23 வரு ட ம் க ழி த் து வி ஜ ய் யு ட ன் இ ணை ந் து ந டி க் கு ம் பி ர ப ல ந டி கை . . . ! ! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . . . ? ? ? பு கை ப் ப ட த் தை பா ர் த் து அ ட இ வ ங் க ள எ ன் ற ஆ ச் சர் ய த் தி யி ல் ர சி க ர் க ள் .. . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   ர சி க  ர் க ளா ல்   கொ ண்டா ட ப் ப  டு ம்  மு ன்  ன ணி   ந ட் ச த் தி ரங்  க ளில்    ஒ ருவ ர்   வி ஜ ய் .    இவ ர்    ந டி ப் பி ல்   த ற் போ து    உ ரு வா கி   வ ரு ம்   தி ரை ப்ப  ட ம்  வா ரி சு .   இ ப் ப ட த் தை   வ ம்  சி   இய க் கு கி றா ர் .    இ ப்ப ட த்  தி ன்    F ir s t   லு  க்   போ ஸ் ட ர்   வி ஜ ய் யி ன்   பி ற  ந் த நா ள்    அன்  று   அ தி கா ர  ப் பூ ர் வ மா க   வெ ளி வ ந் த து. வி  ஜய்    பீ ஸ் ட்   ப ட த் தி ற் கு   பி ற கு   வ ம் சி   இ ய க் க த் தி ல்   த  ள பதி   6 6   ப  ட த் தி ல்   ந டித் து   வ  ரு கி ன் றா ர் .   க ட ந்  த  ஏ ப்  ர ல்   மா த ம்   இ ப் ப ட த் தி ன்  ப ட ப் பி டி ப் பு   து வ ங் க ப் ப ட் டு   த ற்  போது   வி று வி று ப் பா க   ந டை பெ ற் று   வ ரு கி ன் ற து .   மே லு ம்   ச மீ ப த்  தில்   த ள ப  தி யி ன்  பி  றந் த நா ளை   மு ன் னி  ட் டு   இ ப்ப ட த் தி ன்    டை ட் டில்   ம ற் று ம்   மு த  ல்   பா ர் வை  வெ ளி யா ன து .    வா ரி சு   எ ன   பெ ய ரி ட ப் ப ட் ட    இ ப் ப ட த் தி ன்   டை ட் டி ல்   ப லத ர ப் ப ட் ட   க ரு  த் துக் க ளை   பெ ற் று   வ ரு கி ன் ற து .

சி ல    ரசி க ர் க ளா ல்   இ ப் ப ட த் தி  ன்  டை ட் டி  ல்  ட்  ரோ ல்  செ ய் ய ப் ப ட் டு   வ ந் தா லு ம்   இ து    கு டு ம்ப    க தை ய ம் ச த் தி ல்   உ ரு வா வதா ல் ,    மாஸா க   டை ட் டி ல்   வை த் தா ல்   ச ரி யா க   இ ரு க் கா து  எ ன  வு ம்   சி ல   வி ம ர்  ச க ர் க ளு ம்   ர சிக ர் க ளு ம்    கரு த்  து   தெ ரி வி த் து   வரு கி ன் ற ன ர் .  த ள ப தி யின்   பி ற  ந் த நா ளை   மு ன் னி ட்டு   இ ப் ப  ட த் தி ன்   டை ட் டி ல்  ம  ற் று ம்   மு த ல்   பா ர் வை   வெ ளி யா ன து .   வா ரி சு   எ  ன் ற   டை ட்டி  ல்   க ல வை யா ன  க ரு த் து க் க ளை    பெ ற் ற து .    மே லு ம்   இ  ப் ப ட த் தி லி ரு ந் து   வெ ளி யா ன    மு தல்   போ ஸ் ட ர்    ர சி க ர் க ளா ல்  ட் ரோ ல்   செ ய் ய  ப் ப ட் ட து .   இ ந் த    போ ஸ் ட ர்   து ல் க ர்   ச ல்  மா ன்  ந டி  த்த   வி ள ம் ப ர    ப ட த் தி ன்   கா ப் பி   எ ன் று  ம் ,

