நடி கை மீ னா க ண வரு க் கு இ று தி அ ஞ் ச லி செ லு த் த வ ந் த ர ஜி னி செ ய் த வி ஷ ய ம் .. .! ! ! வை ர லா க் கு ம் வீ டி யோ வை பார் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ந டிகை   மீனாவி ன்   க ண வர்    உ ட ல் ந ல க் கு றை வு    கா ர ண மா க   ம ர ண ம டை  ந் த   நி லை யி ல்   அ வ ர து   இ று தி   ச டங் கு   நே ற் று    ந டை பெ ற் ற து . ந  டி கை   மீ னா வி ன்   க ண வ ர்    வி த் யா சா  கர்   நே  ற் று   கா ல மா ன   நி லை யி ல்   அ வ  ரது  உ ட லு க் கு   சூ ப் ப ர்   ஸ் டா ர்  ர ஜி னி கா ந் த்  அ வ ர் க ள்   ச ற்று   மு ன் ன ர்   அ ஞ் ச லி  செ லு த் தி யு ள் ளா ர் .   ந டி கை   மீ னாவி ன்   க ண வ ர்   வி த் யா சா க ர்   நு ரை யீ ர ல்   பா தி ப் பு   கார ண மா க   சி கி ச் சை  பெ ற் று   வ ந் த   நி லை யி ல்   சி கி ச் சை யி ன்   ப ல னி ன் றி   நே ற் று   இ ர வு   7    ம ணி க் கு    த னி யா ர்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   கா ல மா னா ர் .  அ வ ர து   இ  று திச்  சட  ங் கு   பெ சண் ட்    ந க ர்   ம யா னத் தி  ல்   இ ன் று   மா லை   ந டை பெ  ற வுள் ள   நி  லையி ல்   அ வ ர து   உ  டல்   பொ து ம க் க ள்   அ ஞ் ச லி   செ லு த் து வ  த ற் கா க    அ வ ர து   வீ  ட் டி ல்   வை க் க ப் ப ட் டுள் ள து .

இ ந் த   நி  லை யி ல்  மீ னா வி ன்   க ண வ ர்   உ ட லு க் கு   ஏ ரா ள  மா ன   பொ து மக் க ள்   அ ஞ் ச லி   செ லு  த் தி   வரு  ம்   நி லையி ல்   சூ ப்  ப ர்   ஸ் டா ர்   ர ஜி னி கா ந் த்    அ வ ர்க ள்  ச ற் று  முன்   மீ னா வி ன்   வீ ட் டி ற் கு   செ  ன்று   வி த் யா  சா க ர்  உ ட லு க் கு   த ன து  இறு தி   அ ஞ் ச லி யை   செ லு  த் தி னா ர்.   மே லு ம்   ச ர த் கு மா  ர் ,   நி ழ ல் க ள்  ர வி ,    கு ஷ் பூ   உ ள் ளி  ட் டோ ர்   மீ னா   க ண வ ர்    வி த் யா சா க ர்   உ ட லு  க் கு   நேரி ல்   அ ஞ் ச லி    செ லு த் தி ன ர் .   சூ ப் ப ர்   ஸ்டா ர்    ர ஜி னி யு ட ன்   ந டி கை   மீ னா   ’ மு த்து ’   ’ எ  ஜமா  ன் ’   ‘ அண்  ணா த் த ’  உ ள் ளி ட் ட   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள் ளா  ர்  எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த்  த க் க து .

அ வ ரு க் கு   இ று தி    அ ஞ் ச லி  செ லு த் து  வ த ற் கா க   சி னி மா  து றை  யி ன ர்   ப ல ரு ம்   வ ந்தி ரு ந் தா  ர் கள்  .   சூ ப் ப ர் ஸ் டார்   ர ஜி னி யு ம்  மீ னா    வீ ட் டி ற் கு   செ ன் று   வி த் யா  சா க ரு க் கு   இ று தி   அ ஞ் ச லி   செ லு த் தி னா ர் .   வெ ளி யி ல்  வ ரு ம் போது   ர ஜி னி கா  ந் த்  அ வ ர து   செ ரு ப் பை   அ ணி  ய  மு ற் ப ட் டா ர்  .  அ ப் போ து   ஒ ரு   ந ப ர்  வ ந் து   அ வ ர து   செ ரு ப் பை  அ ணி ந் து கொ ள்ள   உ த வ   முற் ப ட் டா ர் .   ஆ னா ல்   அ வ ரை   த டு த் த  ர ஜி னி  கா ந் த்   தா னே    த ன து   இ ர ண் டு   செ ரு ப் பை  யு ம்  அ ணி  ந் து கொ ண் டு   கி ள ம் பி னார்  .   அ ந் த  வீ டி யோ வை    நெ ட் டி ச ன் க ள்   தற் போ து   வை  ர லா க் கி   வ ருகி றா ர் க ள் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.