ச ற்று மு ன் மூ த் த ந டி க ர் தீ டி ர் ம ர ணம் . . . ! ! ! அ தி ர் ச் சி யி ல் மூ ழ்கி ய திரை யு ல க ம் . . . ! ! ! க ண்ணி ர் வி ட் டு க த றி ய கு டு ம் ப த் தி ன ர் க ள் . . . ! ! ! சோ க த் தி ல் வா டு ம் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

பொ து வாக   சி   னி மாவி   ல்   து   ணை    கதா பா   த் தி ர த்   தி ல்   ந டி  க் கும்  ஒ ரு  சி    ல ரு க் கு   ம ட்   டுமே    ம   க் க ள்   ம     த்தி யி ல்   நீ    ங் கா   இ ட   ம் கி டை   க் கு  ம்.   அ  ந் த   வகை  யி ல்   இ ய க் கு ன ர்  ச சி    இ ய க் கி ய   பூ   எ ன் ற   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ன்   மூ   ல ம்  அ றி மு    க மா ன வ   ர் தா  ன்   ந டி க ர்   பூ   ரா மு   எ ன் ப வர்  .   இ வ ர்    அ ந் த   தி ரை   ப் ப ட   த் தி ன்  க தா நா   ய க னா   க   ந டி த்  த  த   ங் க ரா சு வி   ன்    த   ந்தை   க  தா பா   த் தி ர   த் தி ல்   ந டி த் து   கி   ராமத்   து     த    ந்  தை    யா க   முத ல்   தி ரை   ப் ப ட  த்தி  லே யே   ம   க் க ள்   ம   த் தி யி ல்   மி க வு ம்    பி ர ப   ல  மா கி   வி    ட் டா ர்   எ ன் று தா ன்   சொ ல் ல   வே ண்டு ம் .    அ ந் த   தி ரை   ப் ப ட   த் தை  தொ  ட ர்   ந் து   நீ   ர் ப ற வை ,  வீ   ர ம் ,   ஜி  ல் லா   போ ன் ற த்   தி ரை   ப் ப ட   ங் க ளி ல்   ந டி   த் து ள்   ளா ர் .

மே லு ம்,   த ங் க மீ  ன் க ள்  தி  ரை   ப் ப ட   த் தில்   செ   ல் ல ம் மா   ளி  ன்   தா   த் தா வா   க   ந டி   த் தி ரு   ப் பா ர் .   அ ந் த   தி ரை   ப்ப ட    த் தை   தொ ட  ர்   ந் து   ப    ரி யே   று ம்    பெ   ரு மா ள்    தி ரை   ப் ப ட    த் தி ல்   க   ல் லூ ரி   மு த   ல் வ  ர்   ந டி   த்தி  ரு   ப் பா ர் .   இ ந் த   தி ரை  ப் ப ட    த் தை   தொ ட ர்  ந் து   ச மீ ப   த் தி ல்   ந டி க ர்   சூ  ர் யா  ந டி   ப் பி ல்   வெ   ளி வ ந் த சூ  ர   ரை ப் போ ற் று  தி ரை ப் ப ட த் தை   சூ ர் யா வி   ன்   த ந் தை யா   க    ந டி   த் தி ரு   ப் பா ர்  . முற்போ க் கு எ ழு த் தா ள ர் , க லை ஞ ர் க ள் ச ங் க த் தி ன் மா நி ல க் கு ழு மு ன் னா ள் உ று ப் பி ன ரு ம் , நா ட க , தி ரை க் க லை ஞ ரு மான ‘ பூ ‘ ரா மு
கா ல மா னா ர் .

மா ர டை ப் பா ல் பா தி க் க ப் ப ட் டு செ ன் னை இ ரா ஜி வ் கா ந் தி ம ரு த் து வ ம னை யி ல் சி கி ச் சை பெ ற் று வ ந் த போ து உ யி ர் பி ரி ந் த து .   இ ப் ப   டி யா ன   நி    லையி  ல்   ச மீ ப   த் தி ல்  மா   ர டை    ப் பு   ஏ ற் ப   ட் டு   ரா ஜீ   வ் கா   ந் தி   அ ர  சு   ம ரு   த் து வ ம   னை  யில்   அ னு ம   தி க் க ப்   ப ட் டு   சி   கி   ச்   சை   பெ   ற் று    வ ந் து   ள் ளா ர் .   அ த ன் பி ற கு   இ வ ர்   சி   கி   ச்   சை   ப   ல னி   ன் றி   நே    ற் றி ர   வு   உ   யி   ரி   ழ   ந்   து    வ ந்   து வி ட்    ட தா க   தக   வ   ல் க ள்   வெ ளி   யா கி    உ   ள் ள து .  இ ந்த   த க வ   லை  அ   றி ந் த  ப ல   தி  ரை   ப்பி ர பல    ங் க ள்   அதி   ர் ச் சி   க்  கு   ஆ   ளா கி   உ ள்  ளார் க ள்  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.