க ட் டாய ப்ப டு த்தி தா ன் இந் த கா ட் சியி ல் நடி க்க வை ப்பா ர்க ள். .. ! !! இ ன் னும் த மி ழ் சி னிமா வில் ந ட ந்து வ ரு ம் இ ந் த செ யல் . .. ! ! ! வெளி ப்ப டை யாக கூ றி ய மு ன்ன ணி நடி கை.. .! !! அ தை கே ட்டு ஷாக் கா ன ர சி கர் கள் .. .! !!

0

இய க் கு ன ர்    பா ர   திரா  ஜாவி ன்   இ ய க் க   த் தி ல்   வெ   ளி வந் த  க   ண் க ளால்   கை   து   செ ய்   என் ற   திரை   ப் ப டத் தி ன்   மூ   ல ம்   க தா நா  ய கி யா க   அ றி மு  கமான  வ ர்  தான்  ந டி கை பிரியா  மணி   எ ன் ப வ ர் .   அ தன்  பி ன் னர்   ந டி க ர்   கா ர் த் தி    நடி    ப் பி ல்   வெ   ளி யா ன   பரு த்தி   வீ  ர   ன்   எ ன் ற  தி ரை ப் ப   ட  த் தி ல்   ந   டி த் து  மி க   பி   ர ப ல மா   னா ர் .   மே  லும் ,    மு  த் த ழ   கு   எ  ன்று   சொ   ன் னா   ல்    ப ல ரு   க் கு ம்   மு த    லி ல்   ஞா   ப க ம்   வ ரு வ து   ந டி கை   பி ரி யா ம  ணி   தா ன் .   அ ந் த   அ ள வி   ற் கு   ப ரு    த் தி வீ ர   ன்   தி ரை   ப்  ப ட   த் தி ல்   அ வ ர து   க தா பா   த் தி ர ம்   பி ர ப   ல மா ன  து.    அ ந் த   தி ரை   ப் ப ட    த் தி ற் கா க   ந டி கை   பி ரி யா ம ணி க்கு   தே சி  ய   வி   ரு து   கூ ட   கி டை  த் தது.   அ த னை  தொ  டர்  ந்  து   ந டிகை   பி ரி யா ம ணி   ம லை   க் கோட் டை ,   சா   ரு ல தா   எ ன ப ல   தி ரை   ப் ப ட ங் க   ளி ல்  ந டிகை    பி ரி யா ம ணி   ந  டி த் து   ள் ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி   ப் பி ட த் த   க் க து .

இ வ ர்   த   மி ழி   ல்   ம ட்   டு ம ல் லா ம ல்   தெ லு   ங் கு   ம ற் று ம்   க ன்   ன ட த்   தி லு ம்   எ   ண் ண   ற் ற   தி ரை    ப் ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி த் து   ள் ளா ர் .   அ த ன் பி ற கு   ப ட வா   ய் ப் பு க   ள்   பெ   ரிதா  க   கி டை   க் காம    ல்   போ க   கொ   ஞ் ச   ம்   கொ   ஞ் ச மா   க   சி   னி மா வி   லி ரு ந் து   வி   ல கி வி   ட் டா ர் .   அ த ன் பி ற கு   த ன து   கா   த லி   த் த   கா   த   ல   னை   பெ   ற் றோ  ர் க  ள்   ச   ம் ம த   த் து ட   ன்  தி    ரு ம  ண ம்   செ  ய் து   கொ  ண் ட .    அ த ன்   பி ற கு   சி   ன் ன த் தி   ரை யி   ல்   ஒ ளி ப  ர ப் பு    வ ரு ம்   ரி  யா லி  ட்  டி   ஷோ   க் க  ளி   ல்   ந   டு வ ரா   க   ப  ங்  கே  ற் று    வந்    து ள்   ளா ர் .   த ற் போ து   மீ   ண் டும்    தி ரை   ப் பட    ங்க ளி ல்   ந டி க்  க   தொ ட  ங்  கி யு  ள்  ளா ர் .

அ ந் த   வ கை யி ல்   ந டிக  ர்   அ   ட் லீ   இ ய க் க   த் தி ல்   உ   ரு வா கி    வ ரு ம்   ஜ வா   ன்    எ ன் ற   தி ரை    ப் ப ட   த் தி ல்   ந  டி கை   பி ரி   யா ம ணி   ஒ ரு    மு   க் கி ய   க தா பா   த் தி ர   த் தி ல்   ந  டி த் து   வ ரு  கி  ன் றா ர் .   இ ப்  ப டி   ஒ ன் றி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்   பே    ட் டி   ஒ   ன்  றி ல்   ந டி  கை   பி ரி யா ம ணி   க ல ந் து   கொ  ண் ட   பொ   ழு து பெ  ண்  க  ளு க்  கு ந ட  க் கு  ம்  பி    ர  ச்  ச னை   க ளை   பற்  றி   வெ ளி   ப் ப டை  யா  க   அ தி ல்   பே   சியு  ள்   ளா ர் .    அ திலு ம்    த   மி ழ்   தி ரை   யு ல கி ல்   ச    ந் தித்   த   ச    வா   ல் க ளை   யு  ம்   அ தி ல்  கூ  றி   யு ள்   ளா ர் .   அ தா வ  து   பா   லி வு   ட்    ந டி   கைக ளு   க் கு   இ ய   ல் பா க வே

உ   ட ல   மை ப்    பு   க   ட் டு   க் கோ   ப் பா க   வு ம்    வெ   ள் ளை   யாக  வு   ம்   இ ரு   க் கும் .   அ த னா ல் ,    அ வ   ர்  க  ளு க் கு    கி   ளா   ம    ர்   கொ   ஞ் ச    ம்   தூ   க் க   லா    க   இ ரு க் கு ம் .   ஆ னா ல் ,   த   மி ழ்   ந டி   கை க    ளு க் கு   உ ட   ல்   ப   ரு வ   வே று  .   அ தை  பு    ரி ந் து   கொ   ள்ளா   த  ப ல  ர்   சி ல   ந டி  கை க ளு   க் கு   வ   லு  க ட்    டா ய மா   க   கி    ளா   ம   ர்   ரோ    லி ல்  ந  டி க் க   க ட்  டா ய    ப் ப டு  த்   தி   வ ருகி  ன் றா   ர்  க ள் .   அ த ன் பி ற  கு   த ற் போது  இ ரு   க் கு ம்    கா  ல கட்    ட த் தி   ல்   த   மி ழ்   சி   னி மாவி  ல்   கொ   ஞ் ச    ம்  மா   றி யு ள்   ள தா க  ந டி கை   பி ரியா ம ணி   கூ றி யு   ள் ளா ர் …

Leave A Reply

Your email address will not be published.