அ ச்ச ச் சோ . . ! ! ந டி கை சாயி ஷா வி ன் அ ம் மா வி ன் பி ன் னா ல் ஐ ல வ் யூ சொ ல் லி தி ரி ந் த பி ர ப ல ந டி க ர் … ! ! ! அந் த ந டிக ர் யா ர் தெ ரியு மா . . . ? ? ? அ ட இ வ ரா இ ப் ப டி எ ன் ற அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . !! !

0

மு ன்ன ணி    ந டி க ரா ன   ஆ ர் யா    பி ர ப ல  ந டி கை   சா யி  ஷா வை    கா த லித் து   தி  ரு ம ணம்    செ ய் து  கொ ண் ட  வி ஷ ய ம்  நம்  அ னை வ ரு க் கு ம்   தெ ரி ந் த   ஒ ன் றே .   ஆ  ர் யா வு  க்கு ம்  ,     சா யி ஷா  வு க் கு    ம்    1 5   வ ய து   வி த்தி யா ச த் தி ல்  தா ன்   தி ரு ம ண ம்  ந  டந் து  ள் ளது . சா யி ஷா ,   பி ர ப  ல   இ ந் தி   ந ட் ச த்தி ர ங்  க ள்   தி லி ப்   கு மா ர் – சாயி ரா   பா னு   த ம் ப தி யி ன்   பே த் தி .   இ ந்  தியி  ல்   அ ஜ ய் தே வ் க னு ட ன்   ‘ ஷி வா ய் ’   ப ட த்தி  ல்   ந டி த் த   சா யி ஷா ,   பி ற கு  ஜெ ய ம்   ர வி    ந டி த் த  ‘ வ னம க ன்  ’    மூ ல ம்   த மி ழு க் கு   வ ந்  தா ர் .   பி ன் ன ர்   கா ர் த் தி யின்    ‘ க டைக் கு ட் டி   சி ங் க  ம்’  ,   வி ஜ ய் சே து ப தி யி ன்   ‘ ஜு ங் கா ’   பட ங் க ளி ல்  ந டி த் தார்  .  ‘ க ஜி னி காந் த் ’   ப  டத் தி ல்   ஆ ர் யா  வுட ன்    ந டி த் த போ து   இரு வ  ருக்  கும்   கா  த ல்  ம ல  ர்ந் த தா க   கூ றப் ப  டு கி றது .    இ ந் த   நி லை யி ல்   த னி யா ர்    தொ லை க் கா ட் சி   ஒ ன் றி ல்   க ட ந்  த  சி  ல   மா த ங் க ளு க் கு   முன்   ஆர் யா   ந ட த் தி ய

‘ எ ங்க   வீ  ட்டு   மா ப் பி  ள்ளை ’   நி க ழ் ச் சி யி ல்   அ ப ர் ந தி   எ ன்ற    பெண்    போ ட் டி யா  ள ர் க ளி ல்  ஒ ரு வ  ரா க   க ல ந் து   கொ ண் டா ர் .   அ ப் போ து   இ று தி யா க   தே ர் வு   செ ய்  ய ப் ப ட் ட   5   போ  ட்டி  யா ள ர் க ளி ல்   இ வ ரு ம்   ஒ  ரு வ ரா க    தே ர் வு    செ ய் ய ப் ப ட் டா  ர் .   த ற் போ து   அ ப ர் ந தி   வ ச ந் த பா ல ன்   இ ய க்  கத்  தி ல்   ஜி வி   பி ர கா ஷ்    ந டி க் கு  ம்  ப ட ம்    ஒ ன் றி ல்   நா ய கி யா க   ந  டி த் து   வ ரு கி றா ர் .   இ ந்  நி லை யி  ல் ,  ஆ ர்  யா   எ ப் ப டி   சா யி ஷா வை  கா த ல்   வ லை  யி ல்  வி ழ   வை த் தா  ர்   எ ன் ப தை   ப ற் றி    த ற் போ து   தெ  ரி வி த் து ள் ளா ர் .   அ தி ல் ,   முத லி ல்    சா யி ஷா வை   கா த லி க் கு ம்   வி ஷய த்  தை  சா யி ஷா வி ன்    அ ம் மா வி ட ம்    தா ன்  கூ றி  னா ரா ம்   ஆ ர் யா  .

மே லு ம்   சா யி ஷா   இ ல் லா மல்   த ன் னா  ல்   இ ரு க்  க   முடி யா து   எ ன வு ம்  ,    அ வரை    க ண்   க ல ங்கா ம ல்   க  டைசி   வ ரை    ந ன் றா க   பா  ர் த்து க்   கொ ள் வே ன்    எ ன வும்   உ த்  த ர வா த ம்   கொ டு த் தா ரா ம் .   அ தோ டு   மட் டு ம ல் லா ம ல்   சா  யி ஷாவி ன்   அ ம் மா  வை   எ ங் கு  பா ர் த் தா லு  ம்   ஒ ரு   நா ளை க் கு   கு றை ந் த து   10   மு றை யா வ து   ஐ    ல வ்  யூ    சொ ல் லி  வி  டு வா ரா ம்.   இ த ன்   கா ர ண மா க வே   இ வ ர து    குறு ம் பு த் த ன ங் க ளா ல்   சாயி ஷா வி  ன்   அ ம் மா வு க் கு   ஆ  ர் யா வை   பி  டி த் து ப்   போ ன து .   அ த ன்   பி ற கு   த ன்  னு டைய   ம க ள்   சா யி ஷா வை    சம் ம தி க் க   வை த் து  கா த ல்    திரு ம ண ம்   செ ய் து   வை த் து ள் ளார்   எ ன்  ற  ர க  சி ய ம்   த ற் போது    வெ ளியா கி யு ள் ள  து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.