வெ றும் 3 0 ரூ பா வு க் கு வ யி றா ர சா ப் பா டு போ டு ம் ந டி க ர் சூ ரி . . . ! ! ! ப சி யா ல் ஓ ட் ட லு க் கு ஓ டு ம் ஏ ழை ம க் க ள் . . . ! ! ! வயி று நி றை ய சா ப் பி ட் டு சூ ரி யை வா ழ் த் து ம் ரசி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

நடி க ர்   சூ ரி  எ ன் ப வ ர்   ஒ ரு  இ ந் தி ய த்   தி ரை  ப்ப ட   ந டி க ரா வா ர்  .    2  0 0 9ல்    வெ ளி வ ந் த   வெ ண் ணி லா    க படி கு ழு   தி ரை ப் ப ட த் தி ல்    ப ரோ ட்டா   போ ட் டி யி ல்    க ல ந் து   கொ ள் வ து   போ  ல  இ ரு ந் த   கா ட் சியி ல்    நடி த்  து ப்   பி ர ப ல மா ன தா ல்   ப ரோ ட் டா   சூ ரி   எ ன் று   அ றி ய ப் ப டுகி றா ர்  .  இ  வர்    தமி ழ் நா  ட் டி ன்   ம து ரை ,   ரா ஜா  கூரி  ல்   மு த் து சா மி – சே ங்கை  யர சி   அ ம் மா  ளு க் கு  ம  க னாக  ப்   பிற  ந்தா ர் .   இ வ ரு க் கு  ஐ  ந் து   ச கோ த ர ர் க ள்    உண் டு .    இவ ர்    ம கா ல ட் சு மி   எ ன் ப வ ரை   ம  ண ந் து ள் ளா ர் .   இ ந் த   இ ணை ய ரு க் கு   வெ ன் னி லா   எ ன் னு ம்   ம க ளு ம் ,   ச ர வ ண ன்   எ ன் னு ம்   ம க னு ம்   உ ண் டு . நடி க ர்   சூ ரி   மது ரை   அ ர சு   ரா ஜா ஜி  ம ரு த் து  வம னை   வ ளா க த் தி  ல்   பு தி தா க   அ ம் ம ன்   உ ண  வ க த்தை    தொ ட ங் கி    உ ள் ளா ர் .

இ ந் த   உ ண வ கத்  தி ல்   உ ண வு   த ர மா ன தா க வு ம் , அதே   நே ர  த் தி ல்   வி   லை   கு றை கா வு ம்    உ ள்  ள தா ல்   ந டி  க ர்   சூ ரி யை    பொ து ம க் க ள்    பா ரா ட் டி   வ ரு  கி ன் ற ன ர்  .   ம து ரை    ரா ஜா ஜி     பொ து   ம  ரு த் து வ ம னைக் கு   வ  ரு ம்   ம க் க ளு க் கு   இ து    மி க வு ம்   ப ய  னு ள் ள தா க   உ  ள் ள து .   இ ந் த    ஓ ட் ட லை   நி தி   ம ற் று ம்   ம னி த   வ ள   மே லா ண் மை த் து றை   அமை  ச் சர்    ப ழ னி  வே ல்  தி யா  கரா  ஜ ன்   தி ற ந் து   வை  த் தா ர் .   வெ று ம்   3 0   ரூ  பா வு க் கு   வ யி றா ர   சா ப்  பா டு   போ டு ம்       அ  ப் போ து   பே சி ய   அ வ ர் ,   க ட ந் த    ஆ ட் சி யி ல்   இ ந் த  ஓ ட் ட லு க் கு    டெ ன் ட ர்   எ டு த் த வ ர்க ள்   எ ல் லா ம்   மி க வு ம்   கு றை வா ன   ப ண த் தை த்  தா ன்   வா ட கை யா க   கொ டு த் தா ர் க ள் .

அ து ம ட் டு  ம்   இ ல் லா ம ல் ,   சா ப் பா ட் டி ன்   வி லை யை   மி க வு ம்   அ தி க மா க   இ ரு  ந் த து . ஆ னா ல் ,  இ ப் போ து   சாப் பா டு  த ர மா ன தா க வு ம்    வி லை   கு றை வா க    இ ரு ப் ப தா க வு ம்   கூறி  யிரு ந் தார்  .    வெ று  ம்   3  0  ரூ பா ய்   இ ந் த    ஓ ட் ட லி ல்   த க் கா  ளி   சா த ம் ,   லெ ம ன்   சா த ம் , த யி ர்    சா த ம் ,   பு ளி   சா த ம் ,   நெ ய்   சா த த் தி ன்   வி லை  வெ  றும்   3 0 ரூ பா ய் க் கு    விற் க ப் ப டு கி ற து  .   இ த னா ல்    அ ங் கு   வ  ரு ம்   ம க் க ள்   மி கு ந் த   ம  கி ழ் ச் சி   அ டை ந் து ள் ள ன  ர் .   லா ப   நோ க் க ம்   இ ல் லா ம ல்  ம க் க ளு க் கா க   இந் த   ஓ  ட் ட லை   தொ ட ங்  கி   உ ள் ள    சூரி  க் கு   ப ல ர்   வா ழ் த்  து   தெ ரி வி த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.