு   டை ய   உ ண் மை   யான    பெ ய ர்   ஆ ர் . வி . அ ஸ் வி னி .   மே லு ம் ,   இ வ ர்   தி ரை   ப் ப ட   ந டி கை   ம ட்   டு ம ல்  லா ம ல்   ஒ ரு   சி    ற ந் த   டா   ன் ஸ்   ரூ ம்   ஆ வா   ர்  .

இ வ ர்   மலை   யா ள ம் ,   த    மி ழ்,   தெ    லு ங்கு    உ ள் ளி ட் ட   ப   ழ மொ   ழி   தி ரை   ப் ப  ட   ங் க ளி ல்   ந டி த் து   ள் ளா  ர் .   அ ந்த   வ கை  யி ல்   1 9 9 1 இ ல்   பா ர தி ரா ஜா   இ ய க் க    த் தி ல்   வெ   ளி வ ந் த   பு து   நெ   ல் லு   பு து   நா   த் து   எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட    த் தி ன்   மூ   ல ம்   தா ன்    த   மி ழ்   சி   னி மா வி    ற் கு ள்   அ றிமு    க மா னா ர் .   இ ந் த   தி ரை ப் ப   ட த் தை   தொ ட ர்   ந் து   ரா தி கா   ந  டி த் து   வெ   ளி வ ந் த   சூ   ப் பர்    ஹி   ட்   ப ட   மா ன   கி   ழ க்   கு   சீ   மை யி லே   ப ட த்   தி லு ம்   இ வ ன்   ந டி த்   தி ரு ப்   பா ர் .   பி ற கு   1 9 9 3   ஆ ம்   ஆ ண் டு  பா க் ய ரா ஜ்   இ ய க் க    த் தி ல்   வெ  ளி  வ ந் த    கி ழ       க் கு ச்    சீ   மை யி லே   ப ட ம்    இ ந் த  ப  ட  த் தி ல்   வி ஜ   ய கு மா ர் ,

ரா தி கா ,   நெ   ப்   போலி   ய ன் ,   பா   ண்டி ய ன் ,   வி   க் னே ஷ்   உ ள் ளி ட் ட   பல   ந டி க ர் க ள்   ந டி த்   தி ரு ப்   பா ர் க ள் .   மே லு ம் ,     இ ந் த   தி ரை  ப்ப   ட த் தி ல்   பே  ச் சி    எ ன் ற   ஒரு    க தாபா   த்  தி ரத் தி   ல்   ந டை பெ ற் ற   நடி த் தி    ரு ப் பா ர்   கு றி   ப் பா க  சொ    ல் ல   வே ண்    டு மென்    றா ல்   மா   ம னே   உ ன் ன    கா ணா ம   எ ன் ற    பா ட லி ன்   மூ   ல ம்   மி க    வு ம்   பி ர ப   ல மா   னா ர் .  இ ப் ப  டி  யொ ரு  நி  லையி  ல்   ச மீ ப   த் தி ல்   கே ர   ளா  வை   சே ர் ந் த    ந டி கை   ரு த் ரா வி ன்   ர சிக ர்    ஒ  ரு வ ர்   ச மீ ப   த் தி ல்   அ வ ர து   பு கை ப் ப   ட த்தை   ச   மூ க   வ லை த  ள த் தி ல்   ப தி வே    ற் ற ம்   உ ள்   ளா ர் .

மே  லும்  ,   இவ ரு க் கு   சி   னி மா  வில்   ப ட   வா ய்   ப்  பு கள்   கு    றை ய   தொ ட   ங் கி ய  பிற கு   சி   ன் ன த் தி   ரை   நோ   க்  கி   ப ய   ண ம்   செ  ய்  தா  ர்  .   அ ந்த   வ கை யி ல்  ம  லை யா   ளம்  ,   த   மி ழ்,    தெ லு   ங் கு  ஆ  கி ய   அ னை த் து   மொ ழி   சீ ரி  ய   ல் க ளி லும்   ந  டி த் து   வ ரு கி   ன் றார் .   த   மி ழி ல்   பி ர ப   ல மா க   ப க ல்  நி   ல  வு   போ ன் ற   ப ல   சூ ப் ப ர்    ஹி   ட்   சீ ரி ய    ல் க ளி ல்   ந டி த் து  வ ரு கி   ன் றா ர்  .   மே லு ம் ,   ச ன்   டி வி யி ல்  ஒ ளிப  ர ப்பா ன   ம    கரா  சி   எ ன்ற    தொ ட ரி ல்   ந டி த் து   ள்ளா  ர்.   இ  ப் ப  டி யா  ன    நி லையி ல்   இ ந் த  வ  ய  தி லு   ம்  மா ட   ல்   டி ர   ஸ்  அணிந்து கொ ண் ட   பு கை ப் ப   ட ங் க ள்   இ ணை ய   த் தி ல்    வை ர   லா கி   வ ரு கி   ற து …

Leave A Reply

Your email address will not be published.