பி ரப ல நடி க ரை இ று க் க மா க க ட் டி ப் பி டி த் து டி டி சொ ன் ன வி ஷ ய ம் . . . ! !! அ னை வ ரை யு ம் நெ கி ழ்ச் சி யி ல் ஆ ழ் த்தி யு ள் ள து . . . ! !! யா ர் அ ந்த ந டிக ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப்ப ட த் தை பா ர் த் து வி ய ந் த து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடி கை   டி டி   பி ர ப ல   ந டி க ர்    ஷா ரு க்கா னை   க ட் டி ப் பி டி  த் து   வெ ளி யி ட் டு ள் ள   பு கை ப் ப ட ம்   இ ணை ய த் தி ல்   வெ ளி யா கி   ப ர ப ர ப்பி னை   ஏ ற்  படு த் தி யு ள் ள து . தொ கு ப் பா ளி னி   டி டி  டி டி   எ ன் று   பி ர பல மா க   அ றி ய ப் ப டு  ம்   தி வ் ய த ர் ஷினி ,   க ட ந் த   பல   ஆ ண் டு  களா க    ம று க் க மு டி யா த   தொ லை க் கா ட் சி   ஆ ளுமை யா  க   இ ரு ந் து   வ  ரு கி றா ர் .    அ வ ர்   ஒ  ரு   சி ல    ப ட ங்  க ளி ல்   ம  ட் டு மே   து  ணை   வே ட ங்  க ளி ல்   நடி த் து ள்  ளா ர் . ஆனா ல்   க வ ன த்  தை   ஈ ர் த் து ள் ளா  ர்   ம ற்  று ம்   தி ரை  ப் ப ட ம்    தொ ட ர் பா  ன   நி க ழ் வு  க ள்   ம ற் று  ம்  வி  ரு து   நி  க ழ் ச் சி க ளை

தொ கு த்  து   வழ  ங் கு வ த ற் கா ன    செ ல் ல   வே ண் டி ய   ந ப ரா க   உ ள் ளா ர்  .   மு ன் ன தா க   டி டி   த ன து   ர சி க  ர் க ளு டன்   ட் வி  ட் ட ரி ல்   ஒ ரு   கே ள் வி    ம ற் றும்   ப தி ல்   வீ டி யோ    அம ர்  வை க்   கொ ண் டி ரு ந் தா ர் .   த ற் போ  து   ஷா ருக்   கா  ன்   உ ட னான    பு கை ப் ப ட  ங் க ளை   வெ ளி யி ட்  டு   நெ கி  ழ் ச் சி   ப தி வை   வெ ளி யி ட் டு ள் ளார்  .   ஷா ரு க் கா னு ட ன்   நெ ரு  க்க மா க    டி டி   ஷா ரு க்   கா  னு ட ன்   உ ட னா ன   பு  கைப்  பட ங் க ளு ட ன் ,

“ நா  ன்   அ வ ரை   இ று  க க்   க ட் டி  ப் பி டி த் து ,    நா ன்   சொ ல் ல   நி  னை த் த   அ னை த்  தை யு ம்   அ  வ ரி ட ம்    சொ ன் னே ன் ,    ‘ இ வ் வ ள வு    வரு ஷ ங் க ள்,   பல  நி னை வு க ள் ,   நீ ங் க  ள்  எ ங்  க ளு க் கு க்   கொ டு த் து ள்ள    ம கி ழ் ச்சி  ,  சா ர் ….  அனைத் தி ற் கு ம்  நீங் க ள்    ம ட் டு மே    த கு தி யா ன வ  ர்,    சி ற ந் த   வா ழ் க் கை யி ன்    சி ற ந்த வ ர்   சா ர் .   உ ங் க  ள்   இ த ய த் தி ன்   ம  கி ழ் ச் சி க் கா க   தி ன மு ம்   பி ரா ர் த் த னை    செ ய் வே ன்   சா ர் ” .   எ ன  கு றி ப் பி ட் டு ள் ளா ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.