இர ண் டா ம் தி ரு ம ண த் தி ற் கு ரெ டி யா ன சீ ரி ய ல் ந டி கை . . . ! ! ! மா ப் பி ள் ளை யா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? தீ யா ய் ப ர வு ம் பு கை ப் ப ட த் தை க ண் டு அ தி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நா ம்  இ ரு வ  ர்   ந ம க் கு   இ  ரு வ ர்   2   சீ ரி  ய ல்   ந டி கை    தீ பா   இ ர ண் டா ம்  தி ரு ம  ண ம்   செ ய் யு ம்    த க வ ல்    த ற் போ து    சோ சி ய ல்   மீ டி யா வி ல்    ப ர வ லா  கி   வ ரு கி ற து .    எ ப் போ து ம்   வி  ஜ ய்   டி வி   சீ ரி ய லு க் கு    எ ன் றே   ப ல   கோ டி   ர  சி க ர் க ள்   இ ரு க் கி றா ர் க ள்  .   அ த னா ல்   வி ஜ ய்   டி வி யி ல்   ஒளி ப ர ப்  பா கி   வரு ம்    தொ ட ர் க ளெ ல் லா ம்   ம க்  க ள்   ம த் தி யி ல்   பே ரா த ர வை   பெ ற் று   வ ரு கி  ற து .   அ ந் த   வ கை யி ல்   டி ஆ ர்  பி யி ல்   மு ன் னி லை   வ கி த் த   தொ ட ர் க ளி ல்   ஒ ன் று    தா ன்   நா ம்   இ ரு வ ர்   ந ம க் கு   இ  ரு வ ர் .   இ ந்த    சீ ரி ய ல்   இ ர  ண் டு   பா க ங்க  ளாக   ஒ ளி ப ர ப் பா கி    இ ரு ந் த து .   நா ம்   இ  ரு வ ர்   ந ம க் கு   இ ரு வ ர்   சீ  ரி ய லி ன்   மு த ல்    பா க ம்   2 0 1 8   ஆ ம்    ஆண் டு    ஒளி ப ர  ப் ப ப் ப ட் ட து .   இ ந் த   தொ ட ரி ன்   மு த ல்   பா க த் தி ல்    செ ந் தில்  ,  ர க் ஷா ,   ரா ஷ் மி   எ ன் று   ப ல ர்   ந டி த் து   இ ரு ந் தன ர் .   மே லு ம் ,   இ ந் த  தொ ட  ர்  ந ன் றா க    தா ன்   செ ன் ற து .   பி ன்   கொ ரோ னா   தொற் று   அ தி க மா க  இ ரு ந் த தா ல்  இ ந் த   சீ ரி ய லி ல்  ந டி த்த   ந டிக ர் க ள்   ப ல ர்   வில கி   இ ரு ந்தா ர் க ள் .   இ த னா ல்   இ ந் த   தொ ட ர்   பா தி யி லே யே   நி றுத் த ப் ப ட் ட து .   அ  தற்  கு  பி ற கு   வே றொ ரு   க தை   க  ள த்தி ல்   அ தே   பெ ய ரி ல்   நா ம்    இ ரு வ ர்  ந ம க் கு   இ ரு வ ர்   2   சீ ரி ய ல்   ஒ ளி ப ர ப் பா கி   இ ரு ந் த து .

இதி ல்   செ ந் தி ல்   கு மா  ர்  அ வ ர் க ள்   மா  ய ன் ,   மா ற ன்   எ ன் ற   இ ரு   வே ட த் தி ல்   நடி  த் து   இ ரு ந் தா ர் .  இ ந் த   சீ ரி ய  லின்  மூ ல ம்    இ வ ர்   ம க் க ள்    ம த் தி யி ல்   மி க ப்    பிர  பல மா  கி   இ ரு ந் தா ர்   எ ன் று   சொ ல் ல லா ம்  .   மே லு ம் ,   இ ந் த   தொ டர்    20 2 0    ஆம்   ஆ ண்  டு  ஒ ளி  ப ர ப் ப ப்ப ட் ட து .   இ ந் த   தொ ட ர்   ஒ ளிப  ர ப் பா ன திலி ரு ந்து   மு டி யு ம்   வ ரை   ம க் க ள்   ம த் தி யி ல்    ந ல் ல   வர  வேற்  பை  பெ ற் று   இரு ந் த து .   இ ந் த   தொட  ரில்   மு த லி ல்   ம கா   க தா பா த் தி ரத் தி ல்    ரக் ஷி  தா   ந டி த்து    இ ரு ந் தா ர் .   பி ன்   தி டீ ர்   எ ன் று   ர க் ஷி தா   சீரி ய லி ல்   இ ரு ந்  து   வி ல கி   வி ட் டா ர் .  இ து   கு  றி த் து   அ வ ர்   வி ள க் க மு ம்    கொ டு த் து   இ ரு ந் தா ர்  .

