ந டிக ர் ஹ ரி ஷ் க ல் யா ணு க் கு வி ரை வி ல் தி ரு ம ணமா . . . ? ? ? இ வ ர் தி ரு ம ண ம் செய் யப் போ கு ம் பெண் யா ர் தெ ரி யு மா . . .? ?? அ ட அ வ ங் க ளு ம் ஒ ரு ந டிகை தா னா . . . ! ! ! பு கைப் ப டத் தை பா ர் த் து ஆ ச் ச ர் ய மா ன ர சி க ர் க ள் . .. !! !

0

அ டுத் த டு த் து    ப ட   வா ய் ப் பு க ள்   கு வி ந் து   வ ரு வ தா ல் ,   கோ லி வு ட் டி ல்   பி சி யா ன   ந டி க ராக   வ ல ம்    வ ரு கி றா ர்   ஹ  ரீ ஷ்  க ல்  யா ண் .   சி ந் து   ச ம வெ ளி   ப ட ம்   மூல ம்   ந டி  க ரா க   அ றி மு க மா ன   ஹ ரீ ஷ்   க ல்  யா ணு க் கு   ஆ ர ம் ப   கா ல த் தி ல்   அ வ ர்   ந டி த் த   ப ட  ங் கள்   வெ ற்  றி யைப்   பெ ற வி ல் லை  .   இ தை யடு த் து   க  ம ல் ஹா ச ன்   தொகு  த் து   வ ழ ங் கி ய   பி க் பா ஸ்   நி க ழ் ச் சி யி ன்   மு த ல்   சீ ச  னி ல்   வை ல் டு   கா ர் டு   போ  ட் டி யாள  ரா க   ப ங் கே ற் று ,   இ று தி  ப் போ ட் டி   வ ரை   மு ன் னே றி னா ர் .   இ ந் நிக  ழ் ச் சி   அ வ ரு க் கு   ஒ ரு   தி ரு ப் பு மு னை யா க   அ மை ந் த து   எ ன் றே   சொ ல் ல லா ம் .   பி க் பா ஸ்   நிக ழ் ச் சி  க் கு   பி ன்   அ  வ ரு க் கு   ப ட   வா ய் ப் பு க ளு ம்    கு வி ய த்   தொ ட ங் கி ன .     அ த ன் பி ன்   இ வ ர்   ந டி த் த   பி யா ர்   பி ரே மா   கா த ல் ,   இ ஸ் பே ட்   ரா ஜா வு ம்   இ த ய   ரா ணி யு ம் ,   தா ரா ள    பி ர பு,

க ச ட   த ப ற ,   ஓ ம ண ப் பெ ண் ணே   ஆ கி ய   ப ட ங் க ள்   அ டு த் த டு த் து   ஹி ட்   ஆ ன தா ல் ,   த மி ழ்    சி னிமா  வி ல்   த ன க் கெ ன   ஒ ரு   த னி   இ ட த் தை   பி டி த்  து ள் ளா ர்   ஹ ரீ ஷ்  க ல் யா  ண் .  த ற் போ து   ச சி    இய  க் க த் தி ல்   உ ரு வா கி   வ ரு ம்   நூ று   கோ டி   வான வி ல்   எ ன் கி ற   ப ட த் தி ல்    நா ய க னா க   ந டி த் து   வரு கி  றா ர்   ஹ ரீ ஷ்   கல் யா ண் ,   இ து  த வி ர  பி யா  ர்   பி ரே மா   காத ல்   ப ட   இ  ய க் குன ர்   இ ள ன்   இ ய க் கு ம்   ஒ ரு   ப ட த் தி லு ம்    ஹீ ரோ வா க   நடி க் க   க மி ட்   ஆ கி யு  ள் ளா ர் .   இ வ்வா று   அ டு த் த டு த் து   ப ட   வா ய் ப் பு க ள்   கு  வி ந் து   வ ரு வ தால் ,    கோ லி வுட் டி  ல்   பிசி யா  ன  ந டி க ரா க   வ ல ம்   வ ரு கி றா ர்   ஹ ரீ ஷ்   க ல் யா ண் .

இ ந் நி லை யி ல் ,   அ வ ரு க் கு    வி ரை வி ல்   தி ரு மண ம்    ந டை பெற   உ ள் ள தா க   கோ லி வு ட்   வ ட்  டா ர த் தி ல்   பே ச்சு   அ  டி படு கி ற  து .   அ வ ர து   பெ ற் றோரு   அ வ ரு  க் கு  பெ ண்    பா ர் த் து  வ ரு  கிறா  ர்க ளா ம் .    அ வர து   தி  ரு ம ணம்   அ  ரே ஞ்  மே ரே ஜா க   தா ன்   இ  ருக் கு ம்   எ ன   கூ ற ப் ப டு கி ற து .   வி ரை வில்   இ து கு றி த் த  அ தி கா ர ப்பூ ர் வ  த க வ ல்   வெ ளி யா கு  ம்  எ ன   எ தி ர் பா ர் க் க ப் ப டு கி ற து  .     அடு த் து   சி வ  ப் பு   மஞ்  ச ள்  ப ச் சை   இ ய க் கு ன ர்    ச சி  இ ய க் க த் தி ல்   ஒ ரு   ப ட த்  தி ல்  ஹ ரி ஷ்   க ல் யா ண்   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   த ற் போ து   பி ஸி யா ன   ந டி க ரா க   இ ரு ந் து   வ ரு ம்   ஹ ரி ஷ்    க ல் யாணு க் கு   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   வை க் க   பெ ற் றோ ர்    பெண்   பா ர் த் து   வ ரு கி றா  ர் க ளா ம் .

இ ன் னு ம்  சி ல   மா த ங் க ளி ல்   ஹ ரி ஷ்    கல்  யா ணு க் கு  a r r a n g e d   m a r r i a g e   ந ட க் க லா ம்    எ ன் று ம்   த கவ ல்    பர வி   வ ரு கி ற து .   ச மீ ப த் தி ல்   ஆ தி   –   நி க் கி   க ல் ரா ணி  ,   வி க்னே ஷ்    சி வ ன்  –   ந ய ன் தா ரா    போன் ற   பி ர ப ல ங் க ள்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் த   நி லை யி ல்    அந்  த   லி ஸ்டி ல்    அ டு த் து  ஹ  ரிஷ்    க ல் யா ண்   இ ணை வா ரா   எ ன் ப தை   பொறு  த் தி ரு ந் து  தா ன்   பா ர் க்  க   வே ண் டு ம் .   கொரோ னா   லா ஃ  ட வுன்    கா ல க ட் ட த்தி ல்   ஹ ரி ஷ்   க ல் யா ண்   அ ளி த் த   பே ட் டி யி ல்   தா ன்   இ  ன் னு ம்   சி ல   வ ரு ட ங் க ளு க் கு   தி ரு ம ண ம்   செ ய் யு ம்    தி ட் ட ம்   இ ல் லை   எ ன   கூ றி   இ ரு ந் த து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .   அ த னா ல்   த ற் போ து   ப ர வு ம்    த க வ ல்   உ ண் மை யா   வ த ந் தி யா   எ ன் ப தை   பொ று த் தி ரு  ந் து   பா ர் க் கலா ம்  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.