ச ற் று மு ன் ந டி கை மீ னா வின் க ண வர் தி டீ ர் ம ர ணம் . ..! !! அ வ ரு டை ய ம ர ண த் தி ற்கு என் ன கார ண ம் எ ன் று தெ ரி யுமா . .. ? ? ? வெ ளிவந் த த கவ லை க ண் டு ஷா க் கா ன ர சி கர் கள் .. .! !!

0

க டந் த ,   சி ல    ஆண்   டு க  ளா  க   உ   ட   ல்   நி   றை ய   கு   றைவா    லு ம்   தொ   ற் றி  ன்    கா   ர ண மா  க  வு ம்  ப  ல  தி ரை   ப் பி ர   ப  லங் க   ள்   உ   யி  ரிலி   ரு ந் து   வ ரு கி   ன்றா  ர் க ள் .   ஒ ரு   சி ல ர்   ம   ர்   மமா   ன    முறை   யி ல்   உ   யி   ரி  ழ  ந்  து   வரு  கி  ன் றா   ர்  கள் .    இ ப் ப டி   ஒ ரு   நிலை யி ல்  தெ   ன் னி   ந் தி ய   சி    னி மாவில்  பி ர ப ல   ந டி   கையா  க  தி க    ழ் ந்   து   வ ந் தவ ர்    தா ன்   மீனா .   இ வ ர்  கு   ழ ந்   தை   ந    ட்ச  த்தி ர   மா  க   அ றி மு   க மா கி   அ த ன்  பி ற  கு   ந டி  கை யா க   வ ல ம்    வ ந் து   கொ ண் டி   ரு ந் தா ர் .   இ ப் ப   டி யோ   நி லையி ல்   அ  வ ரது   க   ண வ   ர்   நே   ற் று   தி   டீ    ரெ   ன்   று   உயி   ரி ழ ந்  து   ள்ளா   ர்  .   இ வ ர்   கி   ட் ட த் த   ட் ட   1 5   ஆ ண்   டு க ளு   க் கு   மே   லா க

த   மி ழ்   ம ற் று ம்   தெ லு   ங் கு   தி ரை யு   ல கி ல்   மு   ன் ன ணி   ந டி   கை யா க   வ லம்    வந்  து   கொ ண் டி   ருந் தா ர் .    மே லு ம்,   ந டி கை   மீ னா   த   மிழ்  ,   தெ லு   ங் கு ,   க  ன் ன ட ம் ,   ம லை    யா ள ம்   என   அ னை  த் து  தெ    ன் னி ந்  தி ய    மொ ழி ப்   தி ரை  ப்  ப ட ங் க   ளி லு ம்   ந டித்  து   ள் ளா ர் .   இ த னை த் தொட ர்  ந்து   20 09 ஆ ம்   ஆ ண் டு    பெ   ங் க ளூ ர்   சா ஃ ப் ட் வே ர்   எ   ன் ஜி னீ   ய ர்   வி த் யா சா க ர்   எ ன்ப  வ ரை  தி   ரு ம    ண ம்  செ  ய் து  கொ ண்   டா ர் .     மேலு ம் ,   இ  வ ர் க   ளுக் கு   நை னி கா   எ ன் ற   ம க   ளு ம்   உ ண் டு .

இ வ ர்   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   நடி ப்  பி ல்   வெ   ளி வ ந் த   தெ றி  தி ரை    ப் ப ட   த் தில்   கு  ழ ந்  தை    ந ட் ச  த் தி ர   மா க    ந டி   த் து ள்   ளா ர் .   இ ப் படி     ஒரு    நி லை யி ல்   மீ னா வி ன்   க   ண வ   ர்   வி  த் யா சா க   ர்     நே ற்று    தி   டீ ரெ   ன  ம    ர    ண  ம்    அ டை   ந்து ள்    ளா ர் .   இ ந் த   தக வ லை   அ றி ந் த   தி ரை யு    ல கின ர்   பெ   ரும்   அ  தி   ர் ச் சி   க் கு  ஆ   ளா கி   உ   ள் ளா   ர் க  ள்.   மே லு ம் ,   இ வ ர து   க   ண வ   ர்   பா தி  க்  க ப் ப   ட் டு   அ தி   லி ரு   ந்  து   மீ  ண்  டு   அதன்   பி ற கு  ப    க்க   வி   ளைவி னால் பாதி க் க ப் ப   ட் டு   வந் து   ள் ளா  ர்  .

அ  வ  ர  து   நு   ரை  யீ    ர ல்     பு  றா  எ    ச் ச  த் தா  ல்   தொ     ற்று  ஏ ற் ப     ட் டு    ள் ள து  .   இ த னால்  ,    அ வ ரு க் கு   நு   ரை யீ   ர ல்    பா   தி க் க ப் ப ட்   டு   மா  ற் று   மு றை  யில்   பொ   ரு த் து  சி   கி  ச்   சை  ந  டைபெ   ற் று    உ  ள் ள  து .  ஆ னா ல் ,   நு   ரை   யீ ர   ல்    கி டை   த் த   தி ல்   தா    ம த  ம்   ஏ ற் ப    ட் ட தா   ல்   அவர்    நே ற் று   செ   ன் னையி ல்   உ ள் ள   த   னியா   ர்   ம ரு   த் து வ ம   னை யி   ல்  உ   யி ரி   ழ ந்து   ள் ளா ர் .   இ  து   ஒட்   டு  மொ    த் த   தெ  ன்    னி ந்  தி  ய  தி ரை   யு ல கி   ல்   மாபெ    ரு ம்   அ  தி   ர் ச் சி  க்  கு   ஆ  ளா கி  உ   ள்  ளது   எ ன்   று  தா ன்  சொ ல் ல   வே   ண் டு  ம்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.