பி ன்   இ  ந்த   சீ ரி ய லில்    ம கா   ரோ லி ல்   அ ர ண் ம னை   கி  ளி   சீ ரி ய லி ல்  ந  டி த் த   ந டி கை   மோ னி ஷா   ந  டி த் து   இ ரு ந் தா ர் .   மே லும் ,   இ ந் த    சீ ரி ய ல்   1 0 0 0   எ பி சோ டு க ளை   க ட ந் து   ந ன் மு  றை யி ல்   மு டி ந் து   இ ரு க் கி ற  து.   ப ல   தி ரு ப் ப ங் க  ளு ட ன்   செ ன் று   கொ  ண் டி ரு ந் த   நா ம்   இ ரு வ ர்   ந ம க் கு    இ ரு வ ர்   சீ ரி ய  ல்   தி டீ ரெ ன் று   மு டி வு க் கு  வ  ந் த து .  ச மீ ப  த் தி ல்   தா ன்   இ ந் த   சீ ரி ய லை   மு டி த் தி ரு ந் தா ர் க ள்  .  இ து    ச ந் தோ ஷ த் தை   கொ டு த் து   இ ரு ந் தா லு ம்   ஒ ரு   ப க் க ம்   ர  சிக ர்  க ளு க் கு  சீ ரி  யல்   மு டி வ டை   ந்த து   வ ரு த்  த த் தை    கொடு த் தி ரு ந் த து .

இ து   ஒ ரு   ப  க் க ம்   இ ரு க் க ,   இ ந் த   சீ ரி ய லி  ல்   வ டி வு   எ ன் ற   வி ல் லி   க தா பா த் தி ர த் தி  ல்   ந டி த் து   இ ரு ந் த வ ர்   தீ பா .   த ற் போ து   இ வ ர்   ப ல   சீ ரி ய ல் க ளி ல்   ந டி  த் து   வ ரு கி றா ர் .   ச ன்   டி வி யி ல்    ஒளி ப  ர ப் பா  கி   வரு ம்  பிரி ய மா ன   தோ ழி ,  ஜீ    த மி ழி ல்   ஒ ளி ப ர ப் பா கி   வ ரு ம்   அ ன் பே   சி வ ம்   போ ன் ற   சீ ரிய ல் க ளி ல்    தீ பா   பி சி யா க   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   இ ந் த   நி லை யி ல்   ந டி கை   தீ பா   இ ர ண்  டா ம்   திரும ண ம்   செ ய் து  கொ  ள் ளும்   த க வ ல்   த ற் போ  து  சோ சி ய  ல்   மீ டி யா வி ல்   ப டு   வை ர லா கி   வ ரு கி ற து .   ந டி கை    தீ பா வு க் கு   ஏ ற் கன வே    தி ரு ம ண மா கி   ஒ ரு   ம க  ன்   இ ரு க்கி  றா ர் .

இ வ ர்   த ன்   ம க னு ட ன்   அ டி க் க டி   எ டு த் த   பு கை ப் ப ட ங் க ள்   எ ல் லாம்   ச மூ க  வ  லை த ள ங் க ளி ல்   ப தி வி ட் டு   இ ரு க்  கி றா ர் .   இ ந் த   நி லை யி ல்    தீ பா   இ ர ண் டா ம்   தி ரு ம ண  ம்   செ ய் து   கொ ள் ள  இ ருக் கி றா ர்   எ ன்  ற   த க வல்    வெ ளி யா கி   உ ள் ள து .    அ வ ர்   சா ய்   க ணே ஷ்   பா பு   எ ன்ப வ ரை    கட ந் த   ஒ ரு    வ ரு ட மா க    காத லி த் து   வ ரு கி றா ராம் .   அ  வ ரை த்   தா ன்   வி ரை வி ல்   தி ரு ம  ண ம்   செ ய் து   கொ ள் ள ப்   போ வ தா க   கூ  ற ப் ப டுகி  ற து .   மே லு ம் ,   தீ பா   தா  ன்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ள் ள   இ ரு க் கு ம்   ந ப  ரு ட ன்   எ டு த் து க் கொ ண் ட   பு கை ப் ப ட ங் க ள்   த ற் போ து  சோ  ஷி யல்   மீ டி  யாவி ல்    ப ர வ லா கி   வ ரு கி ற து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.