தே னில வு மு டி ந்த து ம் வேலை யை க் கா ட் டி ய ந ய ன் தா ரா . . .! ! ! அ வ ர் எ ன் ன செ ய் தார் தெரி யு மா . . . ? ? ? அ தை கே ட் டு அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தே னில வு   மு டி  ந் து   இ ந் தி யா   தி ரு  ம் பி ய   ந யன் தா  ரா   த ற் போ து   மு ம் பை    கி ள ம் பி வி ட் ட தா க   த க வ ல்   வெ ளி  யா கி யு  ள் ள து . ச மீ ப த் தி ல்    பெ ரி ய   அ  ள வி ல்   க வ  ன த் தை   ஈ ர் த் த து   ந  ய ன் தா ரா – வி க் னே ஷ்    சி வ ன்   தி ரு ம ண ம் தா ன்  .   2 0   கோ டி   செ ல வி ல்   ந ட த் த ப் பட் ட    இ ந் த   தி ரு  ம ண த் தை   ஒ ளி ப ர ப் பு  செ  ய்யு ம்    உ ரி மை யை   த  னி யா ர்  ஓ டி  டி   நி று வ  ன ம்   ரூ . 2  5   கோ டி   கொ டு த் து   வா ங் கி ய து .   ந ய ன் தா ரா    –   வி க் னே ஷ்   சி  வ ன்   தி ரு ம ண த் தை    வே த  ம ந்  தி ர ங் க ள்   ஓ தி   ந ட த்  தி   வை த் த   வே த   வி  ற் ப ன் ன ர் க ளு  க் கு   ம ட் டு ம்    பெ ரி ய   தொ கை  க்   கொ டு த் தி ரு  க் கி றா ர்   ந ய  ன் தா ரா .    இ ந் த    ஒ ரு   செ ல  வை   ம ட் டு ம்   ந ய  ன் தா ரா   கொ டு த் தி  ரு க் கி றா ர் .    ம ற் ற வை யெ  ல் லா ம்   த னி யா  ர்   ஓ டி டி    நி று வ ன ம்   செ ய் தி ரு  க் கி ற து .   இ தே    போ ல   இ வ ர் க ள து    தே னி ல வு   ப ய  ண த் தை யு ம்   த னி யா ர்   நி று வ ன ம்   ஏ ற் பா டு  செய்திரு  க்கி றது.

தா ய் லா  ந் தி ல்   பி ர ப  ல மா ன   த   சி  யா ம்   ஓ ட் ட லி ல்   ஏ ற்  பா டு   செ ய் தி ரு  க் கி ற து .    இ தை யு ம்    ப டி யு ங் க ள் :   சி ம் பு   பட த் தி ன்    ரி லீ ஸ்  தே தி   அ  றி வி ப் பு.  .  கொ  ண்டா  டு ம்   ர சி க ர் க ள்   ந ய ன் தா ரா    –   வி க் னே ஷ்   சி வ ன்   இ ந் த   ஓ ட்ட  ல்   நி று வ ன மு ம்   இ ந் த   ந ட் ச த்தி ர   ஜோ டி க ளை   த ங் க ளி ன்   சி ற ப் பு   வி ரு ந் தி ன ர் க ளா க க்   க வ னித் து க்  கொ ண் டி ரு  க் கி றா ர் க ள் .   த ற் போ து   தே னி ல வு   மு டி ந் து    திரு  ம் பி யி ரு க் கு ம்   இ ரு வ ரு ம்  ஓ  ட்ட ல்   நி ர் வா க  த் தி ற் கு ம் ,   ப ய ண   ஏ ற் பா  டு   செ ய் த   த னி யா ர்   நி று வன த் தி ற்  கு ம்   ந ன் றி   தெ ரி வி த் தி ரு க் கி றா ர் க ள் .   தாய்  லா ந் தில்   ஹ னி மூ ன்   ந  ய ன் தா ரா வு ம் ,

இ  யக்  கு நர்    வி க்னே ஷ்    சி வ னும்   தே னி ல வு க் கா  க  தா ய் லா ந் து க் கு   செ ன் ற   நி லை யில் ,    அ ங் கி ரு ந் து   ப ல   பு கை ப்ப  ட ங் களை    வெளி யி ட் டு    ர சி க ளு க் கு   இ ன் ப   அ தி ர் ச் சி   கொ டு த் த ன ர் .   தே னி ல வு   மு டி ந் து   ச மீ ப த் தி ல்   இ ந் தி யா   வ ந் த   இ வ ர் க ள்   அ டு த் த   என் ன   செ ய்  ய   உ ள் ள ன ர்   எ ன் ற   கே ள் வி   ர சி க ர் க ள்   ம த் தி யி ல்   அ தி க மா க வே   இ ரு ந் த து .   இ ந் நி லை யி ல்   இ த ற் கு   ப தி ல்   அ ளி க்  கு ம்  வி த மா க   த ற் போ து   த கவ ல்   ஒ ன் று  வெ ளி யா  கியு ள் ள து .  மு   ம் பை   கி ள ம்  பிய   ந ய ன் தா ரா   நா டு   தி ரு ம் பி ய   கை யோ டு   மு ம்  பை க் கு   செ ன் று வி ட் ட தா க வு ம் ,

அ ட் லி   இ ய க் கி   வ ரு ம்   ஜ வா  ன்   ப ட ப் பி டி ப் பி ல்   க ல ந் து   கொ ண் டு ள் ள தாக வு ம்   த க வ ல்   வெ  ளி யா கி யுள் ள  து .  தி ரு ம ண ம்   எ ன் ப தா ல்    ந ய ன் தா ரா   கு ட் டி   பி ரே க்   எ டு  த் த   நி லை யி ல் ,    ஷா ரு க் கா ன்    தொ ட ர் பா ன   கா  ட் சி க ள்   நே ற்  று  பட மா க் க ப்ப  ட் டி ரு க் கி ற து.  ஜவான்   ப ட த் தி ல்   ஷா ருக்  கா னுக்  கு   ரா சி யா ன   ந டி கை யா ன   தீ பி கா   ப டு கோ ன்   க வு ர வ த்   தோ ற் ற த் தி ல்   வ ருகி றா ரா  ம் .   ஜ வா ன்   மூ ல ம்   அ ட் லி   ம ட் டு ம்   அ ல் ல   ந ய ன் தா ரா வு ம்   பாலி வு ட் டி ல்   அ  றி முக மா கி றா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.