அ டேங் க ப் பா … ! சி வ ப் பு பெ யி ண்ட் அ டி த் து கவு ண் ட ம ணி யி ன் த ங்கை யா க ந டித் த ந டி கை யா இ வ ங் க … ! !! இ வ ர் பி ரப ல வி ல் லன் நடி கரி ன் ம னைவி யா . .. ? ? ? இ வ ர் உ ண் மை யி ல் இ வ ளோ அ ழ கா க இ ரு க் க ங் க ளா . . . ! ! ! ஆச் சா ர் ய த் தி ல் ரசி க ர்கள் . . . ! ! !

0

தெ ன்னி ந் தி  ய   சி னி மா   உ ல கி ல்   9  0 s    க ளி ல்    மி க   பி ர ப ல மா ன   ந டி கை யா  க    இ ரு ந்த  வ  ர்   தா  ன்   ல லி  தா  கு மாரி .   இ வ ர்  1 9 87   ஆம்   ஆ ண் டு  வெளி யான   ம னதில்    உறு  தி  வே  ண் டு ம்   எ ன் ற    ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   சி னி  மாவி ல்   அறி மு  கமானார் .   இ த னை த்  தொ ட ர்ந் து   வீ டு   ம னை வி மக் க  ள்  ,  பு  துப் பு து   அர் த் த ங் க ள் ,  பு ல ன்   வி   சா  ரணை ,   உ லகம்    பி றந் த து    எ ன க் கா க   போ ன் ற  ப ல    ப டங்  க ளி ல்   ந டி த் து ள் ளார் .   இ வ ர்   இ து வ ரை   3 5   பட ங்  க ளு க் கு  மே ல்    ந டி த் து   உ ள் ளா ர்   என்  பது    கு றி ப் பி ட த்த க் க  து.    நடி கை   ல  லி தாகு மா ரி   தமி ழ்   சினி மா   உல கி ல்   பிர ப லமா ன  ந டி க ர்  சி .   எல் .   ஆ ன ந்த னி ன்   ம க ளு ம் ,   ந டி கை  டி ஸ் கோ   சா ந் தியி ன்   த ங் கை யு மா வா ர் .   இ  வர்    19 9 4  ஆ ம்   ஆண் டு  ந டி க ர்  பி ர காஷ்  ராஜை   திரு ம ணம்   செய் து  கொ ண்டா ர்.

இ வர் க ளுக் கு   பூஜா ,   மேக் னா   என   இ ரண் டு   ம கள் க ள்  ம ற்று ம்  சி த்து   எ ன்ற   மக னும்  உ ள்ள ன ர்.  2 00 4   ஆ ம்   ஆண் டு  அ வரு டைய   16     வ ய தில்   உ ட ல்ந ல  பி  ர  ச் ச  னை யா ல்  சி த் து  கா   ல  மா  னார் .   அத ன்  பி ன்  ல லிதா   கு மா ரி க்கு ம் ,  பிர கா ஷ்  ரா ஜு க் கு ம்  இ டையே    க  ரு த்து   வே  று பா டு  ஏ ற் பட் டு  ஒரு   மன தா க  முடிவு   செய்து  வி  வா க  ர த் து  பெ ற் று  பி ரிந் த ன ர் .   ந டி கை  ல லி தா  குமா  ரி   சி னிமா வை  வி ட் டு  வி  ல கி  த ன் னுடை ய  கு டு ம் பத் தை   பா ர்த் து  கொ ள் வ தி ல்  அ தி க  கவ ன ம்  செ லு த்தி   வ ந் தா ர்.   ச மீ ப த்தி ல்   இ வ ரு டைய    புகை ப் ப ட ம்   ஒ ன் று   சோசி ய ல்  மீ டி யா வி ல்   வெளி யா கி  யிரு ந் த து .

