ச ற்று மு ன் கா ர் வி ப த் தில் சி க்கி ய கே.ஜி.எஃப் ந டி கர்.. .!! ! அவ ரு க்கு என் ன வா னது எ ன் று தெ ரி யாம ல் அ தி ர் ச்சி யில் ர சிக ர் க ள் . ..! ! ! பெ ரு ம் சோக த்தி ல் திரை யு ல க ம் . . .! ! !

0

கே ஜிஎ ஃ ப்  ப ட த் தி ல்   அவ ரை  ஆ ர ம் ப த்தி  ல்  பா ர் க் கும்  போதே  ப ய ங் க ர மா க   இரு க் கும் ,   அ ப் ப டி யொரு   கே ங் ஸ்ட ர்   ரோ லில்   ந டி த் த வ ர்   நடி கர் பி . எ ஸ்.    அ வி னா ஷ் .   பு த ன் கி ழ மை  கா லை யி ல்,    ஜி ம் முக் கு   செ ல் லு ம்   போ து   எ தி ர் பா ரா த   வி தமா க   அ வ ரது   கா ர்   மீது   சி க் னலை  அ த் துமீறி   டிர க்  ஒ  ன் று   மோத   மி கப் பெ ரி ய  வி ப த் து    ஏ ற்ப ட்  ட து.   கன் ன ட   தி ரை யுல கை யே   இ ந்த   வி ப த் து   ச ம் ப வ ம்  க லங்க டி த் த  நி லை யி ல் ,   விப த் தி ல்  உ யிர்   பி ழை த் த   பி. எ ஸ் .  அ வி னா ஷ்  அ து    குறி  த் து  பே சி யி ரு ப் ப து  டி ரெ ண்டா கி   வ ருகிறது .   கே ஜிஎ ஃ ப்   ப ட த் தி ன் முத ல்  பா க த் தி ல்   மு ம்பை யி ல்   இ ரு ந்து   ரா க் கி  பா யை   க ர் நா டகா வி ற் கு   கொண் டு   வ ரு ம்  பொ று ப்பே   இ வ ரிட ம்   தா ன்  கொ டு க் க ப்ப ட் டு   இ ருக் கு ம் .  க ன் ன ட  ந டி க ரா ன   பி. எ ஸ் .  அ வி னா ஷ்  ப ல  க ன் ன ட   பட ங் க ளி ல்   நடி த் தி ரு ந் தாலு ம் ,

கே ஜி  எஃ ப்   மு தல்   ம ற்று ம்   இர  ண்டா ம்   பா க ம்  அ வ ரு க்கு   மி க ப்பெ ரி ய  அ  ங் கீகா ர த் தை  அ ளி த் து ள்ள து .   இது   போ ன்ற  மிர ட் ட லான   பா ர் க்க வே  ப ய ங் க ரமா க   இ ரு க்கு ம்   கே ங் ஸ் டர் க ள்  ந டு வே   தான்   ரா க் கி   பாய்   மா ன் ஸ் டரா க   ராஜா ங் க ம்  ந ட த் தும்   போ து ,   அ ந் த  க தா பா த் திர த் தி ற் கு   வ லி மை  கூ டு கிற து .   புத ன் கி ழ மை  கா லை   வ ழ க் க ம்  போ ல   ஜிம் மு க் கு  த ன து   மெர் சி ட ஸ்   பெ ன்ஸ்   கா ரி ல்  செ ன் றி  ரு ந் த   போ து ,  எ திர் பா ராத  வி தமா க   டிர க்  ஒ ன் று   இவ ர து   கா ர்   மீது   மோ த  பெ ரும்   வி பத் து   ஏ ற்ப ட் ட து .  கே ஜி எ ஃப்  ந டி க ர்  கா ர்   வி ப த் துக் கு ள்   சிக்  கிய து   கன்  ன ட  ர சி க ர் கள்   ம த் தியி ல்   பெ  ரும்   ப ரப ரப் பை  ஏ ற் ப டு த்தி யது .

ஆனா ல் ,  இ ந் த  வி ப த் தி ல்  அ தி ர் ஷ் டவ ச மா க  அ வர்   உயி ர்   பி ழை த் த து   ரசி க ர் க ளுக் கு   ஆறு த ல்  அ ளி க்கு ம்   செய் தி யா க  உ  ள்ள து .  கா லை   6  ம ணி க் கு  வ ழக் க ம்   போ ல  ஜி ம்மு க் கு   எ ன  து   கா ரி ல்   சென் று  கொ  ண் டிரு ந் தே ன்.   க் ரீ ன்   சி க்ன  ல்  போ ட் ட  நி லையி ல்,   சி க் னலை  கி ரா ஸ்  செ ய் ய   முய ற்சி த்  தே ன்.   அ ப் போது ,   ரெ ட்   சி க்ன ல்    போட் ட தை யு ம்    ம திக் கா ம ல்   அ த் து மீ றி   நு ழை ந்த  டி ர க்   எ ன்   காரை   வே க மா க    இ டி த் து த்   த ள் ளி ய து.   க டவு ள்   பு ண் ணி ய த்தா ல்  பெ ரி ய   கா ய ங் கள்  ஏ து மி ன் றி   உ யி ர்  பி ழை த் த தே   பெ ரிய   வி ஷ ய ம்   எ னக்   கூ றியு ள் ளா ர்.

என்   வா ழ் வி ல்  ப ட  ங்க ளில்  எ த் த னையோ   ஸ்  ட ன் ட்  கா ட் சி க ளி ல்   ந டித் தி ரு க் கி றே ன்,   பா ர் த் தி ரு க் கி றே ன் .   ஆ னால் ,    நே ர டி யாக   ந டக் கும்   போ து   அ ந் த   ஒ ரு   செ கண்  ட்   ம ர ண  பீ தி யி ல்   உ றைந் தே   போய் வி ட் டே ன்   எ ன் றார் .   கே  ஜிஎ ஃ ப்   இர  ண்டா ம்   பா தி யில்   இ வ ர து   க தா பா த் தி ரம்   கொல் லப் ப ட் டு    வி டு  ம் .   ரா க்  கி  பா யு ம்    இ ற ப் ப து   போ ல்   தா ன்   கா ட் சி   அ மை ந் தி ரு க்கு  ம்.   கே ஜி எ ஃ ப்   3 ம்   பா க த் தி லு ம்   பி . எ ஸ்.   அ வி னா ஷ்   வரு வா ரா?   ச லா ர்   பட த் தி ல்   இ ட ம் பெ ற் று ள்  ளாரா   எ ன   ஏ க ப்ப ட் ட   கே ள் விக ளை   ர சி க ர்கள்   கே ட் க ,   சை ல ன் ஸை   மெயி  ன்டெ யி ன்   செ ய் து   வ ரு கி றா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.