இவ ருக் கு க ள்ள க்கா தல் தொ டர் பு இ ருக் கு. ..! !! பி ர ப ல தொ கு ப் பாளி னி யை கேவ லமா க பே சு ம் பயி ல்வா ன் ரங் கநா தன். . .! !! வெ ளிவ ந்த த க வ லை கே ட்ட கோப த் தில் ர சிக ர் க ள்.. .! !!

0

சி னி மாவை ப்   பொ ரு   த்த வ   ரை   சி   னி மா   ந ட் ச த் தி   ர ங் க ள்   ப ற் றி  ப ல   த னி   ப் ப ட்   ட   வா ழ்   க் கை  ச ம்பவ    ங் க ள்   வெ   ளி யா கி   வ ரு கி   ன் ற து .    அ ந் த   வ கை யி ல்   ச மீ ப   த் தி ல்    ப யி   ல் வா ன்   ர  ங்   க நா  தன்    ப ல   பி ர ப   ல  ங்க   ளை    ப ற் றி  ப ல   த க வ    ல் க ளை   வெ ளி    யி ட் டு   வரு  கி   ன் றா ர் .   அ தை யெ   ல் லா ம்   க ண்   டு கொ   ள் ளா த   ப யி ல்  வா ன்   ர ங்    கநாத  ன்   த ன து   யூ  ட் யூ பி    ல்  ப  ல  கி   சு  கி    சு   த க வ   ல் க ளை   வெ  ளி  யி ட் டு    வ ரு கி   ன் றா ர் .   அ து   ம ட்   டு ம ல்   லா ம ல்    ப   த் தி ரி    கை   ஆ சி    ரி ய ரா   க வு ம்    இ ரு ந் து   வ ரு கி   ன்  றா ர் .   மே லு ம்,  இ வ ர்    ப ல   ந டி க ர்   ப ற் றி   த   வ   றா  க   பே  சி   ப ல   ச   ர் ச்   சை க ளி   ல்    சி   க் கி   வ ரு கி   ன் றா ர் .

மே லு ம் ,   இ வ ர்   கூறு ம் ப ல   த க வ   ல் க ளை    பார்  க் கு  ம்   ப ல   ர  சி க ர் க ள்    கோ   வ த் தி    ல்   அ வ   ரை த்   தி   ட் டி   வ ரு கி   ன் றா ர் க ள் .    மே லு ம் ,   இ வ  ர்   செ   ய் வ து   த   வ   றா   ன    ஒ ரு   செ ய ல்   எ ன்  று  ப ல   பி ர  ப   லங் க  ள்   கூ றி   வ ருகி   ன் றா   ர் க  ள்.   இ ரு ப்  பி  னு ம்    இ வ ர்   யா ரு டை ய   பே  ச்  சை   யு ம்   கே ட் கா   ம  ல்  அ வ  ர்   இ தை யே   தொ டர்    ந் து  செ ய் து    வரு கி   ன் றா ர் .   இப் ப டி    ஒரு   நி லை  யி ல்   ச மீப    த் தி ல்   இ வ ர்   யூ   டி  யூப்    சே   ன லி ல்   பேட்   டி ய ளி   த் து ள்    ளா ர் .   மே  லு ம் ,   அ வ ரை   பே ட் டி    எ டு த் த   தொ   கு ப் பா ளி   னி    ல யா   இ வ ரே   ப  ல   கே   ள் வி  கள்   கே ட்  டு   ள் ளா ர் .

அ வை    அ னை   த் தி ற்   கு ம்   பொ   று மை   யா க  ப தில்   அ ளி  த் து   வ   ந் தா லு ம்   ப யி  ல் வா ன்   ஒ ரு   க   ட் ட த் தி  ல்   ல யா   உ   ங் க    ளி டம்   இ ரு க் கு ம்   ஆ   பா   ச   போ   ட் டோ   க் க   ளை    காட் டு   ம் ப  டி   கே   ட் டா ர் .   ஆ னா ல் ,   ப யி ல் வா ன்   நா   க   ரீ   க   ம்   கரு  தி   அ ந் த   போ   ட் டோ க் க   ளை   கா   ட் டு வ த   ற் கு   ம று   த் துவி ட்    டா ர் .   ஆ னா ல் ,   ப யி ல் வா ன்   ர ங்   க நா த ன்   ல  யாவு   க் கு ம்   இ டை யி ல்    சி று   மோ   த லு   ம்   ஏற் ப    ட்ட து .   இ த னை   தொ ட ர் ந் து    ப யி  ல் வா  ன்   ர ங் க நா   த ன்   ல யா   கு றி த் த   ப ல   அ   ந்   த ர   ங்   க   வி   ஷ ய ங் க    ளை   வீ டி யோ வி  ல்   தெ   ரி வி   த்   து   வ ரு கி    ன் றா ர் .

அ தா வ து   ல யா    மீ து   ப   ண   மோ   ச   டி   பு   கா   ர்   இ ரு   ப் ப தா க   வு ம்   அவ  ர்   க   ள் ள க்   கா த  லு   ட ன்   இ ரு ப்   ப தா க   வு ம்   கூ றி யு   ள் ளா ர் .   இ  ப் ப டி    வெ ளி யா  ன   த   க  வ ல்   பா ர்    த் த  ர சி க   ர் க ள்   அ வ ரை   மா   ட் டி   வி   டு வத   ற் கா  க   தி   ட் ட ம்  தீ    ட் டி ய   லயா    த ற் போ து  த ன   க் கு த்  தா  னே   ஆ  ப் பு    வை த்து  க்  கொ    ண் டா ர்   என் று   ப ல  ரு ம்   கி   ண் ட   ல்   செ ய் து   வ ரு கி   ன் றா   ர் க ள் .  ஆ னா  ல் ,   இ ந் த  த   க வ ல்   எ ந்  த   அ ள வு   க் கு   உ   ண் மை    எ ன் று   தெ ரி   ய வி ல்  லை  .   இ ந் த   த    க வ ல்   த ற் போது   ர சி  க   ர் க ள்   ம   த் தி யி ல்    ப ர வ   லா க   பே ச   ப்ப ட் டு   வ ரு கி   ன் ற து  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.