இ ரண்டு தி ரு ம ண மா கி இ ர ண் டு குழ ந்தை க் கு அ ப் பாவா ன ஒ ருவ ரை மூ ன் றா வ தா க தி ரும ண ம் செய் து கொ ள் ளு ம் சூ ர் யா ப ட ந டி கை . .. ! !! இத் த னை க் கு ம் இந் த ந டி கை க் கு இ து தா ன் மு த ல் க ல் யா ண மாம்… . ! ! ! புகை ப் பட த்தை பா ர்த் து வாயை பி ள ந் த ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

20 0 2 ம்   ஆ ண் டி ல்  பி ர ப ல   மு ன் ன ணி ந டிக ர்  சூ ர் யா   ந டிப்பி ல்   வெளி யா கி   இ ளை ஞ ர்க ள்   ம ற்று ம்   மக் கள்   ம த்  தியி ல்   மா பெ ரு ம்   வெ ற் றி   பெ ற் ற   தி  ரை ப் ப ட ம்  மௌ ன ம்   பே சி யதே .   இ ந் த தி ரை ப் ப ட த் தை   பிர ப ல   ந  டிக ரு  ம்   இ ய க் கு ன ரு மா  ன  அ மீ ர்   இ ய  க்கி யி ரு ந் தா ர் .    இந் த   தி ரை ப் ப டம்   மு ழு க் க    முழு  க்க   கா த லை   மைய   மா க      வை த் து  அ  தில்   ந  டக்  கு ம்   நி கழ் வு  களை    வெ ளி ப் ப டையா க   கா ட் டி யி ரு ந் தது  .    இ ந் த  ப ட த் தி ல்   த் ரிஷா  ,   லைலா ,   ந ந் தா   உ ட்  ப ட   ப ல   முன் ன ணி   ந டிகர் க ளி ன்   ப ட் டா ள மே   ந டித்  து   இ ரு ந் தா ர் க ள் .   இ வ் வா று   இ ரு க் கை யி ல்    இந்  த  ப ட த் தி ல்   ந ந்  தாவு க்  கு  ஜோ டி  யா க  ந டி த் து   த மிழ்   ம க் களி டை யே   த ன் னை  அ டை யா ள ப டு த் தி   கொ ண் ட வ ர்   பி ர ப ல        ந டி கை  நே ஹா    பெ ண்ட்  சே .   பா லி வு ட் டி ல்   மு ன் ன ணி   ந டி கை யா க   வ லம்    வரு ம்   இ  வர்   ப ல  ப ட ங் க ளி ல்   து ணை  ந டி கை யாக   நடி த் து ள் ளா ர் .   இதை  யடு  த் து  த மி ழி ல்  இ வ ர்   நடி த் த   முத  ல்   பட ம்    இது வே   ஆ கு ம் .

இ ந் த   ப டத் தில்  இ வ  ர து   நடி ப்  பு   அ னை வ ரி ட த் திலு ம்   பா ரா ட்டு ம்  வ கை யி ல்   இ ருந் த தை   அ டு த் து  இ னி து    இனி து   கா  தல்   இ  னி து    போ ன் ற  ஒரு   சி ல     பட  ங் க ளி ல்   ந டி த் துள் ளா  ர் .  இ ரு  ப்பி னும்   இ வ ரு க் கு   எ திர் பா ர் த்த   அள வு   வரவே ற் பு   தமி ழி ல்   கி  டை க் கா த   நி லை யி ல்    தெ லு ங் கு ,   ம லை யா ள ம் ,   க ன் ன ட ம்   எ ன   ப ல   மொ ழி ப் ப ட ங் க ளி   ல்     ந டி த்  து   வ ந் தா ர் .   ஒ  ரு   க ட் டத் து  க்கு    மே  ல்    ச ரி  வ  ர    வாய்  ப் பு க ள்    கி டை  க்கா  த   நிலை யி ல்     சி ன் னத் தி ரை    ப க்  க  ம்  ந க  ர் ந் த   அ ம் மி னி   அ ங் கு   பல   தொ  டர்  களி ல்   ந  டி த் து     வ ரு  கி றா ர் .   இ ப் ப டி  இ ரு  க் கை யி ல்   நே ஹா  ச மீ  பத் தி  ல்  தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   கொண்  டு ள் ளா ர் .   அ து வு ம்

ஏ ற் க ன வே   இ ர ண் டு    மு றை   தி ரு ம ண ம்   ஆ  கி   இ ர ண் டு  கு  ழ ந் தை க ளு க் கு   அ ப் பா வா க  இ  ருக்  கு ம்   ஷ ர்து ல்   ப யாஸ்   எனு ம்   தொ ழி ல  தி ப ரை   பூ னே வி ல்   ம ரா த் தி ய    மு றை ப் ப டி   மூ ன் றா வ தா க    தி ரு ம ண ம்   முடி த் து ள் ளா  ர்.   இ ந் த   செ ய் தி   இ ணை ய த்தி ல்   வெ ளி யா ன   நி லை யி ல்   நே ஹா வை   ப லரு  ம்   மு த ல்   க ல் யா ண மே   இ ப் ப டி   ப ண் ணி க்   கொ ள் ள   கா ர ணம்   எ ன் ன   எ ன் று   வி  ம ர் சி த் து   வ ரு வ தோ டு   சோ சி ய ல்  மீ டி யா வி ல்   கலா  யி த் து   த ள் ளி   வ ரு கின் ற ன ர்  .   இ ருப் பி னு  ம்  இ து    எ த ற் கு ம்   ப தி ல்  கொ டு க் கா ம  ல்   இ ரு ந் து   வ ந் த   நே ஹா   த ற்போ து   இ  த ற் கு  வி ள க் கம்     கொ டு த் து ள் ளா ர்  .

அ தில்  நா  ன்  ஒ ன் று மி ல் லாத  வி சய த் தை  செ ய் ய வில் லை .   எ ன் ன மோ   நா  ன்   ம ட் டு மே   ஒரு  த் த ரு க்கு   மூ ன் றா வ தா க   ம னை வி யா கி ப்    போ ன தா க   சொ ல் கி றீ ர் க ள் .    ப ல ரு ம்   இ து   போ ல்   தா ன்   வி ரு ம் பி ய வா று   தா னே   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ  ண் டு ள் ளா ர் க ள் .   தி ரும ண ம்   எ  ன்ப து   அ வ ரவ ர்   வி ரு ப் பம் .   இ ந் த    கா ல க ட் ட த்தி  ல்  இ து    எ ல் லா ம்   சா தார ண  மா க  ப  ழ கி ப்   போன   ஒ ன் று    என  கூ  றி  யுள் ளா  ர் .  இ ந்நி லை யி ல்   இ ந் த   த க வ ல் க ள்   ச மீ ப த் தி ல்  இ  ணை யத் தி ல்    வெ ளியா கி  அவ ர து   ர சி க ர் க ள்    மத் தி யி ல்   ப ர ப ர ப்  பாக    பேச  ப் ப ட் டு   வ ருகி ற து … .

Leave A Reply

Your email address will not be published.