கண வ ரை வா ட கை க் கு வி ட் டு வரு மா ன ம் பா ர் க் கும் ம னை வி . . . ! ! ! அ து வு ம் , எ ங் கு தெரி யு மா . . .? ? ? அ னைவ ரை யு ம் அ தி ர் ச் சி யி ல் ஆ ழ் த் தி ய ச ம் ப வ ம் . . . ! ! !

0

கு டும் ப    செ ல  வி னை   ச மா ளி  க் க   த ன து   க ண வ  ரை   வா ட கை   வி ட்  டு   வ ரு மா னம்  பா ர் த்  து ள் ள   ச ம்  ப வ ம்   இ ங்  கி லா ந் தி  ல்   ந ட ந் து  ள் ள து .   இ ன் றை ய  ப ர ப் பா ன    உ ல கி ல்   வா ழ் க் கை   ந ட த்  து வ து    என் ப  து   மி க வு ம்    கடி ன ம்    ,   கு றி ப் பா க   ப ண ம்   ஈ ட் டுவ து   எ ன் ப து   கு தி ரை   கொ ம் பா க   உ ள்  ள து   எ ன   ப ல ர்   கூ று வதை   கே ட் டி ருப் போ ம்    .   பொ து வா க   கு டு ம்  ப த் தி ல்   பொ ரு  ளா தா ர   நெ ரு க் க டி   வ  ரு ம் போ து   ந கை க ளை   அ ல் ல து   மு க் கி ய மா ன   பொ ரு ட் க ளை  அ ட  கு   வை ப்பா ர் க ள்    வாட கை க் கு    வி டு வா ர் க ள்   அ த ன் மூ லம்    வ ரும்   வ ரு மா ன த் தை   வை த்து   கு டு ம் ப    பொ ரு ளா தா ர த்தை    ஈ டு   செ ய் வா ர் கள் .   க ண வ ரை   வா ட கை க் கு   வி  ட் ட   மனை வி   இ ந் த   நி லை யி ல்    கு டு ம் ப   செ ல வி ற் கா க

த ன து   க ண வ னை யே   வா ட கை க் கு   வி ட் டு ள் ளா ர்  இ ங் கி லா ந்  தில்   உ ள் ள   லா ரா  எ ன் ற   பெ  ண்.    இ ங்கி லா ந் தி ல்   வ சி த்து   வ ரு ப வ ர் க ள்    தா ன்  லா  ரா   ம ற் று ம்   ஜே ம் ஸ்     இ ந் த  நி  லையி ல்    க ட ந் த   இ ர ண் டு   வ ரு ட ங் க ளு க் கு   மு ன் பு    ஜே ம் ஸ்   வே லை யினை    வி ட்டு  வி ட் டு   கு ழ ந் தை க ளை  க வ னி த் து   வ ந்  து ள் ளார் .   கு ழ ந் தை க ளை   க வ ன த் தி து க்  கொ  ண் டே   ஒ ய் வு   நே ர த்  தி ல்   ம ர சா ன் க ளை   ப ய ன ப டு த் தி   வீ ட் டி னை   அ ழ க் கா க்  கியு  ள்ளா   ர்    ஜே ம்  ஸ்    .     க ண வ  ர்    ஜே  ம்  ஸ் ன்   தி ற னை    கண்  டு   வி ய ந் த   லா ரா   இவ  ரி ன்   தி ற மை யி னை   வை த் து  ச ம் பா தி க்  கலா ம்    எ ன

த னது   க ண வ ரை   வா  ட கை க் கு   விட் டு   அ த  ன்   மூ  ல ம்   ந  ன் றா  க    ப ண ம்    ச  ம்பா தி த் து  ள் ள  னர்  .    இ து   குறி த்  து கூறும் லா ரா :   த  ன து   க ண வ ர்   ஜே ம் ஸ்  ம ர   சா ம  ன் கள்    மூ ல ம்   வீ ட் டு   அ ல மா ரி க ள்   போ ன் ற   அ ழ கு   பொரு ட்  க ளை ச்   செ ய் வ தி ல்   தி ற மை யா ன வ ர் .   எ ன வே   அ வ ரி ன்   தி ற மை யி னை   வீ ணா க் கா  மல்   ” ரெ ன் ட்   மை   ஹே ண் டி   ஹ  ஸ்ப ண்  ட்”   இ ணை ய த ள த் தை த்   தொ ட ங் கி ய தா கவு ம்   பே ஸ்  பு க்  ம  ற் று ம்   பி ர ப ல மா ன   நெ க் ஸ்  ட்டோ ர்    செ ய லி யி ல்   வி ள ம் ப ர ம்   செ ய் ததா க  வு ம்  கூ றி னா ர் .    க ணவ ரா ல்  வ ரு மா ன  ம்   பா ர் த் த    லா ரா   த ற் போ து

த ன து   க ணவ  ர்   ஜே ம் ஸ்   – ன்   தி ற மை யி னை   வா டி க்கை யா  ளர்  க ள்  பா ரா ட் டு வ தா க க்   கூ று ம்   லா ரா   க ட் ட ண ங் க ளைக்    கு றைந் த  பட் ச மா க    வைத் து ,    ம க்க ளி ட ம்  நே ர் மை யா க   இ ரு க்  க   வி ரு ம்பு கி றோ ம்  .   ப ட்ஜெ ட் டி  ல்  இ ரு ப் ப து   எ ப் ப டி   இ ரு க் கு  ம்   எ ன் ப து   எங் க ளு க் கு  த்   தெ ரி யு ம்   எ ன  வே  ஊ ன  மு ற் றோ ர் ,   ப ராம  ரி ப் பா ள ர் க ள் ,   யு னி வ ர் ச ல்  கி ரெ  டி ட்டி ல்   உ ள் ள வ ர் க  ள்   ம ற் று ம்   6 5   வ ய து க் கு   மே ற் ப ட் ட வர் க ளு க் கு   நா ங்  க ள்   த ள் ளு ப டி க ளை   வ ழ ங் கு கி றோ ம்   எ ன க்   கூ றி யு ள் ளா ர் .   உ ன க் கெ ன்ன   வே ணு ம்    சொ ல் லு   :  2 7   ஆ ண் டு க ளா க    லீ வு  எ டு க்  காம ல்   செ ன் ற   அ ப் பா வு  க் கு   1   கோ டி   நி தி  தி ர ட் டி ய   த ங் க    ம க ள்

Leave A Reply

Your email address will not be published.