ந டி கை   வ னி தா நிறை மா த க ர் ப் பி ணி யா . . . ? ? ? கா ட் டு த் தீ யா ய் ப ர வு ம் ச ர் ச் சை க் கு ரி ய பு கை ப் ப ட ம். . . ! ! ! வை ர லா கு ம் பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

சர் ச் சை க ளு க்கு    பெ ய ர் போ ன   ந டி கை   வ னி தா ,   த ற் போ து   த ன து    இ ன் ஸ் டா கி ராம்   ப க் க  த் தி ல்   தா ன்   க ர்  ப் ப மா க   இ ரு க் கு ம்    பு கை ப் ப ட த் தை   வெ ளி யி  ட் டு   ப ரப ர ப்  பை   ஏ ற் ப டு த் தி   உ ள் ளா ர் .   லோ கே ஷ்   க ன க ரா ஜ்   இ ய க் க த் தி  ல்   வி ஜ ய்   ந டி த் த   மா ஸ் ட ர்   தி ரை  ப் ப ட த் தி ன்   மூ ல  ம்   த யா ரி ப் பா ள ரா க   அ றி மு க மா ன வ ர்    சே வி ய ர்   பி ரி ட் டோ .   அ வ ர்   த  யா ரி த் த   மு த ல்   ப ட மே   வ  சூ ல்   ரீ தி யா க   மா பெ ரு ம்   வெ ற் றி யை   பெற் ற  து .   ந டி க ர்   வி ஜ ய் யி ன்   சொ ந் த க் கா ர ரா ன   சே வி ய ர்   பி ரி ட் டோ   மா ஸ் ட ர்   ப ட ம்  ஹி ட் டா  ன   பி ன்   அ டு த் த டு த் து    ப ல் வே று   ப ட ங் க ளை   த யா ரி த் து   வ ரு கிறா  ர்.    அ ந் த   வகை யி ல்   அ வ ர்   த யா  ரித் து    வரு ம்  ப ட  ம்   தா ன்  ‘  வா சு வி ன்   க ர் ப் பி ணி கள்  ’ .

ஜிவி   பி  ர காஷ்   ந  டி த்த   பெ  ன் சி ல்   ப ட த் தை   இ ய க் கி ய   ம ணி   நா க ரா ஜ்    தான்    இ ப் ப டத் தை யு ம்   இ  ய க் கி   உ ள் ளா ர்.   இ ப் ப ட த்  தி ல்   ந டி கைக ள்    வ னிதா ,    லீ னா  கு மா ர் ,   சீ தா ,    சு ஜா  வ ரு  ணி ,   எ ன் னை  அ றி ந்  தா ல்   ப ட   ந டி கை   அ னி கா ,   நீ யா   நா னா   கோ பிநா த்    ஆ கி யோ ர்   மு க் கி ய  க தா பா த் தி  ர ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள் ள ன ர்.   இ ப் ப ட த்  தி ன்   ஷூ ட் டி ங்  வி  று வி று ப் பா க  ந டை பெ ற் று    வரு கி ற து .   இ ந் நி லை யி  ல்,   ‘ வா  சு வி ன்   க ர் ப் பி ணி க ள் ’   ப ட த் தி ன்  போ ஸ் ட் ர்   ஒ ன்  று  வெ ளி யா கி   சோ சி ய ல்    மீ டி யா வி ல்   ச ர் ச் சை யை    கி ளப் பி   உ ள்  ள து .

அ ந் த   போ ஸ் ட ரி ல்   ந டி கை  வ னி தா   க  ர் ப் ப மா க  கா  ட் சி   அ ளி க் கி றா ர் .   அ வ ர்   இ ன் ஸ் டா கி ரா மி  ல்   ப தி வி ட் டு ள் ள   இ ந் த   போ ஸ் ட ர்   வை ர ல்   ஆகி   வ ரு  கி ற து .  ந  டி கை   வ னி தா  க  ர்ப் பி  ணி யா க   இ ரு க் கு ம்   பு கைப்  ப ட ம்   அ வ ர து   இ ன் ஸ் டா கி ரா ம்   ப க் க த் தி ல்   வெ ளி யிட் டு    ச ர் ச் சை யை   கி ள ப் பி யு ள் ளா ர் . இ ந் த   பு கை ப் ப ட ம்   த ற் போது    வை ர லா கி   வ ரு கி ற து .   த ள ப தி   வி ஜ ய்   ந டி த் த   மா ஸ் ட ர்   ப ட த் தை   த யா ரி த் த   சே  வி ய ர்   பி ரி ட் டோ   த யா ரி க் கு ம்   அ டு த் த   ப ட ம்   வா சு வி ன்   க ர் ப் பி ணி க ள் .  இ ந்த    ப ட த் தி ன்   ப ட ப் பிடி  ப் பு   வி றுவி று ப்  பாக   ந டை பெ  ற் று   வ ரு கிற  து.

இ ந்த   ப ட த் தி ல்   அ  னி கா   சு ரே ந் தி ர ன்  ,   வ னி தா   வி ஜ ய கு மா ர்    ம ற் று ம்   சீ தா   ஆ கி யோ ர்    நி றைமா த    க ர் ப் பி ணி யா க   நடி த்  தி ரு ந் த  ஃ  ப ர்ஸ் ட்   லு க்  போ ஸ் ட ர்   க  ட ந் த   சி ல   நா ட் க ளு க் கு   மு ன்   வெ ளி யா கி  வை  ர ல்  ஆ  ன து .   இ ந் த   நி லை யி ல்   இ ந் த   ப ட த் தின்    வ னி தா வி ன்   கே ர க்ட ர்    கு றித் த   போ ஸ் ட ர்   த ற் போ  து  வெ ளி யா கி யு ள் ள து .  ந டிகை   வ னி தா   ‘ ப ல் ல வி ’  எ ன் ற    கேர  க்ட ரி ல்    நடி த் து   வ ரு வ தா க   கூ ற ப் ப டு ம்   இ ந் த   போ ஸ் ட ரி ல்   அ வ ர்   க ர் ப் ப மா க   இ ரு ப் ப து  போ ன் று    உள் ள து .   இ த னை   பா ர் த் த   ப ல ரு  ம்  ப ல   வி த   க ரு த் து க் க  ளை   ப தி வி ட் டு   வ ரு கி ன்ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.