ச ற் று மு ன் ந டி கை ஸ்ரீ நி தி ம ருத் து வ ம னை யி ல் த ற் கொ லை க் கு மு யற் சி . . . ! ! ! இ வ ர் செ ய் த செ ய ல் மீ ண் டு ம் சி ம் பு க் கு பெ ரு ம் பி ரச் ச னை ஏ ற் ப் ப ட் டு ள் ள து . . . ! ! ! இ தை கே ட் டு அதி ர் ச் சி ய டை ந் த ர சி கர் க ள் . . . ! ! !

0

மருத் து வ ம னை  யி ல்   அ னு ம  தி  க்க  ப்  ப  ட் டு ள் ள   ச  ர் ச் சை  ந டி  கை  ஸ்  ரீநி  தி    தி டீ ரெ  ன   த  ற் கொ லைக்கு    மு  ய ன் ற தா  க    த  க வ  ல்    வெ  ளி யா  கி    ப ர  ப ர ப்  பை   ஏ ற்ப டு த் தி  உ ள் ள து  .  ம   ரு த்து வம  னை யி ல்   இ ரு ந் த வ ர் க ள்   அ  வ ரை   கா ப் பா ற் றி வி ட் ட தா க வு ம்   கூ ற ப் ப டு கி ற து .   ம ரு த் து வ ம னை  யி ல்   இ ரு க் கு ம்    ஸ் ரீ நி தி  ம ன    அ ழு த் த த் தி ற் கா ன   சி கி ச் சை க்  கு  ஒ  த்து ழை ப் பு   த  ர   ம று ப் ப தா கவு  ம்  த  க வ ல் க ள்   வெ ளி யா கி யு ள் ள து .   இ வ ர்   ச மீ ப த் தி ல்   ந டி க ர்   சி ம் பு   த  ன் னை   கா த லி ப் ப தா க   கூ றி   ப ர ப ர ப் பை   ஏ ற் ப டு த் தி னா ர் .

பின் ன  ர்   சி ம் பு   வீ ட் டி ன்   மு ன்  த ர் ணா    போ ரா ட் ட த் தி ல்   ஈ டு ப ட் டது    ச ர்ச் சை  யை   ஏ ற் ப டு த் தி ய து .   இ தை ய டு த் து   த ன் னுட ன்    சீ ரி ய லி ல்   ந டி க் கு ம்   ந டி கை க ள்   கு றி த் து ம்   ப ல் வே  று   த க வ ல் க ளை   வெ ளி யி ட் டா ர் .   கு றி ப் பா க   அ வரு ட ன்   யா ர  டி   நீ   மோ கி னி  சீ  ரி ய லி ல்   நடி த் த    ந க்‌ ஷ த் ரா,   தி ரு  ம ண ம்   செய்  து கொள் ள   உ  ள் ள   ந ப ர்   ந ல் ல வ ர்   கி டை யா து .   அ தை யு ம்   மீ றி   அ வ ர்   தி ரு ம ண ம்   செய்  தா ல்   வி ஜே  சி த் ரா வு க் கு   ஏ  ற் ப ட் ட   நி லை மை   தா ன்   அ வ ளு க் கு ம்   ஏ ற் ப டு ம்   எ ன   கூ றி னா ர் .

பி ன் ன ர்   இ  து கு றி த் து   வி ள க் க ம்   அ ளி த் த   ந க்‌ ஷ த் ரா  ,   ஸ் ரீ நி தி   க டு ம்   ம ன   அ ழு த் த த் தி ல்   இ ரு ப் ப தா ல்   இ து போ ன் று   பே சி  வ ரு வ தா க    சொ ன் னா ர் .   இ தை ய டு த் து   ம ன   அ ழு த் த தி ற் கா க   சி கிச் சை    பெ ற   செ ன் னை   பு ழ ல்   அ ரு கே   உ ள் ள  த னி  யா ர்   மரு  த்து  வம னை யி  ல்   ஸ் ரீ நி தி   க ட ந் த  வா ர ம்   அ னு  ம தி க் க ப் ப ட் டா ர் .   அ ங் கு   அ வ ரு க் கு   க வு ன் சி லி ங் கு ம்   கொ டு க் க ப் ப ட் டு   வ ரு வ தா க   கூ ற ப் ப ட் ட து .   இ ந்த நி லை யி  லே யே   அ வ ர்   தற் கொ லை க்  கு  மு ய ற்  சி   செ ய்து  ள்ளா  ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.