என் ன து , 3 8 வ ய தி ற் கு ப் பி ற கு ம் கூட ந டி கை த் ரி ஷா கா த ல் தி ரும ண ம் தா ன் செ ய் ய போகி றா ரா . . . ? ? ? மா ப் பி ள் ளை யா ர் எ ன் று தெ ரி யு மா . . .? ? ? அ தி ர்ச் சி யி ல் கு டு ம் ப த் தின ர் . … ! ! !

0

த ற் போ து    உ   ள் ள   த  மி ழ்   சி னி மா வில்   எ ந் த   ஒ ரு   ந டி கை யு ம்  நீ ண்ட   கா லங் க ள்  நி லை ப் ப தி  ல் லை .    இ ர ண்டு  அ ல் ல து   மூ ன் று  ப  ட ங் கள்  ம ட் டு மே   ந டி  த் து   வி ட் டு    கா  ணா ம ல்  போய்  வி டுகி ன் றன ர்  .   ஆ னா ல்   இ த ற் கு   மா ற் றா க   ந டி கை   ந யன்தா ரா வு ம் ,   த் ரி  ஷா வு ம்   உ ள் ள ன  ர் .   இ வ ர் க ள்   இ ரு வ ரு ம்   நீண் ட   கா ல மா க   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்     ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் க ள் .   3 5   வ ய தி ற் கு   மே ல்   ஆ னா லு ம்   கூ ட   இ வ ர்  க ளு க் கா ன மார்  க் கெ ட் த ற்போ து   வ  ரை   இ ரு ந் து   கொ  ண்  டு    தா ன்  உ ள் ள து .   மே  லு ம்   இ தி ல்   ந ய ன் தா ரா   த ன க் கெ ன   நி லை யா ன   மா ர் க் கெ ட் டை   த க் க   வைத்  து ள் ளா ர் .   ஆ னா ல்   த் ரி ஷா   ந டி ப் பி ல்   ச ற் று   த டு மா றி   வ ரு கி றா   ர் .   ச மீ ப   கா ல மா க   இ வ ர்   ந டி ப் பி ல்   வெ ளி யா ன   எ ந் த   ஒ ரு   பட  ங்க ளு ம்   வெ ற் றி   பெ ற வி ல் லை .

அ து   ம ட் டு ம  ல் லா ம ல்   ந ய  ன் தா ரா   தே ர் வு    செ ய் து    ந டி ப் ப து   போ ல வே ,   த ற் போ  து   த் ரி ஷா வு  ம்   சோ லோ   நா  ய கி   போ ன் ற   ப ட  ங் க ளை   தே ர்  வு   செ ய் து   ந டி க் க   அ தி க   ஆ ர் வ ம்   கா ட் டி   வ ரு கி றா ர் .    ஆ னா லு ம்  இ வ ர  து   ப ட ங் க ள்   ர சி க ர் க ள்   ம த் தி யி ல்  அ  ந் த ள வு   வ ர வே ற் பை   பெ று வ தி ல் லை .   தொ ட ர் ந் து   தோ   ல் வி  ப ட  ங் க ளை   ம ட் டு மே  வ ழ ங்கி   வ ந் த தா ல்   த  ற் போ து  த்  ரி ஷா  மு ன்  ன ணி   ந டி கை   எ ன்ற   இ ட  த்தி லி ரு ந் து   ச ற் று   கீ ழே   இ  ற ங் கி  உ ள் ளா  ர் .   இ வ ரு க்கு ப்    பி ன்  வ  ந் த  சி ல   ந டி கை க ள்   த் ரி ஷா வி ன்  இ ட த்  தை  பி டி த் து    விட் ட ன ர்   எ ன் று    தா ன்   சொல்  ல  வே ண்  டு ம் .

த ற்  போது   த் ரி ஷா   கை வ ச ம்    தமி  ழில்   4    ப ட ங் க ளு ம் ,   ம லையா ள ம்   ம ற் று ம்   க ன் ன ட த் தி ல்   இ ர ண்  டு  ப  ட ங் க ளு ம்  எ ன   6   ப ட ங் க ள்   உ ள் ள ன .   இ ந் த   தி ரை ப்  ப ட ங்க ள்   வெ ளி வ ந் தா ல்  ம ட் டு மே   த் ரி ஷா வி ன்   மா ர்க் கெ  ட்  நி லை க்  குமா  ?  இ    ல் லையா ?   எ ன்  ப து   தெ ரி ய  வ  ரு ம் .  அ து   ர சி க ர் க ளி ன்   கை  யில்   தா ன்   உ ள் ள து .    இ ந் நி லை யி ல்   தற் போ  து  3 8   வ  ய தா கு ம்   த் ரி ஷா வை   தி ரு ம ண ம்  செய்து கொள்ளுமாறு அவரது குடும்பத்தினர் கூறி வருகின்றனர். ஆனால் நடிகை த்ரி  ஷா  நா  ன்   தி ரு ம ணம்   எ  ன்று   ஒ ன் று   செ  ய்  து    கொ  ண் டா ல்

காத ல்  தி ரு ம  ண ம்  தா  ன்   செ ய் து   கொ ள் வே ன்  எ ன   அ   ட ம்   பி டி த்  து  வ ரு கி றா ரா ம் .   இ  ந் த   வ யதி  ல்  கா  தல்   தி ரு  ம ணமா  .?   எ ன  அ வ ர து   குடு ம் ப த் தின ர்   எ ன் ன   செ ய் வ தெ ன் று  அ  றி யா து  தி கை த் து   வ ரு கி ன் றன ர் .   ப ல  ந டி க ர் க ளு ட ன்   இ ணை  த்து    த்ரி ஷா   கி  சு கி சு க்க ப் ப ட் ட   நி லை  யி ல்   த ற் போ து   கா த ல்   தி ரு ம ண ம்   தா ன்  செ ய் வே ன்    என    கூ றி யுள்  ளது   ர சி கர்  கள்   ம த்தி யி ல்   பெ  ரு ம்   அ    தி ர் ச்    சி    யை    ஏ  ற்  ப டு  த் தி  யு ள் ள  து .   இ ந் த   வ ய தி ற் கு   மே ல்   கா த லி த் து   எ ப் போ  து   திரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ள் வ து   என   ர சி க ர் க ள்   கே ள் வி   கே ட் டு ள் ள ன ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.