வி ஜ ய் க் கு மெ சே ஜ் செ ய்த இள ம் ந டி கை . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? அ து வு ம் , எ ன் ன அ னு ப் பி இ ருக் கா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? தீ யா ய் ப ர வு ம் வீ டி யோ வை க ண் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

த ளப தி    வி ஜ ய்   ந டி த் த  மி க ப் பெ ரி  ய   வெ ற் றி ப்   ப ட ங் க ளி ல்    ஒன்  றா ன   ‘ மா ஸ் ட ர் ’   ப ட த் தி  ல்   அ வ ரு ட ன்   நடி த் த    ந டி கை   மா ளவி கா   மோ க ன ன் ,   தா ன்  வி ஜ ய் க் கு   அ னு ப் பி ய   க டை சி   மெ சே ஜ்   கு றி த் து   த க வ ல்   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .   த ளப தி   வி ஜ ய்   ந டி ப்  பி ல்   லோ கே ஷ்  க ன க  ராஜ்    இ ய க் க த் தில்    உ ரு வான   ‘ மாஸ் டர்’ திரைப் ப ட ம்   மி க ப்   பெ ரி ய   வெ ற்றி   பெ ற் றது   எ ன் ப து ம்    இ ந் த   ப ட ம்   3 0 0   கோ டி க் கு ம்   அ தி க மா க   வ சூல்   செ ய் து   சா த னை   செ ய் த து   எ ன்ப து ம்  தெ ரி ந் த தே .    இ தனை   அ டு த்  து  மீண் டு ம்   ’ த ள ப தி   6 7 ’  ப ட த் தை   லோ  கேஷ்   க ன க ரா ஜ்   இ ய க் க    உ ள் ளா ர்   என் ப  து ம்   இ ந் த   ப ட ம்   இ ப் போ தே   மி க ப் பெ ரி ய   எதி ர் பா ர் ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி   உள் ள  து   என் ப  து   கு றி ப்பி ட த் த க் க  து .

இ ந் த    நி லையி ல்   ‘ மா ஸ்ட ர் ’   பட த் தி  ல்   வி ஜ ய்   ஜோடி யா க   ந டி  த் த     நடி  கை   மா ள விகா   மோ க ன ன்   க டை சி யா க   த ள  ப தி   வி ஜ ய் க் கு   அ னு ப்பி ய   மெ சே ஜ்   கு றி த் து   ர சி கர் க ளி  ட ம்   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர் .     மாள வி கா   மோ க  ன ன்  எ ப்  போது ம்   ச மூ க    வ லை த் த ள ங்  களி ல்   ஆ க் டி வா  க   இரு க்  கி றார் .   இ  வர்    தா ன்   அ டி க் க டி   எ டு க் கு ம்   போ ட்டோ  ஷு ட்   பு கை ப் ப ட ம் ,    ரி ல் ஸ்   வீ டி யோ   எ ன் று   ஏ தா வ து   ஒ ன்று    சோ சி ய ல்  மீ டி யா வி ல்   ப கி ர் ந் து    வ ரு கி றா ர் .

இ த னால்   இ வ ரை    எ க் க ச்சக்க  மான    ரசி க ர் க ள்  பா லோ   செ ய்  கி றார்  க ள் .   அது   ம ட்டு ம்   இ ல் லா ம ல்   இ வ ர்   ர சி க ர் க ள்   கே ட் கு ம்   கே ள் வி க ளு க் கு ம்   ப தி ல்   அ ளி த் து   வ ரு கி றா  ர்.    அ ந் த   வ கை யி ல்   த ற் போ து   இ வ ர்   T a u b a   எ ன் ற  ஆ ல் பம்   பா ட லி ல்    ந  டி த் தி  ருக் கி றா ர் .   அ  ந் த  பா ட  ல்   ரி லீஸு க் கா க    த ற் போ து   ர சி க ர் க ளு ட ன்    டு வி ட் ட ரி ல்   உ ரை யா டி   இ ரு க் கி றா ர் .   ர சி க ர் க ள்   அ வ ரி ட ம்   ப ல்வே  று   கே ள் வி களை   கே  ட்டு   இரு ந் தார்க ள் .

ர சிக ர்     கே ட் ட  கே ள் வி க் கு  மா ள வி கா    கொ டு த் த   ப தி ல டி   மா ள வி கா வு ம்   ப தி ல ளி த் தி ரு ந் தா ர் .   அ ப் போ து   ஒ ரு வ ர்   ந டி க ர்   வி ஜ ய்   அ ண் ணா வுக் கு   நீ  ங் க ள்   வா ட் ஸ்   அ ப் பி ல்   க டை சி யா க   அ னுப் பி ய   மெ சே ஜ்    எ ன் ன? ”    எ  ன்  று   கே ட் டி ரு ந் தார்  .    இ தற்  கு  வீ  டி யோ வை   பதிவி ட் டு  பதில் சொன்ன மாளவிகா மோகனன், “பிறந் தநா ள்   வா ழ் த்  து க்க ள்    என்  ற   மெ சே ஜை   தா ன்   க டை சி யா க    அ னு ப் பி   இ ரு ந்தே  ன்”   எ ன   கூ றி யு ள் ளா ர் .    இ ந் த  வீ டி யோ   இ ணை ய த் தி ல்   வை ர லா  கி  வ ரு கி ன் ற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.