போ ஸ் ட ரி ன்    டி சை ன்   இ ணை ய த் தி ல்   இ ரு ந் து    எ டு க் க ப் ப ட் ட து   எ ன் று  ம்   ர சி க ர் க ள்   ட் ரோ  ல்   செ ய் த ன ர் .   ஆ னா ல்   வா ரி சு    ப ட த் தி ன்   இ ர ண் டா வ து   ம ற்  று ம்   மூ ன் றா வ து  போ ஸ் ட ர்    ர சி க ர் க ளை   ஈ  ர் த் த து .   கு றி ப் பா க   வி ஜ  ய்   பை க்  கி ல்    அ ம ர் ந்  தி ரு க் கு ம்   மூ ன் றா வ து   போ ஸ் ட ர்  ர சி க ர் க ளி  ன்  அ மோ க    வ ர வே ற்பை   பெ ற் ற  து.   இ ந் நி லை யி ல்    இ ப் ப ட த் தி ன்   மு தல்   சி  ங் கி ள்   பா ட லை   ர சி க ர் க ள்   ஆ வ லா க   எ தி ர் பா ர் க் கி  ன் ற ன ர்  எ ன் ப து    கு றி ப் பி ட த் த க் க து .    வா ரி சு   எ ன   இ ப் ப ட த் தி ற் கு   பெ  ய ரி ட ப் ப ட் ட வு ட ன்   ர சி க ர் க ள்    இ ப் ப ட த்தி ன்    க தை   எ ன் ன வா க   இ ரு க்  குமெ  ன் று   பே ச   து  வ ங் கி யு ள் ள ன ர்

மே லு ம்   சி ல ர்    இ ப் ப ட த் தி ன்   டை ட் டி ல்    ம ற் று ம்   போ ஸ் ட் ட ரை   பா ர் த் து   க தை யை  க  ணி த் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .    அ த ன்   ப டி   இ ப் ப ட த் தி ல்   வி  ஜ ய்   மி க ப் பெ ரி ய   தொ ழி ல தி பரா க   இ ரு ந் து    த ன்   கு டு ம் ப த்  தி ல்   ஏ ற் ப டு ம்   பி ர ச் ச னை க ளை    ச ரி செ ய் ய    சொ ந் த    ஊ  ரு க்  கு    செ  ல்வ  தா க    க  தை    இ  ரு க் கு மெ  ன்று   ர  சி க ர்  க ள்    சி ல ர்   கூ றி வ  ருகி  ன் ற  ன ர்  .    மே  லு ம்    சி லர்    வா  ரி சு  எ ன   பெ ய ரி  ட் டு ள்ள  தா ல்   இ ப்  ப ட ம்   த ந் தை   ம ற் று ம்   ம க னி ன்   பா ச த் தை   ப ற் றி ய   ப ட மா க   தா ன்   இ ரு க் கு ம்   எ ன் று ம்    பே சி வ ரு கி ன் றன  ர்.     இரு ப்  பினு ம்   டீ ச ர்   அ ல்  ல து   ட் ரை ல ர்   வ ரு ம் பொ ழு து   இப்  ப ட த் தி ன்  க தை  யை

