என க் கு மீ னா க ண வ ர் ம ர ண த் தி ல் ச ந்தே க ம் இ ரு க் கு . . . ! ! ! பி ர ப ல ந டி க ர் ப ர ப ர ப் பு பே ட் டி . . . ! ! ! தி ரையு ல கி ன ர் க ள் இ டை யே பெ ரு ம் ப ர ப ர ப் பை ஏ ற் ப் ப டு த் தி யு ள் ள து . . . ! ! ! ஷா க் கா ன ர சிக ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடி கை   மீ  னா விற் கு ம் ,   பெ ங்  க ளூ ரூவை   சே ர் ந்  த  க ணி  ணி   பொறி யா ள  ர்   வித் யா  சா க ரு க் கு ம்    க ட ந் த    2 0 0 9   ஆ ம்   ஆ ண் டு   தி ரு ம ணம்   ந டந் த து .  இ  த்த  ம் ப தி களு க்  கு  நைனிகா என்ற மகள் உ ள்ளார் .  ந டி கை    மீ னா    தற் போ  து   கோ ட் டூ ர் பு ர ம்   ப குதி யி ல்    உ ள் ள   ஸ் ரீ ந க ர்   கா ல னி  அ  வென்  யூ வி ல்   வ சி த் து   வ ரு கி றா  ர் .   க ட ந் த   2   மா த ங் க ளு க்கு   மு  ன்  மீ னா வி  ன்   க ண வ ர்   வி த் யா ச க ரு க் கு   கொ ரோ னா   தொ ற்றால்   பா திக் க ப் ப ட் டா ர் .   இத னை ய டு த் து ,  ம ரு த் து வ ம னையி ல்   சி கி ச் சை க் காக   சே ர் க் க ப் ப ட் ட    வி த் யா சா கரு க் கு   நு ரை யீ ர ல்  பி  ர ச் சினை   ஏ ற் ப ட்ட து  .  இ த ற் கு  சி  கிச் சை   எ டு த் து க்    கொ ண் டு   வ ந் த   வி த் யா ச க  ர்   சி கி ச் சை   ப ல னி ன்றி   நே ற் று   மு ன் தி ன ம்    உ யிரி ழ ந் தா ர் .

மீ னா  வின்   க  ண வ ர்   வி த்யா சா க  ர்   உ யி ரிழ ப் பு ச்   செ  ய்தி யை  க்   கே ட் டு  அ வ ர  து   ரசி க ர் க ளு ம் ,   சி னி மா   பி ர  பல  ங் க ளு ம்   இர  ங் க ல்   தெ ரி வித்  த  ன ர்  .   அ வ ர து  ம றை வு   தி ரை யுல கி ன ர்  ம த் தி யி ல்   பெ ரு ம்  சோ க த் தை   ஏ ற் ப டு த் தி  ய து .   மீனா வி ன்   க ண வ ர்   வி  த்யா சா க  ர்  உ ட லு க் கு   ந டி  க ர்க  ள்   ரஜி  னி கா ந் த் ,  ச ர த் கு  மா ர் ,   ம ன் சூ ர்   அ லி கான்   உ ள் ளி ட்  ட   ப ல   தி ரை   பி ர பல  ங் க ள்   நேரி ல்   அ ஞ் ச  லி  செ லு த்  தின  ர் .   ந டி கை   மீனா   த க ன   மே டை யில்  இ றுதி சடங்கு களை   செ ய் தா ர்  .    பி ன் ன ர்   த  ன்   க ண வ ரை  க ட் டி   அ ணைத் த   மீ னா  ,   அ வ ரு க் கு   அ ன்பு   மு  த் த ம்   கொ டு த் தா ர் .

