அ னி ரு த்தை அசி ங் கப் படு த் தி அ தி ல் ச ந் தோ ஷ ப்ப டும் இ சைய மைப் பா ள ர். .. ! ! ! சோ க த்தி ல் த வி த் து வ ரு ம் அ னிரு த்.. . !! ! அ ப் ப டி என் னதா ன் நட ந் த து. .. ? ? ? நீ ங் க ளே பா ரு ங் க ள். .. ! ! !

0

அனி ருத்   ஒ ரு  பி ரபல இசை   அ மை  ப் பா ள ர்   ம ற் றும்   பா ட   க ரா க   தி க  ழ் ந்   து  வ ரு கி   ன்றா ர் .  ச மீ ப   த் தி ல்   பாடி  ய  பாட லை   கே  ட்டு   இ சை   ய மைப்  பா ள  ர்  ஜே ம்   ஸ்  வ ச  ந்தன் க   ரு   த் து   ஒ  ன்  றை  ப தி வு   செ  ய்   துள்   ளா ர் .   மேலு ம் ,  சு ப் பிர ம   ணியபு ர ம் ,   நா   ணய ம்  உ ள்   ளி ட் ட   பல   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி ல்  இ சை ய   மை த் து   வ  ந் த வர்   தா ன்  ஜே  ம்ஸ்   வ ச ந்த ன்   எ ன் ப வ ர் .  மேலு  ம்,   இ வ ர்  த ற் பொ ழு து   ஒ ரு  y o u t u b e  சே   ன ல்   ஒ ன் று   நட   த் தி   வ ரு கி   ன் றா ர்.    இ த னி   டை யே   சி வ கா   ர் த் தி கே   ய ன்  ந டி   ப் பி ல்   வெ ளி   யா ன   வே   லைக் கா ர   ன்   தி ரை  ப் ப ட   த் தி ல்  இ   ட ம் பெ   ற் ற    க  ரு த்   த  வெ   ல் லா   ம்   க   லி ஜா     எ ன்  ற   பா ட லை   அ னி ரு த்    பாடி   இ சை ய  மைத் து   இ ரு   ப் பா ர்.   மே லு ம் ,   இ ந் த   பா ட லை   த   னி யா ர்   தொ  லை  க் கா ட்   சி   நி   று வ   ன ம்   ந ட த் தி   வ  ரும்    சூ ப்ப ர்   சி ங் க ர்   நி க   ழ் ச் சி   யி ல்

ஒ ரு   பெ   ண்  கு   ழ ந்   தை    போ  ட் டி யா   ள ரா க   ச மீ ப   த் தில்    அ ந் த   பா ட லை   பாடி யு   ள் ளா ர் .   மே லு  ம் ,  அ ந் த    பா டல்   வ   ரி க ள்   த   க்  க   லி   எ ன்  ற   வா ர்  த் தை    அ வ்   வ போ து   வரு  ம்.    இ ந் த   வ ரி யை   ம ட் டு ம்   அ ந் த   பெ   ண்   கு ழ   ந் தை   அ   ழு த் த   மா க  பா  டி யு   ள்ளா  ர் .    இ ந் த   பா ட ல்   கா   ட் சி   யை   பா ர்   த் து  இ சை    ய மை   ப் பா ளர்   ஜே ம்  ஸ்   வ ச ந் த ன்   இ ந் த   பா ட லை   எ   ழு தி ய   பா  ட ல்    ஆ   சி ரி ய ர் க ளு   க் கு ம்   இ ப் பா ட   லை   பா டி ய   இ சை யமை   ப்  பா ள ர்   அ னி ரு த்   எ ன்   ம   ன மா   ர் ந்   த    வா ழ்   த் து க் க   ள்   எ ன் று   சொ ல் லி   ப திவி   ட் டு   இ ரு   ந் தா ர் .    இ ந் த   பா ட லி ல்   இ ட   ம் பெ ற்   ற   த   க் க லி   எ ன் ற   வா   ர் த்   தை   கெ   ட்   ட   வா   ர்   த்   தை   எ ன் ப து   ப ல   ஆ   ண் க ளு   க் கு   தெ ரி   யு ம் . ?

இ தனை   அ  ழு   த் த   மா   க   ரி   யாலி ட்    டி   ஷோ   வி ல்   அ ந் த   கு   ழ ந்  தை    பாடு ம்   பொ ழு து   பெ    ற் றோ   ரே  ர சி   த் து   பா ர்   க் கி ன்   ற  ன ர் .  இ ந் த    நி லை யி ல்   இ து   போ ன்ற    இ   ர ட்   டை   அ ர்   த் த மு   ள் ள   வா ர்   த் தை க   ள்   நி றை ய   ப ல   பா ட   ல் க ளி ல்   எ   ழு தி   ப தி வு   செ ய்   து ள்   ள து .   மேலு ம் ,   அ   ர் த்  த ம்   தெ   ரி யா ம    ல்   கு   ழ ந் தை க   ள்   பெ   ற் றோ   ர் க ள்   எ ன   ப ல   நி க   ழ் ச் சி  க   ளி ல்   பா டி   ம   கி ழ் ந்   து   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள் .   சி ல   பா ட   ல் க ள்   ஹி   ட்   ஆ   னா லு ம்   அப் பா    ட லி ல்  வ ரு ம்   வ   ரி க ளை   உ   ண ரா ம    ல்   ப ல   ரு ம்   அ த னை   மே   டை யே   றி  பா   டி வ ரு   ம்    ப ல ரு  க் கு ம்   மு  க ம்   சு   ழி க் கு   ம்   அ ள வி   ற் கு   போ   ய்   வி டு கி   ன் ற து   எ ன் று   ச மீ ப   த் தி ல்    அ வ ர்   கூ றி யு   ள் ளா ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.