ந டிகை யி ன் க லெ க் ட ர் கன வு க் கு கை கொ டு த் த ஜெ ய் . . .! ! ! க ள வா ணி ப ட த் தி ல் விம லு க் கு த ங் கை யா க ந டி த்த பெண் க லெக்டராக நடிகர் ஜெ ய் உ த வி. . . ! ! ! அ வரு க்கு வா ழ் த் து க் க ள் ர சி க ர்க ள் … ! ! !

0

த மிழ்   சி னி  மா வி ன்  க ள  வா ணி    பட த் தின்   பி ர ப ல  மா ன வ ர்    தா ன்   ந டிக ர்   வி ம ல் .   இ ப்  பட   த் தி ன்   வெ ற்றி யி  ன்   மூ ல ம்  ப ல    ப ட ங்க ளி ல்   ந டி த்தா ர் .   ப க வ தி   ப  ட த்தில்  வி ஜ ய் க் கு   தம் பி யா க   நடி த் து    தமி ழ்  சினிமா வி  ல்   அ றி மு கமானவ ர்   ந டிக ர்  ஜெ ய் .  இ ந்  த   ப ட த் தி  னை   தொ ட  ர் ந் து சு ப் ரம ணியபுரம்,   சரோஜா   போ ன்ற    பட  ங் க ளி ல்    கதா  நா ய க னா க    நடி த்து   வ ந்த ஜெய் தற் போது பட்டாம்பூச் சி என்ற ஆக்‌ஷ ன் தி ரை ப் பட த் தி ல்  நடித் து   வ ரு கி றா  ர் .   கு றி ப் பா க இ ந் த    ப ட த் தி ல்   ந  டி க ர்   ஜெ ய்   வி  ல் ல னா க    புது    அ வ தா ர ம்   எ டு த்  து ள் ளா ர் .    இ த னா ல்   ர சி க ர் க ள்    ம த் தி யி ல்   ப ட் டா ம் பூ ச் சி    ப ட த் தி ற் கு   பெ ரு ம்   எ தி ர் பா ர் ப் பு   நிலவி   வ ரு கி ற து.

இ ந் நி லை யி  ல்   க லெ க் ட ர்   ஆ க   ஆ சை ப் ப ட் ட   ந டி கை க் கு    ந டி க ர்   ஜெ ய்   கை   கொ டு த்  து   உ த வி யு ள்  ளா ர் .   க ள வா ணி   ப ட த் தி  ல்  வி ம  ல்   த ங் கை யா க   ப டு   சு ட் டி யா க    ந டி த் த    ம னி ஷா   பி ரி ய த ர் ஷி னி   சி ன் ன த்  தி ரை   மற் று ம்   பெ  ரி ய   தி ரை யி ல்   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   அ தோ டு   ப  டி ப் பி லு ம்   சி ற ந் து    விள  ங் கு கி றா ர் .  த  ற் போ து   ச ட் ட ப் ப டி ப் பு   இ று  தி   ஆ ண் டு   ப டி த் து   வ ரு ம்   இ வ ர்   ந ல் ல   ம தி ப் பெ  ண்   பெ ற் று ள் ள தா க    கூ ற ப் ப டு கி ற து .   ம  னி ஷா   பி ரி ய த ர் ஷி னி யை   க லெ க் ட ர்    ஆ க் கி    பா ர்க்  க   வே ண் டு ம்   எ ன் ப து

அ வ ர து   தா யா ரி  ன்   க ன வு   ஆ கு  ம் .   எ ன வே   யு பி எ  ஸ்   தே ர் வு க் கு   தயா  ரா க   பு த் த க ங் க ளை    வா ங் கி   கொ டு க் கு மா று   ந டி க ர்    ஜெ ய் க் கு   அ வ ர து   தா யா ர்    கோ ரி க் கை   வை த்  த தா க   தெ ரி கி ற து .    இ த னை    ஏ ற் று    அ னை த் து   பு த் த க  ங் க ளை யு ம்   வா  ங் கி   கொ  டு த் து   ம னி ஷா வி  ற் கு   வா ழ் த் து  தெ ரி வி த் து ள் ளா ரா ம்  .   அ தே ப் போ ல்  ஓ வி யா வு  ம்   செ ம் ம   ட் ரெ ண் ட்   ஆனா ர்.    இ ந் த   ப ட த் தி ல் ,   வி ம லு க்கு    த ங் கை யா க   ந டி த் த வ ர்   தா ன்   ம னி ஷா   பி ரி யத  ர் ஷி னி .   இ ந் த   பெ ண்  சி ன் ன த் தி ரை   தொ ட ர் க ளி ல்   த  ற் போ து   ந டி த் து   வ ரு கி றா ர் .

ம னி ஷா   ந டி ப் பு   ம ட் டு மி ன் றி,   ப டி ப் பி லு ம்   க வ ன த் தை   செ லு த் தி   வ ரு கி றா ர் .   ச ட் ட ப் ப டி ப் பு   மு டி த் து ள் ள   அ வ ர் அ தி ல்  மு த ல் வ கு ப் பி ல்   தே றி யு ள் ளா ர் .   த னது   தா   யின்    க ன வை   நி றை வே ற்ற   அவ ர்   க  லெக் ட ரா க  சி வி ஸ்     சர் வீ ஸ்   தே ர்வு  ப யிற்சியி ல்  இ ருக்கிறா ர்  .    இ  தனா ல்    இ  த ற் கான    பயி ற் சி   க ட் ட ண  ம்   க ட் ட   முடி  யா ம லு ம்,   பு த் த க ங் கள்   வா ங் க   மு டி யா ம லும்   த  வி த்து   வ ந் தா ர் .   இ து கு றி த் து ,  கே ள் வி ப் ப ட்ட   நடி க ர்   ஜெய்   ம னி ஷா வை   அ ழை த் து   அ வ ர து ஆ ர்வ த் தை  பா ரா ட் டி ,   அ வரு க் கா ன   க ல் வி  செ ல வை   ஏ ற் ப தா க    தெ ரிவி  த்து ள்  ளா ர்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.