இ தைப்   பா ர்த் து   அ னை வ ரும்   ந டிகை   ல லி தா  கு மா ரி யா  இ து ,   எ ன்று   கே ட் கும்   அ ள விற்  கு  அ   டையா ள மே   தெ ரி யாத   அ ள வி ற்கு   மா றி   உள் ளா ர் .   மேலு ம்   இ ந்நி லை யி ல்   ந டிகை   ல லி தா   கு மா ரி   க ட ந் த   ஆண் டு   பே ட் டி  ஒ ன் றை  அ ளித் தி ரு ந்தா ர் .  அ தி ல்   தொ குப் பா ள ர்   ஒ ரு வர்   நீ ங்க ள்  கவுண் ட ம ணி யி ன்  த ங் கை யா க   க  ரு  ப்  பு  நி ற   பெ யி ன் ட்  அ   டி த் து க்    கொண் டு   ஒரு   கா ட்சி யில்   நடி த் து   இரு ப் பீ ர் கள் .  அ  ந்த   ப ட த் தின்   அ னு பவ ம்   கு றி த் து   கூ றுங் க ள்   என் று   கே ட்டா ர் .

ந டி கை   ல லி தா   கு மா ரி   கூறி ய து ,   எ ஸ்  பி   முத் து ரா ம ன்  இ ய க் க த்தி ல்   வெ ளி வந் த   அ ந் த  பட த் தில்  நான்   ந டித் து   இ ரு ந்தே ன் .   அ ப்போ து   எ ன் னிட ம்   வ ந் து  க ரு ப் பு    பெ யி ண் ட்   அ டித் து   மே  க் க ப்   செய் து  கொ ள் ள வேண் டு ம்   எ ன் று  சொ ன் னா ர்க  ள் .   அ த ற் கு   நா ன்   கொ ஞ்ச ம்   க   ரு ப் பா   தா ன்  இ ரு ந் தே ன் .  ஏ ற் க ன வே   க ரு ப் பா   இ ருக் கி ற   எ ன்னை   கரு ப் பு  பொ ண் ணு  மா தி ரி  ஒ ரு   சீ ன் ல   ந டி க் க  சொ ன் னா ங் க .    அ ந்த   சீ ன் ல    நா ன்  ந   டி க் க வே   மா   ட் டே  ன்  எ ன் று  அ   ழு தே ன் .   அ ந் த   சீ  ன் ல  எ ன் னை   க  ரு ப்பா   கா ட் டு றீ ங்க ,

நா ன்  அ    சிங் க  மா   இ ரு ப் பே ன் .    நான்   அ தை  ப ண் ண   மாட் டே ன்   எ ன்று   ப   ய ங்க   ர மா க  அ   ழ  ஆ ர ம்பிச் சு ட் டே ன்.   அ ப் ப   இ ய க் கு ன ர்  வ ந் து   எ ன் னி டம்   நீ   வி ஜ ய குமா ரி   அ ம் மா வோ ட   க ரு மை   நிற   க ண் ணா   எ ன் ற  ஒரு   பா ட் டு   கே ட் டு   இ ரு க்கி யா  எ ன்  று   கே ட் டார் .   நா னும்   கே ட்டு   இ ரு க் கே ன்   அது   ரொ ம் ப   பி டி க் கு ம்   எ ன்  று   சொன் னே ன் .   அ தி ல்   எ வ் வ ள வு  அ ழ கா க இ ரு ந் தாங் க .  அதே மா திரி   தா ன்   நா ன்   இ ந்த  ப ட த் தி ல்  அ  ழ காக   கா ண் பி க் கி றேன்   எ ன் று  சொ  ன்  னா ர் கள் .

க ரு ப் பு  எ ன் று   சொ ல்லி   ரொ   ம் ப   அ   சி ங் க   மா   கா   ட் டு வா ர்க ளே   எ ன் று   ப   யந் து   ட் டு  இ ரு ந் த   என் னை   ச மா தா னப் ப டு த் தினா ர் க ள் .     மேலு ம்  அ த ற் கு   பி ற கு  தா ன்   இ ந்  த  ப ட  த்தி ல்   நா ன்   நடி க் க  ஒ ப் பு க்  கொ ண் டே ன் .  த ற் போது   கூ ட   இ ந்த   ப ட த் தி ன்  கா ட் சி யை   வைத் து   நீ ங் கள்   தா னே   அ து  எ ன் று   கே ட்பா ர் க ள் .  எ ந் த   கா   ட்சி யி ல்   நான்   ந டி க் க  மா ட் டே ன் னு   சொ ன் னே னோ   அ ந் த  கா ட் சி   தா ன்   மக் க ள்   மத் தி யி ல்   எ ன்னை   பி ர ப ல ம டை ய   வை  த்த து   எ ன்  று   மகி ழ் ச் சி யு டன்   கூ றி னார் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.