ச ற்றுமு ன் மூ த்த நடிகர் ம ரண ம்… !! ! இ ர ங்க ல் தெ ரிவி த் து வ ரு ம் தி ரை யுலகி னர். ..!! ! சோ கத் தி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

க டந் த ,   சி  ல   ஆ ண்   டு க ளா   க   உ   ட  ல்   நி   றை  ய   கு   றைவா   லு ம்  தொ   ற்    றி ன் கா ர ணமா க வும்  ப ல  திரை ப்பிர  ப ல   ங்க   ள்  உ  யி ரி லி ரு ந்து  வ ருகி    ன் றா   ர்கள்.   ஒரு   சி லர்   ம ர்   ம மா   ன   மு றை   யி ல்   உ  யி   ரி ழ  ந் து   வரு கி   ன்றா   ர் க ள் .  அ ப்ப டி   ஒ ரு   நி லை யி ல்   ச   ற் று   மு ன்   ப ழ   ம்பெ  ரு   ம்   நடிக ர்   டி . எ ஸ் . ரா ஜா   எ ன் ப வ ர்   உ   யி ரி   ழ ந் து   ள் ளா   ர் .   இ வ ரு க் கு  தற்  பொ ழு து  8  8   வ  யது  ஆ கி   ன்ற து .  இ  வர்   ஒ  ரு  ந டி  கரா க ம ட்   டு மி ல்   லா ம ல்  சி   னி  மாவி ல்   ச   ண் டை   க   லை ஞ ரா   க   இ ரு   ந்து   வ  ந் து  ள் ளா ர்.   மேலு ம் ,  பழ  ம் பெ ரு  ம்    ந டி க ர்    டி . எ ஸ் . ராஜா  எ ன்ப  வ ர்    ர ஜி னி காந் த்,   க ம ல  ஹா ச ன் ,  வி ஜ ய்  உ    ள் ளி ட்   ட   ப   ல் வே று   ந டி க   ர் க ளி   ன்   தி   ரை   ப் ப ட த் தி   ல்   ச   ண் டை  க  லை ஞரா   க  ந  டி   த் து ள்   ளா ர்    எ ன் ப து கு றி   ப் பி ட  த் த   க்க து  .

அ து    ம ட்  டு ம   ல் லா ம ல்   இ வ ர்   தி . மு . க வி ன்   மு   ன் னா ள்   நி   ர் வா கி  யா க   இ ரு ந்து   வந் து   ள் ளா ர்   எ ன் பது   கு றி   ப் பி டத் த   க் க து .   இ ப் ப   டி யோ  ஒ ரு   நி லை யில்   இ வ ரு க்கு   வ   ய து   ஆ ன   கா ர    ணத் தி   னா லு  ம்   உ ட   ல் ந ல   க் கு றை   வு   கா ர   ண மா க   இ ன் று   அ வ ர்   உ யி   ரி ழ   ந் து ள்   ளா ர்  .   மே லு ம் ,   இ வ ர து   உ   ட லு  க் கு   தி ரை   உ  ல  க   பி ர ப   லங் களு   ம்   தி . மு . க வி ன்   உறு   ப் பி ன   ர் க ளு   ம்   ப   ல ரு ம்   இ வ ர து   உ   ட லு  க்  கு   இ    ர ங் க  ல்  தெ  ரி வி   த்து   வ  ருகி   ன்  றா   ர் கள் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.