பாண் டி ய ன் ஸ் டோ ர் ஸ் ந டி கை க்கு தி டீ ர் அ று வை சி கி ச்சை . . . ! ! ! யா ர் அந் த நடி கை தெரியு மா . . . ? ? ? அ வரு க் கு உ ட லி ல் இ ப் படி ஒ ரு பி ர ச் ச னை யா . . .? ? ? அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . .. ! ! !

0

பாண் டி ய ன்   ஸ் டோர் ஸ்   சீ ரி  ய லி ல்   மீ னா   கே ர க் ட ரி ல்  ந டி க் கு ம்    சி ன் ன த் தி ரை   ந டி கை   ஹே மா   ம ரு த் து வம னை யி ல்   அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டு   த ற் போ து   வீ டு   தி ரு ம்பி யு ள்  ளார்  .   பாண் டி ய ன்   ஸ் டோ ர் ஸ்    சி ன்ன த் தி ரை    டி ஆர்  பி   ரே ட்டி  ன்   மு ன்ன  ணி யிலி ரு க் கு ம்   சீ ரி ய ல் க ளி ல்   ஒ ன் று   பா ண் டி ய ன்   ஸ் டோ ர் ஸ் .  கூ ட் டு   கு  டு ம்ப  த்தி ல்   4   அ ண் ண ன் க ள் ,   அ வ ர் க ள து    ம னை வி க ளி டை யே   ந ட க் கு ம்  அ ன் பு ,   பாச ம் ,    போ ரா ட் ட ம் ,   மோ த ல்   உ ள் ளி ட் ட வை   கு றி த் து   கூ று கி ன் ற து .   இ ந் த   சீ ரி யலி ல்   த  னம்  ,   மு ல் லை ,   மீ னா   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி க் கு ம்   ந டி கை க ள்   ம க் க ள்   ம த் தி யில்   பி ர ப ல மா  கியு ள் ள ன ர் .

இ ந் த  சீ ரி ய லி ல்   ந டி த் து   வ ரு ம்   ஹே மா ,   மீ னா   எனு  ம்  கே ர க் ட ரி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி றார் .   இ வ ர்    ப ல   சீ ரி ய ல்க ளி ல்    நடி த் தி ரு  ந் தா லு ம் ,   இவ ர்   பி ரப ல மா ன து   பா ண்டி ய ன்    ஸ் டோ ர் ஸி ல் தா ன் .   இ வரு க்  கு  இ ணை  ய த் தி ல்  ஃ  பே ன் ஸ்   ப க் க ங் க ளு ம்   உ ண் டு .   கொ ரோனா   லா க் ட வு ன்   ச ம ய த் தி ல்   யூ டி யூப்   சே  னலை   தொ  ட ங் கி   ந ட த்தி   வ ந் தா ர்.    தி டீ ர்   அ று வை சி கி ச் சை   இ ந் த   நி லை யி ல்   இ வ ர்   த ன து   யூ டி யூ ப்   சே ன லி ல்   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்    அ ட் மி ட்   ஆ ன து ,

ப ரி சோத னை க  ள்  செ  ய் த து ,   ஆப ரே  ஷ ன்   செய் த து    எ ன   ப ல   கா ட் சி களை   ஷே ர்   செ ய்  தி ரு ந்தா ர் .   க டை சி  யி ல் தா ன்   எ  ன் ன   ஆ ப ரே ஷ ன்    எ ன்  ற  வி  ஷ  ய த்  தை    த ன  து     ர சி  க ர்  க ளு க்  கு   கூ  றி யு  ள் ளா ர்  .   சி ல    மா  த ங்  க ளா க     ஹே மா  வி ன்    க  ழு  த்  து க்  கு    கீ  ழ்    ப கு  தி யி  ல்    4    செ  . மீ .    அ  ள வி  ல்    ஒ ரு    க ட்டி    இ ரு ந் த தா ம் .   இ தை   ம ரு த் து  வ ரி ட ம்   சோ த னை   செ ய் ததி  ல்   இ   து   கே ன் ச ர்     க ட் டி யா  க    மா றி வி  டு  ம்    என் ற   ப ய த் தி ல்   த ற் போ து   அ று வை   சி கி ச் சை   செ ய் து ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.