இது க்கா கத் தா ன் ஆ ண் ட் ரி யா வோ ட பிரே க் – அ ப் ஆ ச் சு . . . ! ! ! ர க சி ய ம் உ டை த் த அ னி ரு த் . . .! ! ! இ ரு வ ரு க் கும் அ ப் ப டி எ ன் ன தா ன் ஆ ன து . . . ?? ? அ னி ரு த் கூ றி ய தை கே ட் டு வி ய ந் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ஆ ண் ட் ரி யா   உ ட னா ன   கா த ல்    மு றி வு   கு றி த் து ம் ,   இ ரு வ ரு ம்   பி ரே க்   அ ப்   செ ய் து கொண் ட த  ற்கா ன   கா   ர ண ம்   கு றித் து      அ னிரு த்   ஒ  ரு  நிக ழ்   ச் சி  யி ல்   பே சி  உ ள் ளா ர்  .     அ னி ரு த்   ர ஜி   னி யி  ன்    மூ த்  த   ம க ள்   ஐஸ் வ ர்  யா  இ  ய க் க த் தில்    த  னு ஷ்   ந டி த்  த    3     ப ட ம்   மூ ல ம்   இ சை ய மை ப்  பா ள ரா க   அ றி மு க  மா னவ  ர்    அ   னி ரு  த் .     இப் ப ட த் தி ற் கா க   இவ ர்    போ ட்ட    மு த ல்   பா  ட லா ன   ஒ ய்   தி ஸ்    கொ ல வெ றி   உ ல க   அ ள வி ல்   பே ம ஸ்   ஆ ன து .    இ ப் ப டி   மு த ல்   ப ட த் தி லே யே    பா ப் பு ல ர்   ஆ ன   அ னி ருத் ,    அ டுத்  த டு த் து   இ சை ய மை த் த   அ னை த் து   ப ட ங் க ளு  ம்   ஹி ட்   ஆ கி ன .

ஆ ண் ட் ரி யா   இ த னா ல்    கு று கி ய  கா  ல த் திலே யே   அ  ஜி த் ,   வி ஜ ய் ,   ர ஜி னி    போ ன் ற   மு ன் ன ணி    ந டி க ர் க ளி ன்   ப ட ங் க ளு க் கு   இ சை ய மை க் கு  ம்   வா ய் ப் பை   பெ ற் றா ர்   அ னி ரு த் .    இ ப் ப டி   கெ ரி ய ரி ல்   தொ ட ர் ந்  து   ஏ று மு க த் தை    க ண் ட   அ னி ரு த் ,   சி ல   ச ர் ச் சை  க ளி லு ம்   சி க் கி   உ ள் ளா  ர் .   அ தி ல்   ஒ ன்  று   தா ன்   ஆ ண் ட் ரி யா   உ ட னா ன   கா த ல்   ச ர் ச் சை .   ச  ர் ச் சை   இ  வ ர் க ள்    இ ரு வ ரு ம்   நெ  ரு க் க மா க   எ  டு த் த   பு கை ப் ப ட  ங் க ள்   வெ ளி யா கி    ப ர ப ர ப் பை    ஏ ற் ப டு த் தி ன .    பி ன் ன ர்   சி ல    ஆ ண் டு க ளி ல்   இ ந் த    கா த ல்   மு டி வு  க் கு   வ ந் தது   

ஆ ண் ட் ரி யா   உ ட னா ன   கா த ல்   மு றி வு    கு றி த் து ம் , கா ர ண ம்   கு றி த் து ம்   அ னி ரு த்   ஒ ரு    நி க ழ் ச் சி யி ல்   பே சி   உ ள் ளா ர்.   அ தி ல்    அ வ ர்   கூ றிய  தா வ து ,   பி ரே க்   அ ப்   நா ன்   1 9   வ ய தி ல்   ஆ ண் ட் ரி யா வை   கா  த லி த் தே ன் ,   அ ப் போ  து   அ வ ரு க் கு   2 5   வ ய து .   எ ங் க ள து   கா த ல்   தோ ல் வி யி ல்   மு டி ந் த த ற் கா ன   ஒ ரே   கா ர ண ம்   எ ங் க ளு க் கு   இ டை யே யா ன   வ ய து   வி த் தி யா ச ம்   தா ன் .     எ ன் னை வி  ட   6   வ ய து   பெ ரி ய   பெ ண் ணா க   இ ரு ந் த த னா ல்   செ ட்   ஆ க வி ல் லை   அ த னா ல்   பி ரே க்   அ ப்   செ ய் து வி ட் டோ ம்   எ ன   அ னி ருத்   கூ  றி னா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.