அ திவே க சொ கு சு கா ரி ல் ந டிக ர் அ ஜி த் . . . ! ! ! ஒ ரு கா ரி ன் வி லை ம ட் டு ம் இ த்த னை கோ டியா . . . ?? ? அ தை கே ட் டு ஷா க் கா ன ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

ந டிக ர்   அ  ஜி த்   பட ங் க ளி ல்   ந டி ப் ப தை   தா ண் டி   த ன து   க ன வு க ளை  நோக் கி  ப ய ண ம்   செ ய் து கொ ண் டே   இ ரு ப்ப வ  ர்.   அ வ ர்   ஓ ய்  வு  நே ர த் தி ல்    வீ ட் டி ல்   இ ரு க் கா ம ல்   த ன க் கு   பி  டி த் த   வி ஷ ய ங் க ளை   செ  ய் து கொ ண் டே    இ ரு க் கி றா ர் .  போ  ட்டோ    கி ரா பி ,   பிரி யா ணி   செ ய் வ து ,    தோ ட்ட  ம்   அ மை த் த ல் ,   து  ப் பா க் கி   சு டு த ல்  ,   வி மா ன    ப யி ற் சி   எ ன    செ ய் து   வ ந் த   அஜி த்    இ ப் போ து   பை க் கி ல்   உ  ல க த் தை   சு ற் ற   வே  ண் டு ம்   எ ன் ற    ஆ சை யோ டு   அ த னை    நோ க் கி   பய  ண ம்   செ ய் கி றா ர் .   த ற் போ து    U K   ப க் க ம்   பை க்  கி ல்   ப ய ண ம்    செ ய் து    வ ரு கி றார்  ,   அ வ ரு ட ன்   சு ப் ர  ஜ்   எ ன் ப வ ரு ம்   செ ன் று ள் ளா ர்  ,   அ வ ர்   சு ற் று லா  த ள த் தி ல்   எ டு க் கு  ம்   பு கை ப் ப ட ங்க ளை    தன து   ச  மு க   வ லை த ள ங் க  ளி ல்   ப தி வி ட் ட   வ ண் ண ம்   இ ரு க் கி  றா ர் .   அ ஜி  த்   வெ ளி நா ட்  டி ல்   வி லை யு ய ர் ந் த   கா  ர்   M c   L a r  e n   கா ரி ன்   க  த வை   தி ற ந் த  ப டி   செ ம   போ ஸ்   கொ டு த் து ள் ளா  ர் .

இ  ப் போ து   அ ஜி த்    கா ரு ட ன்   போ ஸ்    கொ டு த்  த   பு கை ப் ப ட  ம்   ம ட் டு ம்   செ  ம   வை ர லா கி    வ ரு கி ற து    ஐ ரோ ப் பா  வி ல்   ந டி க  ர்   அ ஜி த்    சு ற் று ப் ப  ய ண ம்   மே ற்  கொ ள் ளு ம்   பு கை  ப் ப ட ங் க ள்    வெ ளி யா கி   உ  ள் ள ன .   அ ஜி  த்  த ன து   தி  ரை ப் ப ட   ப ட ப் பி டி ப் பு    இ ல் லா த   ச ம ய ங்  க ளி ல்   பை க்  கை   எ டு த் து க் கொ  ண் டு   ரோ ட்   ட் ரி ப்    போ வ து    வா டி க் கை யா ன   ஒ  ன் று .   அ து   போ ல்   த ன து    B M W   பை  க் கை   எ டு த் து க் கொ ண்  டு   த ல   அ  ஜி த்   ஐ ரோ ப் பா வி ல்   ப ய ண  ம்   மே ற் கொ ண்  டு ள் ளா ர் .   பை க்   ப ய  ண த் தி ற் கு    ந டு வே    அ ஜி த் ,   இ ங்  கி லா ந் தி ல்   உ ள்  ள   மெ க் லா ர ன்   கா  ர்   ஷோ ரூ மு க்  கு   செ ன் று   அ ங் கு  ள் ள   கா ர் க  ளை   பா ர் வை யி  ட் டு ள் ளா ர் .

மெ க் லா ர  ன்   கா ரி ன்   வி லை    மெ க் லா ர ன்   நி று வ  ன ம்   பா ர் மு லா   கா ர்    ப ந் த ய ங் க ளி ல்    மு க் கி ய   ப ங்கு    வ கி க் கு ம்   நி று வ ன  ம்   ஆ கு ம் .    ந டி க ர்   அ ஜி த் ,   மெ க் லா ர  ன்   2 0 1 8   7 2 0 S   கா  ரி ன்   அரு  கி ல்   நி ற்  கு ம்   பு கை ப்  ப ட மு ம்    வெ ளி யா கி   உ ள் ள  து .   இ ந்  த   கா ர்    இ ந் தி ய    ம தி ப் பி  ல்   3   கோ டி    ரூ பா ய்   ஆ கு  ம் .   அ ஜி  த் தி ன்   ந ண் ப ரு ம் ,    ச க   பை க்   ரை ட ரு மான   சு ப்  ர ஜ்   வெ ங் க ட்    டி வி ட் ட ரி ல்   இ ந் த    பு கை ப் ப  ட ங் க ளை    வெ ளி யி ட் டு ள் ளா ர் .   அ ஜி  த்   அ ரு கி ல்   இ ரு  க்கு ம்    கா ரி ன்   வி  லை யை   பா ர் த் த    ர சி க ர் க  ள்   ஷா க் கி ல்    உ ள் ள ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.