அ டடா . . . காமெ டி நடி க ர் மு னீ ஷ் கா ந் தி ற் கு ஜோ டி யா க இந் த ந டி கை யா . . . ? ? ? எ ன் ன து , மு னி ஷ் கா ந் த் க் கு ஜோ டி பி க் பா ஸ் நடிகையா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து அ திர் ச் சியி ல் உ றைந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   கா மெ டி    ந டி கர்  க ளி ன்  த ற் போது  ஜொ லி ப்ப வ ர்  மு னீ ஷ்கா ந்த்.   இ வ ரி ன்  எதா ர் த் த மா ன  பே ச் சு   ப ல ரை யு ம்   ரசி க் க  வை க்கி ற  து . மு னீ ஷ் கா ந் த்    ரா ம தா ஸ்    ஒ ரு    இ ந் தி  ய    ந டி க ர்   ஆ வா  ர் .   இ வ ர்   த மி ழ்    தி ரை ப் ப ட த்  து றை யி ல்   ப  ணி யா ற் றி வ ரு கி றா ர் .    மு ண் டா சு ப் ப  ட் டி ,   1 0    எ ண் ற து க் கு ள் ள   ம  ற் று ம்    ப ல    தி ரை ப் ப  ட ங் க  ளி ல்   ந டி த்  து ள் ளா ர் . இ வ ர்   2  0 0 2   ஆ ம்   ஆ ண்  டு  செ  ன்னை க்  கு   வ ந் தா ர் .   தமி ழ்   தி ரை ப் ப ட த் து றை யி ல்   ந டி க ராக வே ண் டு  ம்   எ ன் ற   க ன வோ டு   வ ந் தா ர் .   ஆ னா ல்  சி று   சி  று   வே ட ங் க ளே   கிடை த் த  து.    பி ன்   இ ரண் டா ண் டு க ள்   த ங் க த் த ட் டா ன்   வே  லை க் கு   ம லே சி யா  நா ட்  டி ற் கு   செ ன் றா ர் ,

செ ன் னை   தி ரு ம் பிய  து ம்  கு று ம் ப ட ம்   ந டி  ப் ப தில்   க வ ன ம்   செ லு த் தி னா ர் .    வ ட பழ னி    மு ரு கன்   கோ வி லி ல்   ப ல   நா ட் க ள்    தன து    வா ழ் ந லை க் க ழி த் தா ர் .   க லை ஞ ர்   தொ லை க் கா ட் சி யி ல்   ந டை பெ ற் ற   நா ளை ய   இ ய க் கு ன ர்   எ ன் ற   கு  று ம் ப ட ம்   தி ரை யி டு ம்   நி க ழ் ச் சி ல்    ப ங் கு பெ ற் றா ர் .   த ன து   ந ண் ப ரா ன   கா ளி    வெ ங் க ட்   மூ ல ம்   ரா மி ன்   வெ ற் றி ப் ப டை ப் பா ன   மு ண்டா  சு ப் ப ட் டி   குறு ம்  ப டத் தி ன்   மு னீ ஷ் கா ந் த்   க தா பா த் தி ர  த்தி ற்  கு   பி ன் ன ணி க் கு ர ல்   கொ டு த் தா ர் .

மே லு ம்   அ வ ர்  த மி ழ்   தி ரை  ப் ப ட த் து றை யி ல்  சி று    சி று   கதா பா த்  திர  ங் களி ல்   ந டி க் க லா னா ர் .   இ ய க் கு  னர்   ம ணி ர த் தி ன ம்   இ ய க் கி ய  க  ட ல்   2 01 3 ,   சி .   வி .  கு மா  ர்   அ வ ர் க ளி ன்   சூ து   க வ்வு ம்   2 0 1 3 ,    ம ற் றும்   பீ ட் சா   I I :    வி ல் லா   2 0 1 3  மு  தலி ய   ப  ட ங் க ளி ல்   ந டி த் தா ர்.   2  0 1 4  ஆ ம்   ஆ ண்  டு   த ன து   ந ண் ப ரா ன   கா ளி   வெ ங் க ட்   மூ ல ம்  ரா மி ன்    வெ ற் றி ப் ப டை ப் பா ன   மு ண் டா சு ப்  ப ட் டி   கு று ம் ப  ட த் தி ன்   மு னீ ஷ் கா ந் த்   க தா பா த் தி ர த் தி ற் கு   பி ன் ன ணி க் கு  ர ல்   கொ டு த் தா ர் .   இ த ன்   பி ற கே   இ வ ர்   மு னீ  ஷ் கா ந் த்   ரா ம தா ஸ்   எ ன   அ ழை க்க  ப் பட் டா ர் .

ப ல   ப ட ங் களி ல்   தொ ட  ர் ந் து   ந டி த்து    வ ரு ம்   இ வ ர்,   பு தி  ய   பட  ம்  ஒ ன்  றி ல்   ஹூ ரோ வா க  ந டி க் க    உ ள் ளா ரா ம் .  இ  வ ரு க் கு   ஜோ டி யா  க   இ ய க் கு ன ர்   அ க த் தி ய னி ன்  ம க ளா ன   வி  ஜ ய ல ட் சு மி  ந டி க் க    உ ள் ளா ரா ம் .   ந டி கை    வி ஜ ய ல ட் சு மி   ஜி    தமி ழ்   தொ லை க்  கா ட் சி யி ல்   ஒ ளி ப ர ப் பா ன   ச ர் வை வ ர்   நி க ழ் ச் சி யி ல்   போ ட் டி யா ள ரா க க்   க ல ந் து கொ ண் டு   வெ ற் றி யா ள ரு ம்   ஆ னார்  .   த ற் போ து   மு னீ ஷ் கா ந் தி ற் கு   ஜோடி யா க    ந டி க் கு ம்   த க வ ல்   தீ யா  ய்  ப  ர வி   வ ரு கி ற து .  இ ப் ப ட த் தை   அ றி  மு க   இ ய க் கு ன ர்  கி ஷோ  ர்   மு த் து ரா ம லி ங் க ம்   எ ன் ப வ ர்   இ ய க் க வு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.