பி ன் ன ர் ,   த ழு ,    த ழு த் த   கு ர லி ல்   க ண் ணீர்    ம ல் க   பி ரி யா   வி டை   கொ டு த்த   கா  ட் சி   அ ங் கி ரு ந் த வ ர்  க ளை   க ண் க ல ங் க  செ ய் த து . சென் னை ,   பெ ச ன் ட்    ந க ர்  மி ன்   ம யா ன  த் தி ல்   ந டி கை   மீ னா வி ன்   க  ண வ ர்   வி த் யா சா க ரி  ன்   உ ட ல்   த க ன ம்   செ ய்  ய ப் ப ட் ட து .   பெ ங்  களூ  ரு வி ல்   அ வ ரு டை ய   வீ ட் டு க் கு  அ ரு கே    நி றைய    பு றா க்க ள்    வ ள ர் க் க ப் ப ட் டு    வ ந் த தா க வு ம் ,   அ ந் த   பு றா க் க ளின்    எ ச் ச ம்   க ல ந் த   கா ற் றை ச்   சு வா சி  த் ததா  ல் ,   வி த் யா சா க ரு க் கு   நோ ய்  ஏ ற் பட் ட தா க வு ம்   சொ ல் ல ப் ப டு கி ற து .  பி ர ப ல   ந டி க ர்   ப ர ப ர ப் பு   பே ட் டி   இ  ந் நி லை யி ல் ,   வி த் யா சா க ரி ன்   ம ர ண ம்   கு றி த் து

பி ர  ப ல   ந டிக ர்    பயி ல் வா ன்   ர ங் கநா த ன்   பே ட் டி   ஒ ன் றி ல்   பே சி யு ள் ளா ர் .   அ ந் த ப்   பே ட் டி யி ல் ,  பெ ங் க ளூ ரி  ல்   கு டு ம் ப த் து ட ன்   இ ரு ந் த   மீ னா   தி டீ ரெ ன   செ ன் னைக் கு   வ ந்  த தி ற் கா ன   கா ர ண ம்   எ ன் ன ?   வி த் யா சாக  ர்   ம ர ண ம டை ந் து   இ வ் வ ளவு   ம ணி நே ர ம்   க ழி த் து ம்   ம ரு த் து வ  ம னை   சா ர் ப் பி ல்   அ றி க்கை   எ து வு ம்   வெ ளி யா க த தி  ற்கு   எ ன் ன  காரணம்? மீனா வு ம்   அ வ  ரது    ம க ள்   நை னி கா வு ம்   சி னி மா வி ல்    ந டி க் க   வ ந் த து    வி த் யா   சா க ரு க்  கு   பி டி க் க வி ல் லை .    இ த னா ல் ,   வி த் யா சா க ர்   மி கு ந் த   ம ன   உ ளை ச் ச லுக்  கு   ஆ ளா ன ரா ?

இ து  மா தி ரி யா  ன   நிறைய சந்தேகம் எனக்கு வருகி ற து .   ஆ னா லு ம்  ,   க ண வ னை    இ ழ ந்த   மீ னா    மீ ண் டு ம்   இ ய ல் பு   நி லை  க் கு   தி ரு ம் பி   வ  ர   வே ண் டு ம்   எ ன் று   பே சி  யு ள்ளா  ர்.     ர  சி க ர் க ள்   கோ ப ம்   இ ந் த   வீ டி யோ   த ற் போ து   சமூ க வ  லை த் த ள ங் க ளி ல்   வைர  லாகி   வ ரு  கிற து .   இ ந் த   வீ டி யோ வை ப்  பா ர் த் த    ர சிக  ர் க ள்   ப யில் வா னை   வெ ளு த் து   வா ங் கி யு ள் ள ன ர் .   க ண வ னை   இ ழ ந் து   கொ ஞ் ச  நா ள்   கூ ட   ஆ க லை .   அ து க் கு ள்  ள  வா  ய் க் கு   வந்  த ப் ப டி  பே சி ட்  டு   இரு க் கீ ங் க ன் னு   தி  ட் டி  தீ  ர்த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.