எ த்த னை ல ட் சம் கொ டு த் தா லு ம் கம லு டன் ந டிக் க மா ட் டே ன். ..! ! ! கம லை யே வே ண் டாம் எ ன் று ம று த்த மு ன்ன ணி நடி கை. .. ! !! இ வ ர் அ ப்ப டி செ ய் ய இ து தா ன் கார ண மா.. . ? ? ? ப ல ரை யும் அ தி ர்ச் சி யில் ஆ ழ் த்தி ய த க வல் உ ள் ளே. ..! !!

0

த மிழ்   சி  னி மா வி ல்   ஏ ரா  ல மா ன   நடி க   ர் க  ள் உள்  ளா ர் க   ள் .   அதி ல்   நடி  ப்பு  க் கா  க கை   த் த ட் டு   வா  ங்  குப  வ ர் க   ள்   ஒரு சில ரே .   அந்  த   வ  கையி ல்    ந டி   ப் பில்   ந டி க ர்  உ ல க  நா ய   க யன்   எ ன் று   சொ ன்  னா ல்   அ து   கம   ல ஹா ச   ன்   அ வ ர் க ள் .   இவ ர்   ஆ ர  ம் ப   த்தி ல்   இ ருந்   தே   பு  து வி த   கதை   க் க ள   த் தை   தே ர்   ந் தெடு   ப் ப  து   மு ன்  ன ணி   ந டி க  ர் க ள்  ந டி க் க   மு   டியாத க    தையை   எடு   த் து  தன து   தி   ற   மை   யை   வெளி கா   ட் டி  த   மி ழ்   சி   னி மா வி  ல்   ம ற  க்க   மு   டியா  த   ந ப ரா   க    உள்  ள  வ ர்   ந டி கர்   கம ல ஹா ச   ன் .   சமீ  ப  த்  தி ல்  இ ய க் குன ர்   லோ  கே ஷ்  க  ன கரா   ஜ்   இ ய க்க   த் தி ல்  வி   க் ரம்   எ ன் ற   ப ட   த் தி  ல்   ந டி த் து   ள் ளா ர் .

இ ப் படி   ஒ ரு   நி  லை யில்   கம   ல் ஹா ச  னு ட   ன்  இ   ர ண் டு  மு   ன் ன  ணி   ந டி   கை க   ள்  ந டி  க்க  ம   றுத் து  உ  ள்ள  தா க ப யி   ல் வா   ன்   ர   ங் கநா த   ன்   ஒ ரு   த  க வ    லை  வெ  ளியி ட்  டு ள்  ளா   ர் .  ஒரு  கா ல க  ட் ட   த்தி   ல்   தி ரை  ப் ப ட   ங் க ளி  ல்   ந கை   ச் சு வை  ந டி    க ரா க வு   ம்   வி   ல் ல னா   க வு ம்  க   லக்  கி  வ   ந் து  ள் ளா   ர்.  அ த   ன்பி  ற கு   சில   ஆ   ண்டு க   ளா க  பெ  ரி தா க  வா   ய் ப் பு க   ள்   எ   துவு ம்   கி டை   க் கா த  கா    ர ண த்தி    னா ல்   ப   த் தி ரி   கை யா  ள ரா   க  த   ன து    ப ய   ணத்   தை   ஆ  ர   ம்பி  த்  தா ர் .

அ ந் த   வ   கையி ல்   ஒ ரு  தி ரை  ப் ப ட   த் தில்  ந டி க ர்   க ம   ல்ஹா ச   னு க் கு    ஜோ   டியா க   ந டி  கை  ந தி  யா வை   தே ர்  வு   செ  ய்து  இ ரு   ந்தா ர்  க ளா  ம் . அ ப் போ   கே   ட் ட த   ற் கு   எ த்த   னை   ல  ட் ச  ம்   கொ டு    த்  தா   லு   ம்   எ   ன் னா  ல்   ந  டி கர்    க ம  ல் ஹா ச  னு ட ன்  நடி க் க   மா   ட் டே     ன்   எ ன் று   ம   று த்  து   உ ள்   ளா ர்      க    ள் . மே    லு ம்,   சி   னிமா   து  றை யில்   நா ன்  பா ர்  த் த   வ ரை  ந டி கை   ந   தி யா  ம ட்   டு ம் தா   ன்   தி  ரை   ப் ப ட   த் தி   ற் கா க  க வ   ர் ச்   சி யா   க   ந டி   க் கா ம  ல்    இ ரு   ந் து ள்   ளா ர் .

மே   லு ம்,   அ வ ர்   ஒரு   க தை   கூ றி  னா ள்   அ ந் த  க  தை யை   தே  ர் வு   செ  ய் த   பி ன்   தி   ரும்  பவு    ம்   மா  ற் றி   னா ல்   ந டி க் க    மா   ட்டே ன்    எ ன் று  ம   றுத்   து  வி  டு வா ரா   ம் .  இ தே   போ  ன் று   நடி கை   ந தி   யா  வை   தொ ட ர்  ந் து   மு ன்   னணி    ந டி   கை   சு பல   ட்  சுமி   க் கு ம்  ந டி க ர்  கம   ல் ஹா ச  னு ட ன்   ந டி   க்க   வா ய்  ப் பு   கிடை    த்து  ள் ள   து .   அ வ ரும் அதை   ம   றுத் து   வி  ட் டா  ரா   ம்.    மே   லும்  ,   கு   டும்   ப  பா    ங்   கா ன  க   தை க ள்   இ ரு   ந் தால்   ம   ட் டு ம்   ந டி  ப் பே ன்   எ   ன் று   அ  வ ர்  கூ   றி ய தா   க   ப யி   ல் வா   ன்  ர   ங் க நா த   ன்   கூ   றி யு ள்   ளா   ர்…

Leave A Reply

Your email address will not be published.