ந ம் மா ல்  க ணி க் க   மு டி யு ம்   எ ன்  ப து   கு றி ப் பி ட த்த  க்க  து .   வா ரி சு   ப ட த் தி ல்  வி ஜ ய் க்  கு  ஜோ டி யா க   தெ ன் னி ந் தி யா வி  ல்   டா ப்  ந டி  கையா க  வ  லம்   வ ரு ம்   ரா  ஷ் மி கா   ந டி க்  கி ன் றா ர்  .   மே லு ம்   ச ர த் கு மா  ர் ,   ஷ் யா ம் ,   பி ர  பு ,   பிர  காஷ்    ரா ஜ்   ஆ கியோ ர்   மு க்  கி ய   க தா பா த் தி ர த் தி ல்   ந டி க்  கி ன் ற ன ர் .   மே லு ம்   ச ர த் கு மா ர்   இ  ப் ப ட த் தி ல்   வி ஜ ய் யி ன்   த ந்  தை யா க வு ம் ,   ஷ் யா ம்   வி ஜ ய் யி ன்   ச கோ த ர ரா க வு ம்   ந டி ப் ப தா க   த  க வ ல்   வ ந் துள் ள து .   இ ந் நி லை யி ல்   இ ப் ப ட த் தி ல்   பி ர ப ல   ந டி கை   கு ஷ் பூ   ந டிப் ப தா க   த க வ ல்  வ ந் துள் ள து .    ச மீ ப தி ல்   வி ஜ ய்யி ன்    பி ற ந் த நா ளை   மு ன் னி ட் டு   வாரி சு    ப ட ப்பி டி  ப் பு  த ள த் தி ல்

வி ஜ ய் யு ட ன்   எ டு த் த   பு கை ப் ப ட த்  தை   ப திவி ட் டு ட் டு   வா ழ் த் து க் க ளை   தெ  ரிவி  த் தா ர்   கு ஷ் பூ .   எ ன வே  இ வ  ரு ம்   வா ரி சு   பட த் தி  ல்   ந டி ப் ப தா க   பே ச ப் ப ட் டு  வ ரு கி ன்  றது .   எ ன வே   வி ஜ ய் யு ட ன்    2 3   ஆண் டு  க ளுக் கு    பி ற கு   வா ரி சு    ப ட த் தி ல்   கு ஷ் பூ   இ ணை  ந் து   ந டி க் கி ன் றா ர் .   இ த  ற் கு   மு  ன்   1 9 9 9   ஆ ம்   ஆ ண் டு   வெ ளி யா ன   மி ன் சா ர   க ண் ணா   ப ட த் தி ல்   வி  ஜய் யு ட ன்    கு ஷ் பூ   ந டி த் தி ரு ந் த து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து .   நெ ட் டி ச ன் க ள்   ம த் தி யி ல்   கி ண் ட லு க் கு ள்  ளாலு ம் ,    ர சி க ர் க  ள்   ம த்  தி யி ல்   ந ல் ல   வ ர வே ற் பை   வா ரிசு    F i r s t   லு க்   போ ஸ் ட ர்   பெ ற் ற  து .   இ ப் ப ட த் தி ல்   வி ஜ ய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்கிறார்.

முதல் முறையாக இவ்விருவ ரும்   இ ணை ந்  து   ந டி க் கி றா ர் க ள் .   இவ ர்   ம ட் டு மி ன் றி   வி ஜ ய் யு ட ன்   இ ணை ந் து   ச ர த் கு மா ர் ,   ஸ் ரீ கா ந் த்  ,  ஜெ ய சு தா ,   பி  ரபு ,    பி ரகா ஷ்   ரா ஜ்   ஆ கி யோ ரு ம்   இ ப் ப ட த் தி ல்   ந டி க் கி  றா ர்க ள் .   மே லு ம்  ,   இ ப் ப ட த் தி ல்   ஒ  ரு   மு க் கி ய   க தா பா த் தி ர த்  தி ல்   ந டி கை   கு ஷ் பூ வு ம்  ந  டிக் கி றா  ர் .   இந் நி லை யி ல் ,   க ட ந்  த   1 9 9 9 ஆ ம்   ஆ ண் டு   வி ஜ ய்   ந டி ப் பி ல்   வெ ளி வ ந் த   மி ன் சா ரா   க ண் ணா   ப ட த்  தி ல்   வி ஜ ய் யு ட ன்   இ ணை ந் து   ந டி த் தி ரு ந் த   கு  ஷ் பூ ,   அத  ன் பி ன்   2 3   ஆ ண் டு க ள்   க ழி த் து   மீ ண் டு ம்   வா  ரி சு   ப ட த் தி ல்   தா ன் ,   வி ஜ ய்  யு ட ன்   இ ணை ந் து   ந டி த் து   வ ரு கிறா  ர்   என   தெ ரி  ய வ ந்து ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.