நான் அ ம் மா ஆ யிட் டே ன் . . . ! ! ! ர சி க ர் க ளு க் கு கு ட் நி யூ ஸ் சொ ன் ன பி ர ப ல ந டி கை . . . ! ! !யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா .. .? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ம கி ழ் ச் சி யி ல் வா ழ் த் து க ள் தெ ரி வி த் த கு டு ம் ப த் தி ன ர் க ள் ம ற் று ம் ரசி க ர் க ள் . . .! ! !

0

பா லிவு ட்   தி  ரை யு லகி ன்   மு ன் ன ணி   ந ட் ச த்  தி ர ங்க ளா க   வ ல  ம்   வரு ப  வ ர் க ள்   ர ன்பீ  ர்   க பூ ர்  ம ற் று ம்   ஆ லி யா ப ட் .   இ வ ர்க  ள்   இ ரு வ ரு ம்   நீண் ட   கா ல  மா க   ஒ ரு வ ரை  யொ ரு வர்    கா த லி த் து   வ ந் த ன ர் .   ச மீ ப த் தி ல்   இ வர் க ள்    இ ரு வ ரு ம்   த ங்க ள து   நெ ரு ங் கி ய    ந ண் ப ர் க ள்   ம ற் றும்   கு டு ம் ப த் தா ர்    முன்  னி  லையி ல்    தி ரு ம ண ம்   செய் து   கொ ண் ட ன ர்  .   மு ம் பை   அ டு  க் கு மா டி   குடி யி ரு  ப் பி ல்   வ சி த்  து   வ ர க் கூ டி ய    இ வ ர் க ள து   கு டி யி  ரு ப் பி ல்   வ ண் ண   வி ள  க்கு  க ளா ல்   அல  ங்க  ரி த் து ,   பா லி வு ட்   பி ர ப ல ங் க ள்  சி ல ரை   அ ழை த் து   எ ளி மை யான   மு  றை யி ல்   இ வ ர் க ள்   தி ரு ம ண த் தை   ந  டத் தி   மு டி த்  த னர் .

ஆ னா ல் ,  தி ரு  ம ண ம்   மு டி ந் த   5 வ து   நா ளே   ப ட ப் பி டி ப் பி ல்   க  ல  ந் து   கொ ள் ள   செ ன் றா ர்    ஆ லி யா   ப ட்.   இ ந் நி லை யி  ல் ,   த ன து   இ ன் ஸ் டா    ப க் க த் தி ல்   ஆ லி யா    ப ட்   ஒ ரு   பு கை ப்  ப ட த் தை   ப கி ர் ந் து ள் ளா ர் .   அ ந் த   பு கை ப் ப ட த் தி  ல் ,   ம ரு த்து  வ ம னை யி ல்   செ க்   அ ப் பு க் கு  செ ன்  ற போ து   எ டுத்  த  பு  கை ப் ப ட த் தை  ப கி ர் ந் து ள்ள   ஆ லி யா   ப ட்   “  எ ங் க ளு க் கு   கு ழ ந் தை   வ ர ப் போ கி ற து ”   எ ன   குறி ப் பி ட்  டு ,   இர ண் டு   சி ங் க ங்  க ள்  அ த ன்   குட் டி  யுட  ன்   கொ ஞ் சி    வி ளை யா  டும்   பு கை  ப்ப  ட த் தை யு ம்   ஷே ர்   செ ய் தி ரு க் கி றா ர் .

இ தை ப்  பா  ர் த் த  அ வ ர து   ர சி  கர்  களு  ம்  ,   தி ரை யு ல க  பி ர ப ல ங் க ளு  ம்   ர ன் பீ ர்   க பூ ர்   –  ஆ  லி யா   ப ட் டு க் கு   வா ழ் த் து க் க ளை   தெ ரி வி த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .    த ற் போ து ,  டு வி ட்  ட ரி ல்   A l i a B h a t t   எ ன் ற   ஹே ஷ் டே க்   டி ரெ ண் டா கி   வ ரு கி ற து .   ஆ லி யா   ப ட்   –   ர ன்பீ  ர்   க பூ ர்   இ ருவ  ரு ம்  த  ற்போ  து   ‘ பிர ம் மா ஸ் தி ரா ’    எ னு ம்   பே ண் ட ஸி   ப ட த் தி ல்  ஜோ டி  யா க   ந டி த்து ள் ள  ன ர் .   இ ப் பட ம்    வ ரு கி ற   செ ப் ட ம் ப ர்   மாத ம்    9 – ம்   தேதி  ரிலீ சா க   இ ரு க் கி ற  து.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alia Bhatt 🤍☀️ (@aliaabhatt)

Leave A Reply

Your email address will not be published.