10 ரூ பா ய் ச ம்ப ள த் து க்கு ஆசை ப்ப ட்டு வா ழ் க்கை யை இ ழ ந் தே ன்.. .!! ! ஒ ரு கா ல த் தில் கொ டி க ட் டி ப ற ந் த நடி கை க்கே இ ப் ப டி ஒ ரு நி லை யா. ..? ?? ப ல ரை க ல ங்க வை த்த உ ண் மை த க வல் உ ள் ளே.. .! !!

0

தெ ன்னி   ந் தி ய   சி   னி மா   உ    ல கி  ல்   மி க   பி  ர ப   ல மா ன   ந டி   கை யா க   இ ரு  ந் து   வ  ந் த வ    ர் தா ன்    ந டி கை    லீ லா வ  தி .    இ வ ர்  க   ன் ன ட   தி ரை   ப்  பட   ந டி கை   ஆ வா ர் .   இ  வ ர்  க   ன் ன ட ம்   ம ட்   டு மல்   லா ம   ல்   த   மி ழ் ,   தெ  லு ங் கு   எ  ன  ம  ற் ற  மொ ழி க   ளி  லு ம்   கிடை   த் து  ள்   ளார் .   அ ந் த   வ கை யி ல்   5 0   ஆ ண் டு க   ளு க் கு   மே லா  க   சி   னி மா   து   றை யி ல்   6 0 0 க் கு ம்   மே ற் ப   ட் ட   தி ரை ப் ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி த் து   ள் ளா ர் .   அ தி லு ம்   கு றி ப் பா க   நா ன்  இ ரு  க் கு ம்  மே ற் ப ட் ட    க   ன் ன ட   தி ரை ப் ப  ட  த்தி ல்   ந டி த் து   ள் ளா ர் .    ம  ங் க ளூ    ர்   ப க் க   த் தி ல்   ஒ ரு   கி   ரா ம ம்   நா ன்   ந ன் றா க   ப   டி க் க   ஆ சை   ப் ப ட் டே   ன் .   ஆ னா ல் ,   கு டு   ம் ப   சூ   ழ லை   கா ர   ண மா க   எ   ன் னு  டை  ய  வா ழ்  க்கை   இப்  படி   மா   றி  ய து.

மொ   த் த    கு டு   ம் ப மும்   ப ட் டி   னி யி    ல்  இ  ரு   ந் த து .   அ த னா ல் ,    வீ   ட் டு   வே  லை  க் கு   எ   ன் னை   அ  னு  ப் பி  னா   ர் க ள் .    வீ   ட் டு   வே   லை யி ன்   மா த    ம்   எ ன க் கு  ஐ ந் து   ரூ   பா ய்   ச    ம் ப   ள ம்   கொ டு   த்  தா   ர் க ள்   அ த ன்   பி ற கு   மே  டை   ந   ட க   ளி ல்    ந டி க் க   ஆ    ர ம் பி த் தே   ன்   1 0   ரூ  பா   யா க   எ   ன் னு   டை ய   ச ம் ப    ள ம்   உ ய   ர் ந் த   து .   மேலு  ம்,    நா ட க த் தி ல்   வ  ச ன த்   தை   ம ற   க் கா ம    ல்   பே   சி ய த னா   ல்   எ ன க் கு   நா ட க   த் தி ல்   க தா நா   ய கி   வேட  ம்   கு டு   த் தா ர் க ள் .   அ த ன்   பி ற கு   சி ல   கா ல   த் தி  லே  யே    எ ன க் கு   சி   னி மா வி ல்  வா  ய்   ப் பு   கி டை   த் த து .

அ த ன்   பி ற கு   தா ன்   லீ லா   எ ன் ற   பெ   ய ரை  சி   னி மா வு    க் கா க   லீ லா வ தி   எ ன் று   மா  த் தி    கொ  ண் டே ன்    வ  று மை  யி  ல்    இ ரு ந் து   மே லே   போ   வ த ற்   கா க  ஆசை   ப் ப  ட் டு   சி   னி மா வு    க்கு  ள்   ப ல   வி   ஷ ய ங் க   ளை   நா ன்   மா   ற் றி க்   கொ   ண் டே ன்   கதா  நா   ய க  நி  றை ய   ப ட    த் தி ல்  ந டி    த் து ள்ளே   ன்    என்   வா ய்    ப் பு க ள்  கூ றி   ய    தொ   ட ங் கி ய வு  ட ன்   கு ண    ச் சி த் தி   ர ங் களி    லு ம்   ந டி   த் தே ன் .  ப ல   ஹீ  ரோ   க் க ளு   க் கு   அ   ம் மா வா   க   ந டி  த் தி ரு  க் கி   ன் றே ன் .  க ன் ன ட    சி னி மா   வி ன்   எ ன்   னு டை ய   ப ட   ங் க ள்   வெ   ள் ளி   வி   ழா   கொண்   டா டி  ய து .

ஆ னா ல்,   எ ன க் கு   பெ    ரி தாக   ச ம் ப   ள ம்   கொ  டு   க் க வி   ல் லை .   மே லு ம் ,   1 97 0 க ளி ல்    எ ன க்கு   மொ   த் த மா    க வே   ப   த் தா யி    ர ம்   ரூ   பாய்   தா ன்   த    ந் தார் க   ள் .   மே லு ம் ,   பா ல ச்  ச ந் தர்    சார்    ம ட் டு ம்   இ   ல் லை   எ   ன் றா ல்   த   மி ழி ல்   எ ன் னை   யா   ரு க்கு ம்    தெ ரி  ந் தி  ருக்   க   வா    ய்ப் பே    கிடை    யா து .   எ ன்   னு டை ய  ம க    ன்   வி னோத்   ராஜ்    அ வ ரு ம்   க   ன் ன ட   சி   னி மா வி   ல்   ப ல   தி ரை   ப் ப ட ங் க  ளி ல்   ந  டி த் து ள்   ளா ர் .   நா ன்  எ  ன்   ம க   ளு ட ன்   இ ணை   ந் து   வி   வ சா   ய ம்   செ ய் து   வ  ரு கி   ன் றே ன் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.