100  க் கு ம்  மே ற் ப ட்ட  தி ரை ப்ப ட ங் களி ல் ந டி த் த பிர ப ல வி ல்ல ன் தூ க்கி ட்டு த ற்கொ லை.. .! !! அ தி ர்ச் சி யி ல் தி ரை யு லக ம் . ..!! ! க ண் ணீ ர் வி ட்டு க த று ம் கு டும் ப த்தி ன ர். .. ! ! ! பெரு ம் சோ க த் தில் ர சி கர் க ள் . . . ! ! !

0

க ட ந் த ,   சி ல   ஆண்   டு  க  ளாக   திரை  உ   ல கில்  இ ரு  க் கும்  பல  பி ர ப  ல ங் க  ள் தி  டீரெ  ன்று  ம ர்  ம மா  ன   மு  றையி ல்  உ   யிரி லி   ருந் து  வருகி  ன்றா   ர்கள் .  அ தை   ப  லரும்  சொ  ந் த   பி ர   ச் ச  னை   கார ண மாக  உ   யிரி ழ ந்   து   வ ரு   கி ன் றா   ர் கள் .   அ ந் த  வ கை யி ல்   ஓ   டி யா   மொ ழி   நடி க ர்  ரா   ய் மோ க ன்   ப   ரி டா  என்ப வ ர் அ வ ர து   வீ  ட் டி  ல்   தூ   க்  கி  ட்  டு த ற் கொ   லை செ ய்து  கொண் டு   ள்  ளார் .   அ  வருக்கு  த ற் பொ ழுது   5 8    வ  ய  து   தான்   ஆ    கின்  ற   து .    மே  லும் ,    அ வ ர து  உ ட   ல்   தூ   க்   கி   ல்   தொ   ங் கிய   ப டி  கா லையி ல்  அவ ர து  கு டு    ம்ப  த்தி    ன ர்  கை   ப் ப ற்றி யு    ள் ளார் .

அத ன்    பி றகு   போ   லீ  சா ர்  அ வ ர து   உ ட லை கை ப்ப   ற் றி பி ரே த  ப  ரி  சோ த னை செ ய்ய  அ  னு ப்   பி   உ  ள்ளா   ர் க ள் .  மே லு ம் ,   இந் த  ந டி க ரி ன்     இந் த   மு  டி வா   ல்   சி  னி மா   து   றை யி ன ர் ப  ல ரு ம்  அ தி  ர்ச் சி   யா கி  உ ள்    ள ன ர் .   மே லு ம் ,   ந டி கர்   ரா    ய்மோ க   ன்   ப    ரி டா   எ ன்   வீ   ட் டிற்   கு    தி ரை   ப் பி ர ப   ல ங் கள்   செ   ன்  று   அ  ஞ் ச   லி   செ லு த்  தி   வ ரு கி   ன் றா  ர்  கள்  .  இவ ர்   கி   ட் ட த் த  ட்  ட  1 0 0   க் கு ம்   மே   ற் ப ட் ட   தி ரை  ப்  பட  ங்க   ளி ல்   வி   ல் ல   னா க   ந டி த் து   இ ருக்  கி  ன் றா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப்   பி ட த் த   க் க து .

மே லு ம்  ,   1 5   பெ   ங் கா   ளி   தி ரை    ப் ப ட   ங் களி    லு ம்   ந டி   த் து ள்   ளா ர்  எ  ன்ப  து   குறி  ப்   பி ட த் த   க்க து .    இப்  படி    ஒ ரு   நி லை யி ல்   இவ ர்   இ ப் ப டி   ஒ  ரு   மு   டி வு   எ டு   ப் பா ர்   எ ன   கொ   ஞ் ச மு   ம்    எ தி   ர் பா ரா   த   சி   னி மா   து றை   பி ர   ப ல ங்  க  ள்   ப   ல ரு ம்   அ வ ரு க் கு   இ   ர   ங்    க   ல்   தெ   ரி வி   த் து   வரு  கி   ன் றா   ர் க ள் .   இ ந் த   இ   ழ   ப்   பு   தி ரை   யு ல க   ம்    ம ட்   டு ம ல்   லா ம ல்   அ வ ர து   கு டு   ம் ப த்   தை யு ம்  பெ ரு ம்    அ தி   ர் ச் சி   யை   ஆ   ழ் த் தி யு   ள் ள து   எ ன் று   தா ன்   சொ   ல் ல   வே ண்   டும்  …

Leave A Reply

Your email address will not be published.